ระดับบัณฑิตศึกษา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE)
ปีการศึกษา
No. ชื่อ-สกุล หัวข้อ บทคัดย่อ
1. นางสาวกนกวรรณ ตัณฑสิทธิ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาโท กรณีศึกษา : โครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ของนักศึกษาปีการศึกษา 2558
2. นางสาวเกศมณี เหลืองฐิติกาญจนา ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวประเทศไต้หวันของนักท่องเที่ยวชาวไทย
3. นางสาวโกมล เมฆวัฒนา ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวระหว่างสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
4. นางสาวจารุวรรณ อุ้ยฟักเจริญ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการวินโดวส์หรือระบบปฏิบัติการแมคโอเอสเป็นระบบปฏิบัติการหลัก
5. นางสาวชนิกานต์ ปริยวรวงศ์ แนวโน้มการจัดซื้อชิ้นส่วนในประเทศของผู้ผลิตรถยนต์รายหนึ่ง
6. นางสาวทองธรรม กุมภีพงษ์ การศึกษาความต้องการสลากรูปแบบใหม่ของประชากรในเขตกรุงเทพ
7. นางสาวธัญปวีณ์ ชัยธัญวิวัฒน์ อุบัติเหตุเครื่องบินกับธุรกิจการบิน
8. นางสาวธิติมา ประเสริฐลักษณา ทางเลือกในการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่สามารถนำมาใช้นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามหลักเกณฑ์ Basel III ของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
9. นางสาวนพรัตน์ ตั้งเวนิชเจริญสุข ปัจจัยที่มีผลต่อการลาออกของผู้แทนยา
10. นางสาวพรรณรี สุรินทร์ การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผลไม้ออร์แกนิคในเขตกรุงเทพมหานคร
11. นางสาวพัทธมล เพิ่มศรี โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารสุนัขชนิดเม็ดในประเทศไทย
12. นางสาวภวดี แสงศรีเรือง การศึกษาพฤติกรรมฉวยโอกาส และการควบรวมกิจการในอุตสาหกรรมก่อสร้างขนาดใหญ่
13. นางสาวมณีรัตน์ เรืองอนุกุล ผลกระทบของสภาพคล่องส่วนเกินในระบบการเงินต่อประสิทธิภาพการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย
14. นางสาวรัตติยา ต้อยปาน การตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการระหว่างธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพและธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร
15. นางสาวลลิตา บุดดา หนี้ภาคครัวเรือนกับวัฏจักรธุรกิจไทย
16. นางสาววราภรณ์ คกมิ การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธี e-Auction และ e-Bidding: กรณีศึกษา กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท
17. นางสาววัชรียา ถาวร การบริหารเงินทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ กรณีศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด
18. นางสาววิภา เล็กกุลวัฒน์ การศึกษาความคุ้มค่าทางการเงินในการเข้าร่วมโครงการนำร่องการส่งเสริมการติดตั้งโซล่าร์รูฟอย่างเสรี กรณีศึกษาในเขตพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวง
19. นางสาววิภากาญจ์ เลิศทวีวุฒิ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อยืด KOOKID ผ่านทางออนไลน์
20. นางสาวสิรพรรณ ภัสส์ประเสริฐ การศึกษาต้นทุน ผลประโยชน์เศรษฐกิจสีเขียว กรณีศึกษากฎหมาย Green Building ในประเทศไทย
21. นางสาวสุธาสินี นาคเงินทอง ผลกระทบของการให้บริการแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันต่ออุตสาหกรรมแท็กซี่ ในเขตกรุงเทพมหานคร
22. นางสาวสุภาธิณี สุขเกษม การศึกษาแนวทางการพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืน กรณีศึกษา โครงการเมืองเกษตรสีเขียวของกลุ่มเกษตรกร ตำบลบ้านสิงห์ จังหวัดราชบุรี
23. นางสาวอธิกัญญ์ เลิศประเสริฐพันธ์ ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อปริมาณการจำหน่ายรถยนต์เพื่อการพาณิชย์: การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Cointegration และ Error Correction Model
24. นางสาวอนันตญา ประยูรรักษ์ พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวปี พ.ศ. 2559 กรณีศึกษาลูกค้าของธนาคารกรุงเทพ จำกัด ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
25. นางสาวอัจจิมา ณ ถลาง โครงสร้างและพฤติกรรมการแข่งขันอุตสาหกรรมสุกรแบรนด์ S-Pure ใน Food Chain Restaurants
26. นางสาวอาณิสา ไชยสิกร ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อและความเต็มใจจ่ายในการซื้อสินค้าเสื้อผ้าผู้หญิงจากร้านค้าในเฟซบุ้คของคนในกรุงเทพมหานคร
27. นางสาวอาทิตยา วงศ์วานิช ความเต็มใจจ่ายในการใช้บริการสถานออกกำลังกายของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
28. นายกฤษดา น้อยพิทักษ์ การจัดทำฐานข้อมูลต้นทุนการผลิตกล้วยไม้แยกตามขั้นตอนการผลิต และแนวทางการลดต้นทุนการผลิต กรณีศึกษาสวนกล้วยไม้ คุณสินชัย น้อยพิทักษ์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
29. นายจุฑาวัฒน์ สุทธิกมลา ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการซื้ออาคารชุดระหว่างกลุ่มนักลงทุนและกลุ่มผู้พักอาศัย ในเขตกรุงเทพมหานคร
30. นายชัยวัฒน์ ศิริพจนากุล การประเมินต้นทุนรวมในความเป็นเจ้าของยานยนต์ไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร
31. นายชัยวัฒน์ ศุภศิลป์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริจาคให้ศิริราชมูลนิธิ
32. นายณัฐพงศ์ สินธุ การศึกษาการใช้กลยุทธ์ของธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี กรณีศึกษา ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
33. นายเตชิต สุขเกษม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกบริษัทในการทำงานของพนักงานขาย
34. นายทศพล ภู่จำนงค์ การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายของผู้บริโภค กรณีศึกษาเซเว่นอีเลฟเว่น
35. นายธีระพล ศรีพฤกษมาศ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
36. นายปิยพัฒน์ ประทุมธารารัตน์ การศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายอายุเกษียณการทำงาน กรณีศึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
37. นายพัชรศร กนิษฐะสุนทร การศึกษาอุปสงค์การท่องเที่ยวแบบ Green Tourism ของผู้อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร
38. นายภาณุทัศน์ ตันติวิชยางกูร ปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์ในการซื้อเสื้อผ้าสตรีของคนไทยผ่านทางออนไลน์
39. นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ กรณีศึกษา ที่ราชพัสดุแปลงหลังโรงกษาปณ์ประดิพัทธ์
40. นายยุทธ สมิทธากร การตัดสินใจเลือกลงทุนระหว่างคอนโดมิเนียมขนาดเล็กและตึกแถวให้เช่าในเขตอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
41. นายวันเฉลิม เขตชัยคุปต์ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สินเชื่อรถยนต์กับธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร
42. นายศรัญยู จิตรสมหวัง นโยบายภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ต่อการรับรู้ด้านสุขภาพและความต้องการเลิกบุหรี่ของคนกรุงเทพมหานคร
43. นายสุวมิตร บุญแก้ว ปัจจัยที่ส่งเสริมให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการ MOBILE BANKING ทดแทนการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านเครื่อง ATM ในเขตกรุงเทพมหานคร
44. วิทยานิพนธ์ : นางสาวจุฑารัตน์ กลิ่นค้างพลู การวิเคราะห์ต้นทุน – ประสิทธิผลการจัดทำบริการเสียงบรรยายภาพในรายการโทรทัศน์สำหรับคนพิการทางการเห็น กรณีศึกษาประเภทรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์และประเภทรายการบันเทิง
45. วิทยานิพนธ์ : นางสาวพัฒน์นฤมล เดชขำ การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของป่าชุมชน กรณีศึกษา บ้านนากอก อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
46. วิทยานิพนธ์ : นายวรินทร์ ภู่แพร ผลของมาตรการสินเชื่อ Nano Finance ต่อผลประกอบการ รายได้และรายจ่ายของผู้ประกอบการรายย่อยในกรุงเทพมหานคร
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์