ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทย : อาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา 2561
 อาจารย์ที่ปรึกษาห้องทำงานอีเมล์
1. ศ.ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์
507 มธ.ท่าพระจันทร์
658 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ (อาคารวาย) มธ.ศูนย์รังสิต
supawat@econ.tu.ac.th
ปีการศึกษา 2560
 อาจารย์ที่ปรึกษาห้องทำงานอีเมล์
1. ศ.ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์
507 มธ.ท่าพระจันทร์
658 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ (อาคารวาย) มธ.ศูนย์รังสิต
supawat@econ.tu.ac.th
ปีการศึกษา 2559
 อาจารย์ที่ปรึกษาห้องทำงานอีเมล์
1. ผศ.ดร.มณเฑียร สติมานนท์
10 (60 ปี) มธ.ท่าพระจันทร์
760 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ (อาคารวาย) มธ.ศูนย์รังสิต
monthien@econ.tu.ac.th
ปีการศึกษา 2558
 อาจารย์ที่ปรึกษาห้องทำงานอีเมล์
1. ผศ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์
518 มธ.ท่าพระจันทร์
549 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ (อาคารวาย) มธ.ศูนย์รังสิต
anin@econ.tu.ac.th
ปีการศึกษา 2557
 อาจารย์ที่ปรึกษาห้องทำงานอีเมล์
1. อ.ดร.ษิฌา ทับทิมพรรณ์
470 มธ.ท่าพระจันทร์
751 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ (อาคารวาย) มธ.ศูนย์รังสิต
sicha@econ.tu.ac.th
ปีการศึกษา 2556
 อาจารย์ที่ปรึกษาห้องทำงานอีเมล์
1. รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์
438 มธ.ท่าพระจันทร์
240 อาคารเดือน บุนนาค มธ.ศูนย์รังสิต
archanun@econ.tu.ac.th
archanun@hotmail.com
ปีการศึกษา 2555
 อาจารย์ที่ปรึกษาห้องทำงานอีเมล์
1. รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
9 (60 ปี) มธ.ท่าพระจันทร์
tatre@econ.tu.ac.th
ปีการศึกษา 2554
 อาจารย์ที่ปรึกษาห้องทำงานอีเมล์
1. อ.ดร.อนันต์ ภาวสุทธิไพศิฐ
456 มธ.ท่าพระจันทร์
753 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ (อาคารวาย) มธ.ศูนย์รังสิต
anan@econ.tu.ac.th
ปีการศึกษา 2553
 อาจารย์ที่ปรึกษาห้องทำงานอีเมล์
1. รศ.ดร.ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์
7 (60 ปี) มธ.ท่าพระจันทร์
233 อาคารเดือน บุนนาค มธ.ศูนย์รังสิต
chaiyuth@econ.tu.ac.th
ปีการศึกษา 2552
 อาจารย์ที่ปรึกษาห้องทำงานอีเมล์
2. ผศ.ดร.พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์
16 (60 ปี) มธ.ท่าพระจันทร์
657 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ (อาคารวาย) มธ.ศูนย์รังสิต
pisut@econ.tu.ac.th
ปีการศึกษา 2551
 อาจารย์ที่ปรึกษาห้องทำงานอีเมล์
1. ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ลีลหานนท์
10(60 ปี)
sittisak@econ.tu.ac.th
ปีการศึกษา 2550
 อาจารย์ที่ปรึกษาห้องทำงานอีเมล์
1. รศ.ดร.ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์
7 (60 ปี) มธ.ท่าพระจันทร์
233 อาคารเดือน บุนนาค มธ.ศูนย์รังสิต
chaiyuth@econ.tu.ac.th
ปีการศึกษา 2549
 อาจารย์ที่ปรึกษาห้องทำงานอีเมล์
1. อ.ดร.ดมิศา มุกด์มณี
436 มธ.ท่าพระจันทร์
654 อาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ (อาคารวาย) มธ.ศูนย์รังสิต
damisa@econ.tu.ac.th
* ผู้ประสานงาน
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์