หน้าหลัก - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ด้วยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ "เครื่องลูกข่ายช่วยระบบ VDI" จำนวน 31 ชุด โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังนี่้
กิจกรรมที่ผ่านมา
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์