งานวิจัย Discussion Papers - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Discussion Papers

Discussion Paper No.1

Discussion Paper No.1- "Does Export Creation of FTAs exist?: Evidence from Thai Manufacturing" By Archanun Kohpaiboon

Discussion paper No.2

Discussion Paper No.2 - "Roles if Japanese Assemblers in Transferring Engineering and Production Management Capabiltites to Procuction Network in Thailand" By Kriengkrai Techakanont

Discussion Paper No.3

Discussion Paper No.3 - การวัดประสิทธิภาพของโรงพยาบาลในฐานะเครื่องมือติดตามประเมินผล กรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง 166 แห่งในสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข" โดย ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

Discussion Paper No.4

Discussion Paper No.4 - "Thai Automotive Industry: Multinational Enterprises and Global Integration" By Archanun Kohpaiboon

Discussion Paper No.5

Discussion Paper No.5 - "บรรษัทข้ามชาติกับการส่งออกของประเทศกำลังพัฒนา : การวิเคราะห์ภาคอุตสาหกรรมไทย" โดย อาชนัน เกาะไพบูลย์

Discussion Paper No.6

Discussion Paper No.6 - "The Evolution of Automotive Clusters and Global production Network in Thailand" By Kriengkrai Techakanont

Discussion Paper No.7

Discussion Paper No.7 - "Tariff Regulation in Electricity Supply Industry in Thailand" By Puree Sirasoontorn

Discussion Paper No.8

Discussion Paper No.8 - "MNEs and Global Integration of the Thai Clothing Industry: Policy Implications for SME Development" By Archanun Kohpaiboon

Discussion Paper No.9

Discussion Paper No.9 - "Private Investment: Trends and Determinants in

Thailand" By Archanun Kohpaiboon and Juthathip Jongwanich

Discussion Paper No.10

Discussion Paper No.10 - "การคลังเพื่อการศึกษาสินเชื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์และลดความเหลื่อมล้ำ" โดย ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

Discussion Paper No.11

Discussion Paper No.11 "Plant Productivity, Producer Concentration and Trade Policy Regime: Evidence from Thai Manufacturing" By Archanun Kohpaiboon

Discussion Paper No.12

Discussion Paper No.12 "The Thai Economy : Structural Changes and Challenges Ahead" By Somboon Siriprachai

Discussion Paper No.13

Discussion Paper No.13 "Energy Act: Implications for the Energy Sector in Thailand" By Praipol Koomsup and Puree Sirasoontorn

Discussion Paper No.14

Discussion Paper No.14 "วรรณกรรมปริทรรศน์และการสังเคราะห์ความรู้ เรื่อง สวัสดิการชุมชนในประเทศไทย" โดย รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ

Discussion Paper No.15

Discussion Paper No.15 "การกระจายความมั่งคั่งในประเทศไทย การวิจัยเชิงประจักษ์และนโยบายการคลังช่วยคนจน" โดย ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์

Discussion Paper No.16

Discussion Paper No.16 "Global Integration of Thai Automotive Industry" By Archanun Kohpaiboon

Discussion Paper No.17

Discussion Paper No.17 "Exporters’ Response to AFTA Tariff Preferences: Evidence from Thailand" By Archanun Kohpaiboon

Discussion Paper No.18

Discussion Paper No.18 "INTERNATIONAL LABOUR MIGRATION AND COMPETITIVENESS : EVIDENCE OF THAI CLOTHING INDUSTRY AT THE BORDER" By Archanun Kohpaiboon

Discussion Paper No.19

Discussion Paper No.19 "Global Recession and Labor Market Adjustment: Evidence From the Thai Automotive Industry" By Archanun Kohpaiboon**, Pisut Kulthanavit**, Prasert Vijitnopparat** and Nongnuch Soonthornchawakan**

Discussion Paper No.20

Discussion Paper No.20 "Competition Policy in Thailand" By Archanun Kohpaiboon*, Paritat Chantasakda and Alongkorn Tanasritunyakul

Discussion Paper No.21

Discussion Paper No.21 "Exporters' Response to FTA Tariff Preferences: Evidence from Thailand" By Archanun Kohpaiboon

Discussion Paper No.22

Discussion Paper No.22 "Industrial Upgrading and Global Recession: Evidence of Hard Disk Drive and Automotive Industries in Thailand" By Archanun Kohpaiboon* and Nipon Poapongsakorn**

Discussion Paper No.23

Discussion Paper No.23 "Hard Disk Drive Industry in Thailand: International Production Networks Versus Industrial Clusters" By Archanun Kohpaiboon

Discussion Paper No.24

Discussion Paper No.24 "Structural Adjustment and International Migration: Firm Survey Analysis of Thai Clothing Industry" By Archanun Kohpaiboon & Pisut Kulthanavit

Discussion Paper No.25

Discussion Paper No.25 "Predictive Performances of Export Business Indices in Predicting Thai Export " By Pawin Siriprapanukul*, Nichchapat Kanjanaudomkan and Worapak Thitadilok

Discussion Paper No.26

Discussion Paper No.26 "An Empirical Analysis on Potential Tax Treaties in AFTA: The Case of Thailand and Vietnam1" By Euamporn Phijaisanit

Discussion Paper No.27

Discussion Paper No.27 " The Health Effects of Universal Health Care: Evidence from Thailand " By Adam Wagstaff and Wanwiphang Manachotphong

Discussion Paper No.28

Discussion Paper No.28 " Universal Health Care and Informal Labor Markets: The Case of Thailand " By Adam Wagstaff and Wanwiphang Manachotphong

Discussion Paper No.29

Discussion Paper No.29 "การจัดการมาตรฐานระหว่างประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน: อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98" โดย สิทธิกร นิพภยะ

Discussion Paper No.30

Discussion Paper No.30 "Backward Linkages ในภาคอุตสาหกรรมไทย การวัดและนัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ" โดย อลงกรณ์ ธนศรีธัญญากุล

Discussion Paper No.31

Discussion Paper No.31 "การศึกษามาตรการจูงใจในการแก้ปัญหาคอร์รัปชัน: แบบจำลองเจ้านายกับลูกน้อง" (The Study of Incentive Measures to Combat the Corruption: The Principal-Agent Model) โดย ลอยลม ประเสริฐศรี

Discussion Paper No.32

Discussion Paper No.32 "ความเต็มใจจ่ายเพื่อทำงานในประเทศไทยของต่างด้าว: กรณีศึกษาแรงงานพม่า จังหวัดสมุทรสาคร" โดย ปิยะวงศ์ ปัญจะเทวคุปต์ และ มหชัย สัตยธำรงเธียร

Discussion Paper No.33

Discussion Paper No.33 "ผลกระทบของคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่ออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว (growth accounting) : ศึกษากรณีประเทศไทย กลุ่มประเทศอาเซียน (AEC) และกลุ่มประเทศ OECD" โดย ดมิศา มุกด์มณี

Discussion Paper No.34

Discussion Paper No.34 "ดัชนีวัดฐานะทางการคลังของไทย" โดย ณพล สุกใส

Discussion Paper No.35

Discussion Paper No.35 "Labor Productivity of Transportation Sector in Thailand: Analysis using Input-Output Approach" โดย Saipin Cintakulchai

Discussion Paper No.36

Discussion Paper No.36 "Developing Investor Sentiment Index for Thailand" โดย Sicha Thubdimphun , Teerawut Sripinit , Piyawong Punjataewakupt

Discussion Paper No.37

Discussion Paper No.37 "การประเมินต้นทุนผลกระทบภายนอกของสารมลพิษโดยวิธี Benefit Transfer" โดย ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล

Discussion Paper No.38

Discussion Paper No.38 "ความสัมพันธ์ของรายจ่ายการป้องกันประเทศต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย" โดย ณพล สุกใส

Discussion Paper No.39

Discussion Paper No.39 "ความสัมพันธ์ระหว่างอุตสาหกรรมอาหาร และสาขาการผลิตอื่นในระบบเศรษฐกิจ" โดย ผศ.ดร.สายพิณ ชินตระกูลชัย และ อ.ศุภนิตย์ ตั้งสง่าศักดิ์ศรี

Discussion Paper No.40

Discussion Paper No.40 "Exporter Responses to FTA Tariff Preferences: Evidence from Thailand" By Archanun Kohpaiboon and Juthathip Jongwanich

Discussion Paper No.41

Discussion Paper No.41 "Trade Protection and Firm Productivity: Evidence from Thai Manufactring" By Juthathip Jongwanich and Archanun Kohpaiboon

Discussion Paper No.42

Discussion Paper No.42 "Unskilled Migrant Workforce from Myanmar, Cambodia and Laos: Fiscal Benefit-Cost Analysis for Thailand" By Euamporn Phijaisanit and Kiriya Kulkolkarn

Discussion Paper No.43

Discussion Paper No.43 "The Balance of Payments and Intra-Regional Imbalances of The ASEAN Countries" By Naphon Phumma

Discussion Paper No.44

Discussion Paper No.44 "An Assessment of Pre-Reform Property Tax Revenue in Bangkok Metropolitan Region and Post-Reform Implications" By Siripong Jangratsameekan and Euamporn Phijaisanit

Discussion Paper No.45

Discussion Paper No.45 "เครื่องมืออัตราดอกเบี้ยกับพฤติกรรมการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางภายใต้ระบบเศรษฐกิจเปิดขนาดเล็ก (Small open economy): กรณีศึกษาประเทศไทย" โดย เพ็ชรธรินทร์ วงศ์เจริญ

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์