ระดับบัณฑิตศึกษา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) : รายชื่องานวิจัยเฉพาะเรื่อง

รายชื่องานวิจัยเฉพาะเรื่อง, การค้นคว้าอิสระ, วิทยานิพนธ์ (ฉบับสมบูรณ์) ปีการศึกษา 2540-ปัจจุบัน

รายชื่องานวิจัยเฉพาะเรื่องฉบับสมบูรณ์, การค้นคว้าอิสระ, วิทยานิพนธ์ (ฉบับสมบูรณ์) จำนวน 990 เล่ม

โดยผู้สนใจสามารถดูผลงานฉบับเต็มได้ที่ห้องสมุด มธ.

รวมบทคัดย่องานวิจัยเฉพาะเรื่อง ปี 2543-2551

หมวด 01 การศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ (28 เรื่อง)

หมวด 02 การวิเคราะห์และประเมินโครงการ (27 เรื่อง)

หมวด 31 ตลาดการเงินและระบบธนาคารพาณิชย์ (38 เรื่อง)

หมวด 32 ตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ (34 เรื่อง)

หมวด 33 กฎระเบียบตลาดการเงินและอื่นๆ (27 เรื่อง)

หมวด 41 การวิเคราะห์ภาษีและการใช้จ่ายภาครัฐ (8 เรื่อง)

หมวด 42 การวิเคราะห์การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (16 เรื่อง)

หมวด 51 การค้าระหว่างประเทศ (35 เรื่อง)

หมวด 52 การเงินระหว่างประเทศ (11 เรื่อง)

หมวด 61 เศรษฐศาสตร์มหภาคและพัฒนาเศรษฐกิจ (8 เรื่อง)

หมวด 70 เศรษฐศาสตร์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ (26 เรื่อง)

หมวด 71 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (22 เรื่อง)

หมวด 81 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม (34 เรื่อง)

หมวด 82 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยธุรกิจบริการ (31 เรื่อง)

หมวด 83 การวิเคราะห์การตัดสินใจทางธุรกิจ (39 เรื่อง)

หมวด 84 การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค (42 เรื่อง)

หมวด 85 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (13 เรื่อง)

หมวด 90 เศรษฐศาสตร์เกษตร (32 เรื่อง)

คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ พิมพ์ครั้งที่ 8 (ฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม) พ.ศ.2556

Download คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ พิมพ์ครั้งที่ 8 (ฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม) พ.ศ.2556 ได้ที่นี่

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์