ระดับปริญญาตรี โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย : คำอธิบายรายวิชาและเอกสาร หลักสูตร 2561
หมวดเศรษฐศาสตร์การเมืองและประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ (หมวด 0)
ศ.301
EC301
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย
History of Thai Economy
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน -

วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจไทย การศึกษาจะเน้นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งบทบาทของรัฐที่มีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมนับตั้งแต่การทำสนธิสัญญาเบาว์ริงในปี พ.ศ.2398

The evolution of Thailand’s economic system. The structure of economy and society. The role of government in the Thai economy, starting with the signing of the Bowring Treaty in 1855 between the United Kingdom and the Kingdom of Siam that liberalized foreign trade in Siam.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.302
EC302
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลก
History of World Economy
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน -

วิเคราะห์ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของระบบทุนนิยมโลก รวมทั้งประเด็นเศรษฐกิจโลกที่มีความสำคัญ โดยอาจเลือกศึกษาในประเด็น ตัวอย่างเช่น กำเนิดของระบบทุนนิยม การปฏิวัติอุตสาหกรรม การล่าอาณานิคมทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ทั่วโลกในทศวรรษ 1930 (the Great Depression) การล่มสลายของระบบเศรษฐกิจสังคมนิยมแบบโซเวียต พัฒนาการของเศรษฐกิจจีนและเอเชียตะวันออก วิกฤตการณ์น้ำมัน วิกฤตการณ์การเงินครั้งสำคัญของโลก เป็นต้น

Analyzing the history and development of world capitalism. The importance of world economy is emphasized by selected topics such as the birth of capitalism, the Industrial Revolution, colonization, the Great Depression of the 1930s, the collapse of the Soviet Union, the development of Chinese and East Asian economies, the Oil Crises, and the World Financial Crises.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.401
EC401
เศรษฐศาสตร์การเมือง
Political Economics
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ (ก) ศ.210 หรือ (ข) ศ.211 และ ศ.212 หรือ (ค) ศ.213 และ ศ.214
Prerequisites : a) EC210 or b) EC211 and EC212 or c) EC213 and EC214

วิเคราะห์พัฒนาการของระบบทุนนิยม ระเบียบวิธี (Methodology) และทฤษฎีของวิชาเศรษฐศาสตร์สำนักต่าง ๆ ตั้งแต่เศรษฐศาสตร์การเมืองยุคคลาสสิก เศรษฐศาสตร์การเมืองของคาร์ล มาร์กซ์ เศรษฐศาสตร์การเมืองยุคหลังมาร์กซ์

Analyzing the development of capitalism. Theories and methodology of different schools of Economic thought from classical political economics to Karl Marx’s political economics, post-Marxist political economics.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.402
EC402
เศรษฐศาสตร์สถาบัน
Institutional Economics
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ศ.311
Prerequisites : EC311

พัฒนาการแนวคิดของเศรษฐศาสตร์สถาบัน วิเคราะห์บทบาทของสถาบันที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม วิเคราะห์ปัจจัยที่กำหนดการเกิดและดับของสถาบัน ต้นทุนทางธุรกรรมของสถาบัน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสถาบัน ศึกษาและวิเคราะห์การปฏิรูปนโยบายเศรษฐกิจของรัฐ ปรากฏการณ์ทางการเมือง โครงสร้างตลาดการเมือง และประพฤติกรรมทางการเมือง การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ทางการเมืองผ่านตลาดการเมือง ตลอดจนการแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจผ่านกลไกของอำนาจรัฐ ศึกษาอิทธิพล และผลกระทบของการรวมกลุ่มของกลุ่มผลประโยชน์ และองค์กรต่าง ๆ ในการผลักดันและกดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจ

Studying development of institutional economics thought. Analyzing how institutions shape the incentives of economic agents, and how this influences socioeconomic outcomes. Examining factors contributing to the formation and demise of institutions, transactional costs, and changes within institutions. Using mainstream Economics to analyze the political market structure, political phenomena, and rent-seeking behavior as exercised by government bodies. Studying how Special Interest Groups (SIGs) impacts economic policies.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.403
EC403
นิติเศรษฐศาสตร์
Law and Economics
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ (ก) ศ.210 หรือ (ข) ศ.211 และ ศ.212 หรือ (ค) ศ.213 และ ศ.214
Prerequisites : a) EC210 or b) EC211 and EC212 or c) EC213 and EC214

ระบบกฎหมายไทย ความสัมพันธ์ของกฎหมาย เศรษฐกิจ และการเมือง การนำทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุผลของการมีกฎหมาย เช่น กฎหมายกรรมสิทธิ์ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ศึกษาการควบคุมกำกับระบบเศรษฐกิจและผลของกฎหมายที่มีต่อพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ

Thailand’s Legal System. The relationship between law, economy, and politics. Applying economic theory to analyze reasons for the existence of property rights, civil, and commercial law. The effects of law on economic behavior and on economic outcomes.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.404
EC404
พัฒนาการแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
History of Economic Thought
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ (ก) ศ.210 หรือ (ข) ศ.211 และ ศ.212 หรือ (ค) ศ.213 และ ศ.214
Prerequisites : a) EC210 or b) EC211 and EC212 or c) EC213 and EC214

พัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผ่านการศึกษาปรัชญาพื้นฐานและสาระสำคัญของแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สำนักต่าง ๆ รวมถึงบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ที่มีส่งผลต่อแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ในแต่ละยุคสมัย ทั้งนี้การศึกษาอาจมุ่งเน้นไปที่การถกเถียงประเด็นสำคัญทางเศรษฐศาสตร์ ในเรื่องทฤษฎี ปัญหาสำคัญและเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์

Studying philosophical foundations, main ideas of different schools of economic thoughts, and debates among economists from past to present. Studying socio-economic and important events in history that influence economic ideas.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.405
EC405
เศรษฐศาสตร์การเมืองแนวใหม่
New Political Economy
3 หน่วยกิต
วิขาบังคับก่อน : ศ.311 และ ศ.312
Prerequisites : EC311 and EC312

กระบวนการทางการเมือง (Political Process) ในฐานะที่เป็นที่มาของการผลิต (Formation) และนำนโยบายเศรษฐกิจไปสู่การปฏิบัติ โดยใช้เครื่องมือและกรอบการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ ประเด็นของการศึกษา ได้แก่ การตัดสินใจทางการเมือง (Political Decision Making) สถาบันทางการเมือง การเลือกตั้ง กฎการลงคะแนนเสียง (Electoral Rules) การเมืองว่าด้วยการกระจายผลประโยชน์ (Redistributive Politics) การเมืองเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Politics) การเมืองเชิงพลวัต (Dynamic Politics) พฤติกรรมและแรงจูงใจของผู้เล่น (Agents) ในตลาดการเมือง (Political Market) อันประกอบด้วย ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (Voters) นักการเมือง (Politicians) กลุ่มผลประโยชน์ (Special Interested Groups) เป็นต้น นอกจากนี้การศึกษายังครอบคลุมถึงโครงสร้างเชิงสถาบันที่มีผลต่อนโยบายและตัวแปรทางเศรษฐกิจ มหภาค ประเด็นการศึกษาที่ได้กล่าวมาข้างต้นมีความเกี่ยวข้องอย่างแนบแน่นกับประเด็นในเรื่องการออกแบบโครงสร้างและความสัมพันธ์ทางการเมืองและกลไกแรงจูงใจที่เอื้อให้นโยบายเศรษฐกิจที่ดีถูกผลิต ถูกเลือกและนำไปปฏิบัติ

Political process as a platform used to formulate and implement economic policies will be extensively discussed. Issues cover political decision making, political institutions, Election, Electoral Rules, redistributive politics, comparative politics, dynamic politics, incentives and behaviors of various agents, i.e., voters, politicians, special interested groups in a political regime. Moreover, Institutional structure of political institutions and its implication on macroeconomic policies will be examined. All issues above have much things to do with institutional design of political structure and incentive mechanism facilitating formation and implementation of good economic policies.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.406
EC406
สถานการณ์เศรษฐกิจร่วมสมัย
Contemporary Economic Issues
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ศ.211 และ ศ.212
Prerequisites : EC211 and EC212

วิชานี้เป็นการแนะนำนักศึกษาให้รู้จักกับเนื้อหาและวิธีการศึกษาของวิชาเศรษฐศาสตร์ผ่านการสำรวจประเด็นสถานการณ์ทางเศรษฐกิจร่วมสมัย อาทิ การเติบโตทางเศรษฐกิจ ความเหลื่อมล้ำ ความยากจน และความเสื่อมถอยในสถานการณ์ทางสิ่งแวดล้อม ความสนใจหลักอีกประการหนึ่งของวิชานี้อยู่ที่วิธีการที่นักเศรษฐศาสตร์ใช้ในวิเคราะห์และจัดการกับสถานการณ์เหล่านี้

This course is a general introduction to the subject matter and methods of economics, through the investigation of specific contemporary economic issues such as economic growth, inequality, poverty, and environmental deterioration. The focus also is on how economists address these issues.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.409
EC409
สัมมนาเศรษฐศาสตร์การเมืองและประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
Seminar in Political Economics and Economic History
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาไม่ต่ำกว่าระดับ 400 ของหมวดเศรษฐศาสตร์การเมืองและประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ อย่างน้อย 2 วิชา โดยที่ไม่นับวิชา ศ.400 ศ.404 ศ.406 และ ศ.500
Prerequisites : Having completed at least two 400-level (or the above level) courses in the field of Political Economics and Economic History, excluding EC400, EC404, EC406 and EC500.

สัมมนาและวิจัยในหัวข้อเศรษฐศาสตร์การเมืองและประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ ภายใต้การควบคุมและแนะนำจากผู้สอน

Seminar and research on specific topics in Political Economics and Economic History under the supervision of the lecturer.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.501
EC501
เศรษฐศาสตร์การเมือง : ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1
Selected Topics in Political Economics 1
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : ผู้สอนกำหนด
Prerequisites: with the consent of the lecturer.

ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจในด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองและประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ ซึ่งจะประกาศเป็นคราว ๆ ไป

Studying selected topics in Political Economics and Economic History to be announced later.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.502
EC502
เศรษฐศาสตร์การเมือง : ศึกษาเฉพาะเรื่อง 2
Selected Topics in Political Economics 2
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : ผู้สอนกำหนด
Prerequisites: with the consent of the lecturer.

ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจในด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองและประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ ซึ่งจะประกาศเป็นคราว ๆ ไป

Studying selected topics in Political Economics and Economic History to be announced later.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
หมวดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ (หมวด 1)
ศ.210
EC210
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
Introductory Economics
3 หน่วยกิต
(เฉพาะนักศึกษานอกคณะเศรษฐศาสตร์เท่านั้น และจะไม่นับหน่วยกิตให้ หากสอบได้ วิชา ศ.211 หรือ ศ.212 หรือ ศ.213 หรือ ศ.214 ก่อนหรือหลัง หรือกำลังศึกษาวิชาเหล่านี้อยู่)
(For non-Economics majors only; credits will not be awarded to students who are taking or have completed EC211 or EC212 or EC 213 or EC 214)

หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค ในส่วนของเศรษฐศาสตร์จุลภาค ศึกษาถึงอุปสงค์และอุปทานของสินค้า พฤติกรรมผู้บริโภค การผลิต และต้นทุน พฤติกรรมของหน่วยผลิต โครงสร้างและพฤติกรรมการแข่งขันของหน่วยผลิตในตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ ตลาดผูกขาด และตลาดที่ไม่สมบูรณ์ แนวคิดความล้มเหลวของตลาด และบทบาทของภาครัฐในการแทรกแซงตลาด ในส่วนของเศรษฐศาสตร์มหภาค ศึกษาถึงเป้าหมาย และปัญหาในทางเศรษฐกิจมหภาค ความเข้าใจถึงรายได้ประชาชาติ ระบบการเงินและการธนาคาร นโยบายการเงินและการคลังในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการนำดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจมหภาคไปใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ในภาคต่างประเทศศึกษาถึงความสำคัญของการค้าและการเงินระหว่างประเทศ และข้อโต้แย้งระหว่างการค้าเสรี และการปกป้องตลาด

General principles of Microeconomics and Macroeconomics. In the Microeconomics section, topics covered include the supply of and demand for goods, consumer behavior, production and costs, structure and output of production units under perfect and imperfect competitive markets, the concept of market failures, and the role of government intervention. In the Macroeconomics section, topics covered include objectives and problems in Macroeconomics, the determination of national income, money and the banking system, introduction to fiscal and monetary policies used for economic stabilization, and the application of economic indices to analyze the economic situation. In the international Economics section, topics covered include the importance of international trade and finance, as well as the conflict between free trade and market protection.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.211
EC211
หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
Principles of Microeconomics
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : -
Prerequisites : -

ทฤษฎีและหลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยมูลค่า ราคา และการจัดสรรทรัพยากร ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคและผู้ผลิต โดยเน้นปัจจัยต่าง ๆ ที่กำหนดอุปสงค์และอุปทานของสินค้า ศึกษาการกำหนดราคาและประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรในตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดผูกขาด ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับตลาดปัจจัยการผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับความล้มเหลวของตลาด

Principles of microeconomics such as value, price, resource allocation, introduction to theories of consumption and production with an emphasis on factors determining supply and demand of goods and services, determination of price and efficiency of resource allocation in perfect and monopoly markets; competitive factor market and introductory concepts of market failures.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.212
EC212
หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
Principles of Macroeconomics
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : -
Prerequisites : -

ความหมายและวิธีการศึกษาเศรษฐศาสตร์ ดัชนีชี้สภาวะเศรษฐกิจมหภาค เป้าหมายและปัญหาในทางเศรษฐศาสตร์มหภาค หลักการคำนวณรายได้ประชาชาติ ทฤษฎีการกำหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพ ทฤษฎีการบริโภคมวลรวม ทฤษฎีการลงทุนมวลรวม ทฤษฎีตัวเร่ง ตลาดการเงิน ทฤษฎีอุปสงค์ของเงิน และอุปทานของเงิน แบบจำลองดุลยภาพร่วมของตลาดผลผลิตและตลาดเงิน (แบบจำลอง IS - LM) นโยบายการเงินและการคลังในการรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ ดุลการชำระเงิน ตลอดจนการสืบค้นและการจัดการข้อมูลเพื่อการประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

Indicators, goals, and problems in Macroeconomics. Determination of national income, theories of aggregate consumption and aggregate investment, the accelerator principle, money markets, the theory of supply and demand for money, the joint equilibrium model of product and money markets (IS-LM model), the balance of payments, and fiscal and monetary policies as means to stabilize an economy. Collecting and managing Thai macroeconomic for analyzing economic conditions are introduced.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.213
EC213
เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น
Introductory Microeconomics
3 หน่วยกิต
(สำหรับนักศึกษานอกคณะเศรษฐศาสตร์)
(For students who are not Economics majors)

แนวคิดและการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การทำงานของกลไกราคา อุปสงค์และอุปทานของสินค้า ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรมการผลิต ต้นทุนการผลิต การกำหนดราคาสินค้าในตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์ และไม่สมบูรณ์รูปแบบต่าง ๆ เปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรการผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดอื่น ๆ ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับตลาดปัจจัยการผลิต และความล้มเหลวของตลาด

Concepts and applications of economic theories regarding fundamental economic problems, price mechanisms, the supply and demand of goods and services, basic theories of consumer behavior, production and costs, and price determination in perfect and imperfect competitive markets. Comparing market performances in resource allocation, basic theories of factor market and market failures.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.214
EC214
เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น
Introductory Macroeconomics
3 หน่วยกิต
(สำหรับนักศึกษานอกคณะเศรษฐศาสตร์)
(For students who are not Economics majors)

ความหมายและวิธีการศึกษาเศรษฐศาสตร์ เป้าหมายและปัญหาในทางเศรษฐศาสตร์มหภาค การคำนวณรายได้ประชาชาติ ทฤษฎีการกำหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพ ตลาดการเงิน อุปสงค์และอุปทานของเงิน ปัญหาการว่างงาน ปัญหาเงินเฟ้อและเงินฝืด นโยบายการเงินและการคลังในการรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ ดุลการชำระเงิน ตลาดเงินตราต่างประเทศ และการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการนำดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจมหภาคไปใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ

Concepts and application of economic theories involving Macroeconomic indicators; goals and problems in the context of Macroeconomics; determination of national income; money markets, supply of and demand for money; Macroeconomic problems including unemployment, inflation, and deflation, fiscal and monetary policies used for economic stabilization; the balance of payments; foreign exchange market and exchange rate determination; application of economic indicators to analyze economic situations.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.311
EC311
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
Microeconomic Theory
4 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ศ.211 (หรือ ศ.213) และ ค.216 (หรือ ค.211)
Prerequisites : EC211 (or EC213) and MA216 (or MA211)

ศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค โดยเน้นทฤษฎีความพอใจเท่ากัน การบริโภคข้ามเวลา การบริโภคกับภายใต้ความเสี่ยง ทฤษฎีการผลิตและต้นทุนการผลิต การอธิบายสาเหตุการเกิดบริษัทโดยใช้ต้นทุนสารสนเทศ การวิเคราะห์ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ได้แก่ ตลาดผูกขาด ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด และตลาดผู้ขายน้อยราย ทฤษฎีเกมเบื้องต้น การตั้งราคาในทางปฏิบัติ การกำหนดราคาในตลาดปัจจัยการผลิตภายใต้โครงสร้างตลาดประเภทต่าง ๆ ดุลยภาพทั่วไปและเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ ความล้มเหลวของตลาดและการแก้ปัญหา

Consumer behavior focusing on indifference curve analysis, intertemporal consumption, consumption and risks. Theory of production and cost, the birth of the firm using information cost, structure and behavior of imperfect competitive markets which are monopoly, monopolistic competition and duopoly markets. Introduction to game theory. Price setting in practice. Price determination in factor markets, general equilibrium analysis, welfare Economics, market failures and measures to correct.

บรรยาย 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.312
EC312
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
Macroeconomic Theory
4 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ (ก) ศ.211 และ ศ.212 หรือ (ข) ศ.213 และ ศ.214
Prerequisites : a) EC211 and EC212 or b) EC213 and EC214

แบบจำลองดุลยภาพร่วมในตลาดเงิน ตลาดผลผลิต และตลาดเงินตราต่างประเทศ (แบบจำลอง IS - LM - BP) การเปลี่ยนแปลงภาวะดุลยภาพ ตลาดผลผลิตและตลาดแรงงาน แบบจำลองอุปสงค์มวลรวมและอุปทานมวลรวมในระบบเศรษฐกิจแบบปิด และแบบเปิด ภาวะเงินเฟ้อ การว่างงาน และนโยบายรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการอธิบายเศรษฐศาสตร์มหภาคด้วยพื้นฐานเศรษฐศาสตร์จุลภาค เช่น ทฤษฎีวัฎจักรธุรกิจที่แท้จริง ทฤษฎีนิวคลาสสิค และทฤษฎีของนิวเคนส์เซียน ตลอดจนการประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคมาวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ

The model of joint equilibrium in product markets, money markets, and foreign exchange markets (the IS-LM-BP model); changes in equilibrium; product markets and labor markets; the model of aggregate supply and demand in closed and open economies; inflation, unemployment, and the Phillips curve; economic stabilization policies; growth theory, microfoundation of macroeconomics focusing on real business cycle model, new classical model, and new Keynesian model; applications of Macroeconomic theory to analyze economic situations.

บรรยาย 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.411
EC411
เศรษฐศาสตร์จุลภาควิเคราะห์
Microeconomic Analysis
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ศ.311 และ ศ.320 (หรือ ศ.421)
Prerequisites : EC311 and EC320 (or EC421)

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคโดยใช้คณิตศาสตร์เป็นสื่อในการวิเคราะห์ประเด็นในทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค อาทิ พฤติกรรมผู้บริโภค ความพึงใจที่เปิดเผย (Revealed Preference) การบริโภคข้ามเวลา การบริโภคกับความเสี่ยง ทฤษฎีการผลิตและต้นทุนการผลิต โครงสร้างและพฤติกรรมของตลาดประเภทต่าง ๆ และหัวข้ออื่น ๆ ที่ผู้สอนเห็นสมควร

Microeconomic theory with an emphasis on utilizing mathematical tools to analyze economic issues such as consumer behavior, revealed preferences, intertemporal consumption, consumption under risk, theories of production and cost, market structures and behavior of markets, and other topics that the lecturer finds suitable.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.412
EC412
เศรษฐศาสตร์มหภาควิเคราะห์
Macroeconomic Analysis
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ศ.312 และ ศ.320 (หรือ ศ.421)
Prerequisites: EC312 and EC320 (or EC421)

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคโดยใช้คณิตศาสตร์และกรอบวิเคราะห์เชิงพลวัตรเป็นสื่อในการวิเคราะห์ประเด็นในทางเศรษฐศาสตร์มหภาค อาทิ ดุลยภาพทั่วไปและสวัสดิการสำหรับรูปแบบการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์มหภาคสมัยใหม่ การวิเคราะห์ประเด็นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว กรอบการวิเคราะห์ปัญหาการเจริญเติบโตและความผันผวนทางเศรษฐกิจในระยะสั้นในทางทฤษฎีและเชิงประจักษ์ บทบาทของภาครัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ แนวคิดสมัยใหม่สำหรับแบบจำลองเพื่อการวิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจมหภาค รวมถึงหัวข้ออื่น ๆ ที่ผู้สอนเห็นสมควร

Macroeconomic theory with an emphasis on utilizing mathematical tools and dynamic framework to analyze economic issues, such as, general equilibrium and welfare analysis in modern Macroeconomics, analysis of long-term growth, analysis of short-term growth and fluctuations both theoretically and empirically, roles of government in the economy, modern concepts for macroeconomic policy analytical frameworks, and the other topics that the lecturer finds suitable.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.415
EC415
ทฤษฎีเกม
Game Theory
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ศ.311 และ ศ.320 (หรือ ศ.421)
Prerequisites : EC311 and EC320 (or EC421)

แนวคิด เครื่องมือ และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกมภายใต้สภาวการณ์ที่สารสนเทศสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ อาทิ เกมกลยุทธ์ ดุลยภาพแบบแนช ดุลยภาพแบบกลยุทธ์ผสม เกมที่มีการต่อขยาย (Extensive game) ดุลยภาพแบบสมบูรณ์ทุกเกมย่อย เกมเบย์ และเกมที่มีการต่อขยายภายใต้สภาวการณ์ที่สารสนเทศไม่สมบูรณ์ และหัวข้ออื่น ๆ ที่ผู้สอนเห็นสมควร

The application of game theory with complete and incomplete information including strategic games, Nash Equilibrium, mixed-strategies equilibrium, extensive games, subgame perfect equilibrium, Bayesian games, extensive games of incomplete information, and other topics that the lecturer finds suitable.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.416
EC416
เศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม
Behavioral Economics
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ศ.311
Prerequisites : EC311

แนวคิดของเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมรวมถึงแบบจำลองภายใต้แนวคิดของเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม อาทิ การศึกษาเปรียบเทียบกรอบแนวคิดการตัดสินใจของผู้บริโภคภายใต้ภาวะความเสี่ยงระหว่างเศรษฐศาสตร์กระแสหลักและเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์ของเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม แบบจำลองที่อาศัยปัจจัยเชิงสังคมวิทยาและปัจจัยเชิงจิตวิทยาในการอธิบายพฤติกรรมของผู้บริโภคและสังคม รวมถึงหัวข้ออื่น ๆ ที่ผู้สอนเห็นสมควร

Concepts and frameworks in behavioral economics including comparative study of models for decision under uncertainty between mainstream economics and behavioral economics, empirical evidences that support behavioral economics, models that incorporate psychological and sociological factors for consumer and social behaviors, and other topics that the lecturer finds suitable.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.511
EC511
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ : ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1
Selected topics in Economic Theory 1
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : ผู้สอนกำหนด
Prerequisites : with the consent of the lecturer.

ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจในด้านทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ซึ่งจะประกาศเป็นคราว ๆ ไป

Studying topics in Economic Theory to be announced later.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.512
EC512
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ : ศึกษาเฉพาะเรื่อง 2
Selected topics in Economic Theory 2
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : ผู้สอนกำหนด
Prerequisites: with the consent of the lecturer.

ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจในด้านทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ซึ่งจะประกาศเป็นคราว ๆ ไป

Studying topics in Economic Theory to be announced later.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
หมวดเศรษฐศาสตร์ปริมาณ (หมวด 2)
หมวดย่อยคณิตเศรษฐศาสตร์
ศ.320
EC320
คณิตเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
Introductory Mathematical Economics
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ (ก) ศ.211, ศ.212 และ ค.216 (หรือ ค.211) หรือ (ข) ศ.213, ศ.214 และ ค.216 (หรือ ค.211) (จะไม่นับหน่วยกิตให้ หากสอบได้วิชา ศ.421 มาก่อนหรือกำลังศึกษาวิชาดังกล่าวอยู่)
Prerequisites : a) EC211, EC212 and MA216 (or MA211) or b) EC213, EC214 and MA 216 (or MA 211) (Credits will not be awarded to students who are taking or have completed EC421)

นำแนวคิดและทฤษฎีคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน สมการและเมตริกซ์ การหาค่าอนุพันธ์ประเภทต่าง ๆ ในกรณีที่มีตัวแปรอิสระหนึ่งตัวและหลายตัว การหาผลเลิศ (Optimization) ในกรณีที่ไม่มีข้อจำกัดและมีข้อจำกัด อินทิกรัลเบื้องต้น มาอธิบายแนวความคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค เพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ทางเศรษฐศาสตร์ โดยเน้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างฟังก์ชันรวม ฟังก์ชันเฉลี่ย และฟังก์ชันส่วนเพิ่มในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์ค่าความยืดหยุ่น ดุลยภาพตลาด ผลของการเก็บภาษี และแบบจำลองปัจจัยการผลิตและผลผลิตเบื้องต้น

Applying mathematical concepts and tools such as functions, equations, matrices, univariate and multivariate differential calculus, constrained and unconstrained optimization, and basic integral to understand the relationship between different economic variables and explain concepts of Microeconomic theory and Macroeconomic theory. An emphasis will be placed on relationships between total, average, and marginal functions, the analyses of elasticity, market equilibrium, impacts of taxation, and the basic input-output model.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.421
EC421
คณิตเศรษฐศาสตร์ 1
Mathematical Economics 1
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ค.217 หรือ ค.212 และสอบได้หรือกำลังศึกษาวิชา ศ.311
Prerequisites : MA217 (or MA212) and having completed or currently taking EC311

นำแนวความคิดและทฤษฎีคณิตศาสตร์ เรื่องเมตริกซ์ จาโคเบียนดีเทอร์มินันด์ อนุพันธ์ อนุพันธ์ย่อย และการหาผลเลิศ (Optimization) ในกรณีที่ไม่มีข้อจำกัด และมีข้อจำกัดมาอธิบายแนวความคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคในส่วนที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เชิงสถิต เช่น ทฤษฎีพฤติกรรมของผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ดุลยภาพของหน่วยผลิตในตลาดสินค้าและตลาดปัจจัย ดุลยภาพของรายได้ประชาชาติในตลาดสินค้าและตลาดเงิน การค้าระหว่างประเทศ การวิเคราะห์ ดุลยภาพเชิงสถิตแบบเปรียบเทียบ แบบจำลองปัจจัยการผลิตและผลผลิต การหาค่าสูงสุด - ต่ำสุดของโปรแกรมเชิงเส้น รวมทั้ง Duality ของโปรแกรมเชิงเส้น

The application of matrices, Jacobian determinants, derivatives, partial derivatives and optimization, with and without constraints, to explain theories in Microeconomics and Macroeconomics, such as the theory of consumer behavior, the theory of production, equilibrium in goods and factor markets, equilibrium of national income in product and money markets, international trade, comparative static equilibrium analysis, the input-output model, determination of maximum-minimum point and duality of linear programming.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.422
EC422
คณิตเศรษฐศาสตร์ 2
Mathematical Economics 2
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ศ.421 และ สอบได้หรือกำลังศึกษาวิชา ศ.312
Prerequisites: EC421 and having completed or currently taking EC312

นำเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ในด้านอินทิกรัล แคลคูลัส Differential Equations, Difference Equations , Phase Diagram และการหาผลเลิศเชิงพลวัต (Dynamic Optimization) เช่น ทฤษฎีการควบคุมผลเลิศ (Optimal Control Theory) และ โปรแกรมเชิงพลวัต (Dynamic Programming) มาใช้อธิบายเศรษฐศาสตร์เชิงพลวัต ทั้งที่เป็นเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคในการหาเส้นทางเดินและเสถียรภาพของตัวแปรต่าง ๆ และศึกษาแบบจำลองปัจจัยการผลิตและผลผลิตเชิงพลวัต

Applying mathematical tools such as integral calculus, differential equations, difference equations, phase diagram and dynamic optimization such as optimal control theory and dynamic programming to explain dynamic economic phenomena as well as for locate time path and stability of variables in the context of both Microeconomics and Macroeconomics. The study of dynamic input-output models is also covered.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
หมวดย่อยเศรษฐมิติ
ศ.325
EC325
เศรษฐมิติเบื้องต้น
Introductory Econometrics
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ศ.211(หรือ ศ.213) ศ.212(หรือ ศ.214) ค.216(หรือ ค.211) และ ส.216 (หรือ ส.211)(จะไม่นับหน่วยกิตให้ หากสอบได้วิชา ศ.425 มาก่อนหรือกำลังศึกษาวิชาดังกล่าวอยู่)
Prerequisites : EC211 (or EC213), EC212 (or EC214), MA216 (or MA211) and ST216 (or ST211) (Credit will not be awarded to students who are taking or have completed EC425)

วิธีการนำความรู้ทางสถิติและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจโดยสร้างแบบจำลองถดถอยที่มีตัวแปรอิสระตัวเดียวและหลายตัว ตัวแปรอิสระที่มีลักษณะเชิงคุณภาพ ศึกษาปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาในแบบจำลองถดถอยเบื้องต้น ได้แก่ ปัญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์เชิงเส้นซึ่งกันและกัน (Multicollinearity) ปัญหาตัวรบกวนมีความแปรปรวนไม่คงที่ (Heteroskedasticity) ปัญหาตัวรบกวนมีสหสัมพันธ์กัน (Autocorrelation) ปัญหาการระบุแบบจำลองผิดพลาด (Specification Error) ตลอดจนสามารถเลือกแบบจำลองเศรษฐมิติมาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม โดยมุ่งเน้นการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางเศรษฐมิติ

Applying statistical methods and economic theories to analyze economic data using the simple and multiple regression. Topics also include dummy variable, multicollinearity, heteroscedasticity, autocorrelation, and specification error. This course focuses on how to choose the appropriate tool for an empirical study, with the emphasis placed on using some econometric softwares.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.425
EC425
เศรษฐมิติ 1
Econometrics 1
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ศ.211(หรือ ศ.213) ศ.212(หรือ ศ.214) ค.216(หรือ ค.211) และ ส. 216 (หรือ ส.211)
Prerequisites : EC211 (or EC213), EC212 (or EC214), MA216 (or MA211) and ST216 (or ST211)

วิธีการนำความรู้ทางสถิติและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจ การประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุด (Least Squares Method) การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์และความสัมพันธ์ของตัวแปร ศึกษาแบบจำลองถดถอยที่มีตัวแปรอิสระตัวเดียวและหลายตัว ศึกษาการประมาณค่าพารามิเตอร์ในกรณีที่ตัวแปรอิสระมีลักษณะเชิงคุณภาพ (Dummy Variable) ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในแบบจำลองถดถอย ได้แก่ ปัญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์เชิงเส้นซึ่งกันและกัน (Multicollinearity) ปัญหาตัวรบกวนมีความแปรปรวนไม่คงที่ (Heteroskedasticity) ปัญหาตัวรบกวนมีความสัมพันธ์กัน (Autocorrelation) ปัญหาการระบุแบบจำลองผิดพลาด (Specification Error) และปัญหาตัวแปรอิสระมีการกระจายและเป็นตัวแปรสุ่ม (Stochastic Regressor) ศึกษาวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธี Generalized Least Squares การประมาณค่าพารามิเตอร์ระบบสมการถดถอย (System of Regressions and Seemingly Unrelated Regression: SUR) ศึกษาระบบสมการที่เกี่ยวเนื่องกัน (Simultaneous Equation System) การแก้ปัญหา Endogeneity ด้วยวิธีการประมาณค่าแบบตัวแปรเครื่องมือ (Instrumental Variables) และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์แบบจำลองเศรษฐมิติ

Applying statistical methods and economic theories to analyze economic data, including simple and multiple regressions; estimation using the ordinary least squares (OLS) hypothesis testing; and dummy variable. This course also examines various problems in regression models, including Multicollinearity, Heteroscedasticity, Autocorrelation, Specification Error, Stochastic Regressors; and some advanced topics in regression method such as Generalized Least Squares (GLS) estimation, System of regressions and Seemingly Unrelated Regression (SUR), Simultaneous Equation System and solving Endogeneity problem with instrumental variables. Trainings in econometrics softwares.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.426
EC426
เศรษฐมิติ 2
Econometrics 2
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ศ.425
Prerequisites : EC425

การประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีการ Maximum Likelihood การประมาณค่าพารามิเตอร์ในแบบจำลองข้อมูลภาคตัดขวางอนุกรมเวลา (Panel Data Models) ศึกษาแบบจำลองที่มีตัวแปรตามแบบจำกัด (Limited Dependent Variable Model) ศึกษาแบบจำลองอนุกรมเวลาเบื้องต้น ได้แก่ แบบจำลองอนุกรมเวลาเชิงเดี่ยว (Univariate Time Series Model) การพยากรณ์ และแบบจำลองสมการถดถอยที่ตัวแปรมีความสัมพันธ์ระยะยาวและการปรับตัวในระยะสั้น

This course covers Maximum Likelihood estimation, panel data model, limited dependent variable model and the introduction to time series data focusing on univariate time series, forecasting, cointegration and error correction model.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.521
EC521
เศรษฐศาสตร์ปริมาณ : ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1
Selected topics in Quantitative Economics 1
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : ผู้สอนกำหนด
Prerequisites : with the consent of the lecturer.

ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจในด้านเศรษฐศาสตร์ปริมาณ ซึ่งจะประกาศเป็นคราว ๆ ไป

Study of topics in Quantitative Economics to be announced later.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.522
EC522
เศรษฐศาสตร์ปริมาณ : ศึกษาเฉพาะเรื่อง 2
Selected topics in Quantitative Economics 2
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : ผู้สอนกำหนด
Prerequisites : with the consent of the lecturer.

ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจในด้านเศรษฐศาสตร์ปริมาณ ซึ่งจะประกาศเป็นคราว ๆ ไป

Study of topics in Quantitative Economics to be announced later.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
หมวดเศรษฐศาสตร์การเงิน (หมวด 3)
ศ.431
EC431
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
Economics of Financial Markets and Financial Institutions
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ศ.311
Prerequisites : EC311

ตลาดเงินและตลาดทุนในระดับจุลภาค สินทรัพย์ทางการเงิน ความเสี่ยงและการแบกรับความเสี่ยงทางการเงิน ทฤษฎีว่าด้วยดุลยภาพการกำหนดราคาสินทรัพย์ทางการเงินที่สำคัญ การกำหนดอัตราดอกเบี้ยและโครงสร้างอัตราดอกเบี้ย ปัญหาสารสนเทศไม่สมมาตรในตลาดการเงิน ศึกษาสถาบันการเงิน การบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงิน พฤติกรรมของสถาบันการเงิน การกำกับดูแลสถาบันการเงิน

Money and capital markets at a micro-level; Financial assets, risks, and risk-bearing; The theory of equilibrium pricing of financial assets; Interest rate determination and structure of interest rates; Asymmetric information in financial markets; The study of financial institutions; Risk management of financial institutions; Behavior of financial institutions; Regulating financial institutions.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.432
EC432
ทฤษฎีและนโยบายการเงิน
Monetary Theory and Policy
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ศ.312
Prerequisites : EC312

บทบาทของเงินในระบบเศรษฐกิจ ศึกษานโยบายการเงินในประเด็นเป้าหมาย และเครื่องมือการดำเนินนโยบาย กลไกการส่งผ่านของนโยบายการเงินไปสู่ระบบเศรษฐกิจ บทบาทของนโยบายการเงินที่มีต่อวัฎจักรธุรกิจ กรอบนโยบายการเงิน เช่น เป้าหมายอัตราแลกเปลี่ยน เป้าหมายอัตราเงินเฟ้อ บทบาทของธนาคารกลาง ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง และบทบาทของนโยบายการเงินในระบบเศรษฐกิจแบบเปิด

The role of money in the economy; studying monetary policy’s goals, tools, policy implementations, Transmission mechanisms of Monetary policy; Monetary policy and business cycles; monetary policy framework, exchange rate targeting and inflation targeting; The role of the Central Bank; The interaction between monetary and fiscal policies; The role of monetary policy in the open economy.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.433
EC433
ทฤษฎีการกำหนดราคาสินทรัพย์
Asset Pricing Theory
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ศ.320 และ ศ.311
Prerequisites: EC320 and EC311

ทฤษฎีการกำหนดราคาสินทรัพย์ โดยอาศัยแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ โดยเริ่มจากการศึกษาทฤษฎีการตัดสินใจภายใต้ภาวะความไม่แน่นอนและความเสี่ยง จากนั้นทำการพัฒนาทฤษฎีการกำหนดราคาสินทรัพย์ แบบเวลาไม่ต่อเนื่อง (Discrete time) เช่น แบบจำลอง Capital Asset Pricing Model (CAPM) แบบจำลอง Arbitrage Pricing Theory (APT) แบบจำลอง Consumption Capital Asset Pricing Model (C-CAPM) เป็นต้น และ ศึกษางานวิจัยเชิงประจักษ์เกี่ยวกับปริศนา (Puzzles) ที่เกิดจากการประยุกต์ใช้ตัวแบบการกำหนดราคา ตลอดจนศึกษาทฤษฎีสมัยใหม่ที่ถูกพัฒนาต่อยอดเพื่อที่จะแก้ปริศนา (Puzzles) ดังกล่าว

Study concepts and frameworks of asset pricing theory in the intermediate level; the theory of choice under uncertainty; classical asset pricing theory in the discrete time such as the Capital Asset Pricing Model (CAPM), The Arbitrage Pricing Theory (APT), and The Consumption Capital Asset Pricing Model (C-CAPM); Empirical puzzles in asset pricing/returns and proposed resolutions in the literature.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.434
EC434
การเงินเชิงพฤติกรรม
Behavioral Finance
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ศ.311
Prerequisites: EC311

แนวคิดของเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม รวมถึงแบบจำลองภายใต้แนวคิดของเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม ที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคการเงิน เช่น ทฤษฎีการคาดหวัง (Prospect Theory) และผลกระทบต่อพฤติกรรมการลงทุน หลักฐานเชิงประจักษ์ในภาคการเงินที่สนับสนุนแนวคิดเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม แบบจำลองที่อาศัยปัจจัยเชิงสังคมวิทยาและปัจจัยเชิงจิตวิทยาในการอธิบายการปรับตัวของระดับผลตอบแทนของตราสารทางการเงิน เป็นต้น รวมถึงหัวข้อ อื่น ๆ ที่ผู้สอนเห็นสมควร

Study concepts and frameworks of behavioral economics that are used to explain observations in the financial sector. Topics of the subject include the Prospect Theory and its implications for investment behaviors, empirical evidences in the financial sector that support the idea of behavioral economics, models that incorporate psychological and sociological factors in explaining asset returns, or other related topics that the lecturer finds suitable.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.435
EC435
เศรษฐมิติการเงินเบื้องต้น
Introductory Financial Econometrics
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ศ.325 (หรือ ศ.425) และ ศ.431 (หรือ ศ.432)
Prerequisites: EC325 (or EC425) and EC431 (or EC432)

ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเศรษฐมิติกับข้อมูลอนุกรมเวลาทางการเงินและเศรษฐกิจมหภาค โดยเน้นแบบจำลองสำหรับข้อมูลอนุกรมเวลา เนื้อหาประกอบด้วย คุณลักษณะของข้อมูลทางการเงิน แบบจำลองสำหรับข้อมูลอนุกรมเวลาเชิงเดี่ยว (Univariate Time-Series Model) แบบจำลองสำหรับข้อมูลอนุกรมเวลาเชิงพหุ (Multivariate Time-Series Model) แบบจำลองสมการถดถอยที่ตัวแปรมีความสัมพันธ์ระยะยาวและการปรับตัวในระยะสั้น และแบบจำลองความผันผวน (Volatility Model) รวมถึงการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

The application of econometrics method to financial and macroeconomics data, emphasizing at time-series models; Characteristics and properties of financial data; Univariate Time-Series Model; Regression with the long-run relationship and short-run dynamics; Volatility Model; Trainings in statistical software.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.439
EC439
สัมมนาเศรษฐศาสตร์การเงิน
Seminar in Monetary and Financial Economics
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาไม่ต่ำกว่าระดับ 400 ของหมวดเศรษฐศาสตร์การเงิน อย่างน้อย 2 วิชา
Prerequisites : Having completed at least two 400-level (or the above level) courses in the field of Monetary and Financial Economics.

สัมมนาและวิจัยในหัวข้อเศรษฐศาสตร์การเงิน ภายใต้การควบคุมและแนะนำจากผู้สอน

Seminar and research on topics in Monetary and Financial Economics under the supervision of the lecturer.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.531
EC531
เศรษฐศาสตร์การเงิน : ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1
Selected Topics in Monetary and Financial Economics 1
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : ผู้สอนกำหนด
Prerequisites: with the consent of the lecturer.

ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจในด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน ซึ่งจะประกาศเป็นคราว ๆ ไป

Study of topics in Monetary and Financial Economics to be announced later.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.532
EC532
เศรษฐศาสตร์การเงิน : ศึกษาเฉพาะเรื่อง 2
Selected Topics in Monetary and Financial Economics 2
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : ผู้สอนกำหนด
Prerequisites: with the consent of the lecturer.

ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจในด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน ซึ่งจะประกาศเป็นคราว ๆ ไป

Study of topics in Monetary and Financial Economics to be announced later.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
หมวดเศรษฐศาสตร์การคลัง (หมวด 4)
ศ.340
EC340
เศรษฐศาสตร์สาธารณะเบื้องต้น
Introductory Public Economics
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ (ก) ศ.210 หรือ (ข) ศ.213 และ ศ.214 หรือ (ค) ศ.211 และ ศ.212 (จะไม่นับหน่วยกิตให้หากสอบได้วิชาอื่น ๆ ในระดับ 400 ของหมวดนี้มาก่อน หรือกำลังศึกษาวิชาดังกล่าวอยู่)
Prerequisites : a) EC210 or b) EC213 and EC214 or c) EC211 and EC212 (Credits will not be awarded to students who are taking or have completed any 400-level courses in this field.)

หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การคลังสาธารณะ หลักทฤษฏีภาคสาธารณะ เศรษฐศาสตร์สวัสดิการ และบทบาทของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งวิเคราะห์ถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาคสาธารณะ สถาบันต่าง ๆ ทางการคลัง และภาคเอกชน นำเสนอข้อมูลและการศึกษาเชิงประจักษ์ ที่ทำให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลในทางปฏิบัติ

This course introduces students to the basic concepts of public finance, including the principles of the public sector and welfare economics. It provides an overview of the role of government and shows the interaction between the public sector, fiscal institutions and the private economy. Empirical case studies illustrating public policy-making in practice will also be covered.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.441
EC441
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการใช้จ่ายภาครัฐ
Economics of Public Expenditure
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ศ.212 (หรือ ศ.214) และ ศ.311
Prerequisites : EC212 (or EC214) and EC311

วิเคราะห์การจัดสรรทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจโดยภาครัฐ (รัฐบาลกลาง และรัฐบาลท้องถิ่น) เสนอให้เห็นถึงขนาดของรัฐบาลและงบประมาณ การจัดหาสินค้าและบริการสาธารณะ และการกำกับดูแลสภาวะตลาดล้มเหลว บทบาทรัฐบาลในกระบวนการงบประมาณ เพื่อให้เกิดเสถียรภาพการเติบโตในระบบเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ ศึกษาถึงการกระจายอำนาจทางการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางด้านรายจ่าย การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์การคลังในการวิเคราะห์ประเด็นร่วมสมัย เช่น สวัสดิการสังคม การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์ การเงินในระบบสาธารณสุขและการศึกษา เป็นต้น

The course covers the role of the government in the allocation of resources for the public sector of the economy. Topics covered will include government (national and local) outlays and budgets, the provisions of public goods and the regulation of market failures. The role of the government’s budget processes in providing macroeconomic stability, growth and income redistribution. This analysis also includes fiscal decentralization (the budget allocation of local governments). The application of these tools to selected contemporary topics such as social security, cost-benefit analysis, healthcare and education financing will also be covered.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.442
EC442
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยรายรับภาครัฐ
Economics of Public Revenue
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ศ.212 (หรือ ศ.214) และ ศ.311
Prerequisites : EC212 (or EC214) and EC311

วิเคราะห์โครงสร้างและองค์ประกอบของรายรับรัฐบาล (รัฐบาลกลาง และรัฐบาลท้องถิ่น) ทฤษฎีภาษีอากร หลักการจัดเก็บภาษี ภาระภาษี การผลักภาระภาษี ภาษีกับประสิทธิภาพ ภาษีกับความเป็นธรรม ผลกระทบของภาษีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม และต่อการตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของปัจเจกบุคคล เช่น การทำงาน การพักผ่อน การออม การบริโภค การลงทุน การหลีกเลี่ยงภาษี และการหลบหนีภาษี รวมทั้งการวิเคราะห์ถึงผลกระทบของการก่อหนี้สาธารณะ ศึกษาถึงการกระจายอำนาจการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางด้านรายรับ การให้เงินอุดหนุน และหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์การคลังในการวิเคราะห์ประเด็นร่วมสมัย เช่น สวัสดิการสังคม การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์ การเงินในระบบสาธารณสุขและการศึกษา การเมืองและเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการปฏิรูปภาษี เป็นต้น

The course analyses the structure and composition of government (national and local) revenue, through analysis of tax burden and incidence, and tax effects upon efficiency and equity. The course looks at the empirical effects of tax policies on the economy as a whole, and various individual behaviors such as decisions about work and leisure, tax avoidance and evasion, investment, savings and consumption. The analysis also includes the effects of deficit finance and fiscal decentralization (local revenue, grants and local debt). The application of these tools to selected contemporary topics (social security, healthcare and education financing). Additionally, the class will explore the politics and economics of tax reforms.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.443
EC443
เศรษฐศาสตร์ทางเลือกสาธารณะ
Public Choice
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ศ.212 (หรือ ศ.214) และ ศ.311
Prerequisites : EC212 (or EC214) and EC311

หลักการพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์ทางเลือกสาธารณะ หรือที่รู้จักกันในนามของ “การเมืองภายใต้วิถีมนุษย์ที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจ” การวิเคราะห์ว่าปัจเจกชนและหน่วยธุรกิจมีพฤติกรรมและปฏิสัมพันธ์ต่อกันอย่างไรในภาคสาธารณะ ซึ่งใช้ข้อสมมติหลักที่สำคัญคือ “มนุษย์เป็นสัตว์เศรษฐกิจ” เช่นเดียวกับการวิเคราะห์ในตลาด หัวข้อที่จะศึกษาประกอบด้วย ระบบการลงคะแนนเสียงและแรงจูงใจทางสถาบัน ความขัดแย้งของการลงคะแนนเสียง ระบบราชการ การแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์รัฐธรรมนูญ ฯลฯ รวมทั้งการนำกรณีศึกษาทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศมาสะท้อนให้เห็นถึงข้อจำกัดของการแทรกแซงโดยรัฐบาล และผลกระทบที่อาจเกิดจาก “ความล้มเหลวของรัฐบาล”

This course introduces students to the principles of Public Choice Economics, also known as “Politics without the Romance”. Using the same core assumptions about Homo Economics that guides our analysis of how individuals and firms act and interact in a market, this class will then explore how those same people act in the public sphere. Topics covered will include the paradox of voting, the voting systems and institutional incentives, bureaucracies, rent-seeking, constitutional economics, and more. Both international and Thai case studies will be used to illustrate the limits of government intervention, and the dangers of “government failure”.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.444
EC444
เศรษฐศาสตร์สวัสดิการและนโยบายสาธารณะ
Welfare Economics and Public Policy
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : ศ.311
Prerequisites : EC311

วิเคราะห์สวัสดิการสังคมในรูปของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของปัจเจกที่เกิดขึ้นในสังคมภายใต้กรอบทฤษฏีต่าง ๆ โดยหลัก เป็นการศึกษาเกี่ยวกับสภาวะความพึงปรารถนา (Desirability) ของผลลัพธ์ทางสังคมอันเป็นผลจากนโยบายภาครัฐ ศึกษาแนวคิด “เศรษฐศาสตร์ที่ควรจะเป็น” (Normative Economics) หรือเศรษฐศาสตร์นโยบาย ในประสิทธิภาพพาเรโต (Pareto Efficiency) รวมทั้งแนวคิด “เศรษฐศาสตร์ที่เป็นจริง” (Positive Economics) ในดุลภาพบางส่วน (Partial Equilibrium) และดุลยภาพทั่วไป (General Equilibrium) เพื่อวิเคราะห์ความอยู่ดีมีสุขจากการจัดสรรปัจจัยการผลิตเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความมีประสิทธิภาพในระบบเศรษฐกิจ

Welfare economics analyses social welfare, however measured, in terms of the economic activities of individuals in a theoretical society. It is essentially about judging the desirability of social outcomes. Using the normative concept of Pareto efficiency, positive outcomes are considered both in a partial and general competitive equilibrium environment. Much of the lecture time will be devoted to analyzing the relationships among these concepts, to evaluate how the allocation of productive factors contributes to the well-being of citizens, while effecting equity and economic efficiency within an economy.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.445
EC445
การคลังท้องถิ่น
Local Public Finance
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ศ.311
Prerequisites : EC311

ระบบการคลังของรัฐบาลท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Government) โดยศึกษาความสำคัญด้านการคลังสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงโครงสร้างการบริหารและบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันระหว่างรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการแบ่งหน้าที่การให้บริการสาธารณะ (Expenditure Assignment) ในพื้นที่ท้องถิ่นที่เหมาะสมระหว่างรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักเกณฑ์การกำหนดของรายรับท้องถิ่น (Revenue Assignment) ทั้งที่เป็นรายได้จากภาษีจัดเก็บเอง หรือที่รัฐบาลกลางจัดสรรให้ ที่สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่มอบหมายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งความสัมพันธ์ทางการคลังระหว่างระดับชั้นการบริหาร (Intergovernmental Finance) ที่นำไปสู่กระบวนการปฏิรูปการกระจายอำนาจการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิชานี้เน้นการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เป็นหลัก แต่ยังคงให้ความสำคัญกับมุมมองด้านรัฐศาสตร์ และปัจจัยเชิงสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่จะนำไปสู่การออกแบบนโยบายและการปฏิบัติการกระจายอำนาจการคลังที่ดี

This course critically examines local government fiscal systems. Major topics include: understanding and determining an appropriate division of fiscal responsibilities among levels of government or expenditure assignment; criteria for local revenue assignment including local levied revenue, central allocation revenue, and intergovernmental finance. The course focuses on economic analysis, but attention is also given to political, institutional and cultural considerations that are critical for effective policy design and implementation.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.446
EC446
การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยคอร์รัปชัน
Economic Analysis of Corruption
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ศ.311
Prerequisites : EC311

คอร์รัปชันผ่านกรอบการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ทั้งในด้านทฤษฎีและวิธีการศึกษาเชิงประจักษ์ (Empirical Methodology) ในประเด็นเรื่องนิยาม ความหมาย สาเหตุของการเกิด และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจทั้งในระดับจุลภาคและระดับมหภาคและต่อสวัสดิการของสังคม นอกจากนี้ยังศึกษาถึงนโยบายสาธารณะและมาตรการของภาครัฐในการจัดการกับคอร์รัปชันและบทบาทของภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน กรณีศึกษาของนานาประเทศในการจัดการกับคอร์รัปชัน

Study of corruption by using economic analytical framework both theoretical and empirical methodology. Topics include definition and coverage of corruption, causes of corruption, economic consequences of corruption both on micro and macro levels, public policies and measures in combating corruption. Moreover, roles of private sector, civic society, and international organizations in tackling with corruption including case studies will be discussed.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.449
EC449
สัมมนาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ
Seminar in Public Economics
3 หน่วยกิต
วิชาวิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ศ.441 และ ศ.442
Prerequisites : EC441 and EC442

สัมมนาและวิจัยในหัวข้อเศรษฐศาสตร์สาธารณะ ภายใต้การควบคุมและแนะนำจากผู้สอน

Seminar and research on topics in Public Economics under the supervision of the lecturer.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.541
EC541
เศรษฐศาสตร์สาธารณะ : ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1
Selected Topics in Public Economics 1
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : ผู้สอนกำหนด
Prerequisites : with the consent of the lecturer.

ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจในด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณะ ซึ่งจะประกาศเป็นคราว ๆ ไป

Study of topics in Public Economics to be announced later.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.542
EC542
เศรษฐศาสตร์สาธารณะ : ศึกษาเฉพาะเรื่อง 2
Selected Topics in Public Economics 2
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : ผู้สอนกำหนด
Prerequisites: with the consent of the lecturer.

ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจในด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณะ ซึ่งจะประกาศเป็นคราว ๆ ไป

Study of topics in Public Economics to be announced later.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
หมวดเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (หมวด 5)
ศ.351
EC351
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการเจรจาทางการค้า
International Economic Cooperation and Trade Negotiations
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ (ก) ศ.210 หรือ (ข) ศ.211 และ ศ.212 หรือ (ค) ศ.213 และ ศ.214
Prerequisites : a) EC210 or b) EC211 and EC212 or c) EC213 and EC214

การกำกับดูแลการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Regulations) ตามความตกลงระดับทวิภาคีและระดับพหุภาคี ประเภทและผลกระทบของการรวมกลุ่มทางด้านเศรษฐกิจ บทบาทขององค์การระหว่างประเทศ เช่น องค์การการค้าโลก ข้อพิพาทระหว่างรัฐทางการค้าและการลงทุน การเจรจาทางการค้าที่สำคัญสำหรับประเทศกำลังพัฒนา

International trade regulation and control in the form of bilateral and multilateral trade agreements. Types and impacts of economic cooperation. The role of supranational organization such as the World Trade Organization. Disputes in international trade of goods and services as well as investment. Key international trade negotiations for developing countries.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.451
EC451
ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ
International Trade Theory and Policy
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ศ.311
Prerequisites : EC311

ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ ผลกระทบจากการค้าระหว่างประเทศ เช่น การผลิต ราคาสินค้า การจัดสรรทรัพยากรของประเทศ และผลตอบแทนปัจจัยการผลิต รวมทั้งการวิเคราะห์ผลของนโยบายและมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศต่าง ๆ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ และการลงทุนระหว่างประเทศ

International trade theories. Outcomes from trade, such as production outcome, commodities prices, resource allocation, and prices of the factors of production. Analysis of the policies and regulations in international trade. Economic integration. Foreign investment.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.452
EC452
เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ
International Monetary and Financial Economics
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ศ.312
Prerequisites : EC312

ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ กลไกการปรับตัวของดุลการชำระเงิน ตลาดเงินตราต่างประเทศ การเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ ระบบอัตราแลกเปลี่ยน วิวัฒนาการของระบบการเงินระหว่างประเทศ ปัญหาการเงินระหว่างประเทศของประเทศกำลังพัฒนาและประเทศไทย รวมถึงปัญหาวิกฤติการเงินระหว่างประเทศของไทยและโลก

The balance of payments adjustment mechanism. Foreign exchange markets. International capital flows. The evolution of an international monetary system. International monetary problems encountered by developing countries, including Thailand. Financial crises as experienced by Thailand and the rest of the world.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.459
EC459
สัมมนาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
Seminar in International Economics
3 หน่วยกิต
วิชาวิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ศ.451 และ ศ.452
Prerequisites : EC451 and EC452

สัมมนาและวิจัยในหัวข้อเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ภายใต้การควบคุมและแนะนำจากผู้สอน

Seminar and research on topics in International Economics under the supervision of the lecturer.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.551
EC551
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ : ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1
Selected Topics in International Economics 1
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : ผู้สอนกำหนด
Prerequisites : with the consent of the lecturer.

ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจในด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ซึ่งจะประกาศเป็นคราว ๆ ไป

Study of topics in international Economics to be announced later.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.552
EC552
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ : ศึกษาเฉพาะเรื่อง 2
Selected Topics in International Economics 2
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : ผู้สอนกำหนด
Prerequisites: with the consent of the lecturer.

ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจในด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ซึ่งจะประกาศเป็นคราว ๆ ไป

Study of topics in international Economics to be announced later.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
หมวดเศรษฐศาสตร์การพัฒนา (หมวด 6)
ศ.360
EC360
เศรษฐกิจประเทศไทยเบื้องต้น
Introductory Thai Economy
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ (ก) ศ.210 หรือ (ข) ศ.213 และ ศ.214 (สำหรับนักศึกษานอกคณะเศรษฐศาสตร์)
Prerequisites : a) EC210 or b) EC213 and EC214 (Only for non-economic major students)

ลักษณะโครงสร้างและพัฒนาการเศรษฐกิจของสังคมไทย การพัฒนาภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ความเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลก รวมทั้งปัญหาเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น ความยากจน การกระจายรายได้ และนโยบายในการแก้ปัญหา

Structure and development of the Thai economy. Development in the agriculture, manufacturing, and service sectors. Linkages between the Thai and world economies. Key economic problems such as poverty and income distribution and their policy resolutions.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.361
EC361
เศรษฐกิจประเทศในกลุ่ม กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม
Economics of CLMV Countries
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ (ก) ศ.210 หรือ (ข) ศ.211 และ ศ.212 หรือ (ค) ศ.213 และ ศ.214
Prerequisites : a) EC210 or b) EC211 and EC212 or c) EC213 and EC214

แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่ม กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม (CLMV) วิวัฒนาการของโครงสร้างเศรษฐกิจ บทบาทของสถาบันรัฐและเอกชน ตลอดจนปัจจัยต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศเหล่านั้น ตลอดจนความสัมพันธ์ของเศรษฐกิจในประเทศดังกล่าวกับเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก

Economic development in the cluster of Cambodia, Laos, Myanmar, and Vietnam (CLMV) countries. The transformation of their economic structure. The roles of public and private institutions along with other economic, social, and political factors that contribute to their economic changes. The relationship between these economies and the world and Thai economies.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.362
EC362
ประเด็นร่วมสมัยในกลุ่มประเทศอาเซียน
Contemporary Issues in ASEAN Countries
6 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : (ก) นักศึกษาเศรษฐศาสตร์ฐานะชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป และ สอบผ่านวิชาต่าง ๆ รวมแล้วไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต หรือ (ข) ผู้สอนอนุมัติ
Prerequisites : a) 2nd year economics student or above (having completed at least 60 credits); or b) with the consent of the lecturer

ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน ได้แก่ ประเด็นทางด้านสังคมและวัฒนธรรม การเมือง ธุรกิจ การค้าและการลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ การเงินในภูมิภาค รวมไปถึงบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศในภูมิภาค ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจประเทศไทย การเรียนการสอนมีลักษณะ Active Learning และ Problem Based Learning เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์จริงจากภายนอก การอภิปราย และเยี่ยมชมดูงานสถานที่ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ (Field Trips) โดยอาจเลือกประเทศที่ทำการศึกษาเป็นการเฉพาะ ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป

The contemporary issues in ASEAN countries. Study various aspects of the overall ASEAN or each country’s economy i.e. socio-economic issues, politics, businesses, trade and investment, economic development, finance, etc. Roles of regional organizations, economic interconnection across countries, and linkages with the Thai economy. The learning methods are the active and problem-based learning with some experienced guest speakers, discussion, and field trips visiting public and/or private organization(s) in Thailand and another ASEAN member country, according to the lecturer’s announcement.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.363
EC363
เศรษฐกิจประเทศในกลุ่มประเทศต่าง ๆ
Economics of Selected Countries
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ (ก) ศ.210 หรือ (ข) ศ.211 และ ศ.212 หรือ (ค) ศ.213 และ ศ.214
Prerequisites : a) EC210 or b) EC211 and EC212 or c) EC213 and EC214

แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ โดยอาจศึกษากลุ่มประเทศในเอเชียอื่น ๆ กลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป หรือกลุ่มประเทศละตินอเมริกา ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป ศึกษาวิวัฒนาการของโครงสร้างเศรษฐกิจ บทบาทของสถาบันรัฐและเอกชน ตลอดจนปัจจัยต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศเหล่านั้น ตลอดจนความสัมพันธ์ของเศรษฐกิจในประเทศดังกล่าวกับเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก

Economic development in the selected countries according to the lecturer’s announcement, possibly in Asia, Europe, Latin America, etc. The transformation of their economic structure. The roles of public and private institutions along with other economic, social, and political factors that contribute to their economic changes. The relationship between these economies and the world and Thai economies.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.364
EC364
บทบาทหญิงชายในระบบเศรษฐกิจ
Gender Economics
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ (ก) ศ.210 หรือ (ข) ศ.211 และ ศ.212 หรือ (ค) ศ.213 และ ศ.214
Prerequisites : a) EC 210 or b) EC 211 and EC 212 or c) EC 213 and EC 214

วิวัฒนาการของบทบาทชายหญิงในระบบเศรษฐกิจ ทฤษฎีการตัดสินใจอยู่ร่วมกันเป็นครัวเรือน การจัดสรรเวลาของหญิงและชายระหว่างงานในครัวเรือนและตลาดแรงงาน ปัจจัยด้านอุปสงค์และอุปทานที่มีอิทธิพลกำหนดความแตกต่างระหว่างหญิงชายในอาชีพ และรายได้ หรือการสลับบทบาทหญิงชายในอาชีพต่าง ๆ บทบาทของหญิงในสังคมเศรษฐกิจ และการเมือง นโยบายของรัฐหรือสวัสดิการที่มีผลต่อหญิงชายแตกต่างกัน หญิงชายในสังคมผู้สูงอายุ (Aging Economy) วิกฤตเศรษฐกิจกับการจัดการในครัวเรือนและผลต่อตลาดแรงงานหญิงชาย บทบาทของกลุ่ม LGBT ในระบบเศรษฐกิจ ประเด็นความเท่าเทียมกันในบริบทของสากล และประเด็นน่าสนใจอื่น ๆ

Evolution of male and female roles in the economic system. Theories of family formation. Differences in gender-related time allocation for market and non-market activities. Supply and demand factors determining gender-related differences in occupation and income, and gender roles switching in occupation. Roles of female in socio-economy and politics. Different effects of policies or welfare programs on gender. Gender in the aging economy. Effects of economic crisis on family and gender in the labor market. Roles of the LGBT in the economy. Gender equality in international criteria, and other interesting issues.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.365
EC365
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนาท้องถิ่น
Economics of Local Development
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ (ก) ศ.210 หรือ (ข) ศ.211 และ ศ.212 หรือ (ค) ศ.213 และ ศ. 214
Prerequisites: a) EC 210 or b) EC 211 and EC 212 or c) EC 213 and EC 214

พลวัตการพัฒนาท้องถิ่นทั้งในชนบทและเขตเมือง ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและความร่วมมือของชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิต ฐานทรัพยากรธรรมชาติและปัจจัยเชิงชาติพันธุ์และวัฒนธรรมที่กำหนดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นทั้งในและนอกภาคการเกษตรในแต่ละพื้นที่ การตอบสนองและการปรับตัวของชุมชนท้องถิ่นต่อนโยบายการพัฒนา บทบาทของกลุ่มต่าง ๆ เช่น ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่รัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการ และองค์กรพัฒนาเอกชนในการพัฒนาท้องถิ่น การวิเคราะห์ศักยภาพและข้อจำกัดของชุมชนท้องถิ่นในการร่วมมือเพื่อจัดการทรัพยากรและดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การพัฒนาที่ยั่งยืนกับการพัฒนาท้องถิ่น และแนวคิดการพัฒนาทางเลือกต่าง ๆ ที่เกี่ยวของกับท้องถิ่น

Dynamics of local development in rural and urban areas. Economic and social theories regarding communities and collective action of people in communities. Interactions between livelihoods, natural resource capital, cultural and ethnic factors, and their influences on local farm and non-farm economic activities. Responses and adaptation of local communities to development policies. Roles of actors, such as community leaders, government officers, local administrative organizations, academics, and non-governmental organizations in local development. Analysis of capacities and limitations of local communities for collaboration in the allocation of resources and conducting economic activities. Sustainable development in the context of local development. Alternative approaches for local development.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.366
EC366
ท้องถิ่นศึกษาและการพัฒนา
Local Study and Development
6 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ศ.365 หรือผู้สอนอนุมัติ(ภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่างน้อย 270 ชม. ตลอดการศึกษาภาคฤดูร้อน)
Prerequisites : EC365 or with the consent of the lecturer. (Theory and Practice hours are at least 270 hours during the summer session)

ลงพื้นที่ศึกษาสภาพและประเด็นการพัฒนาที่สำคัญในพื้นที่ที่กำหนดให้ วิเคราะห์ทำความเข้าใจถึงปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ ฐานทรัพยากร และบทบาทของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการพัฒนาในพื้นที่นั้น โดยเป็นการศึกษาเชิงปฏิบัติในพื้นที่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้สอน หมายเหตุ : การวัดผลสำหรับวิชานี้แบ่งออกเป็นสองระดับ ระดับใช้ได้ (S) และ ระดับใช้ไม่ได้ (U)

Field study of key development issues in the selected local area. Analyzing the socio-economic factors, resources, and roles of the stakeholders involving the issues. The action-based learning is supervised by the lecturer. Note: Evaluation is based on ‘Satisfying’ (S)/ ‘Unsatisfying’ (U) grading.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.460
EC460
เศรษฐกิจประเทศไทย
Thai Economy
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ศ.311 และ ศ.312
Prerequisites : EC311 and EC312

โครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทย และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างดังกล่าว รวมถึงผลงานของระบบเศรษฐกิจไทย (Economic Performance) ทั้งด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการจำเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การแก้ปัญหาความยากจน การกระจายรายได้ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ศึกษากระบวนการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย การดำเนินนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง การดำเนินยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเศรษฐกิจรายสาขา เช่น การพัฒนาอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระบบเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลก รวมทั้งความสัมพันธ์กับองค์กรโลกบาล เช่น ธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ และองค์การการค้าโลก

Thai economic structure and how it changes. Economic performance in terms of development and growth. The country’s resolutions for poverty eradication, income distribution, economic stability, and quality of life. The process of economic policy formulation in Thailand. Monetary and fiscal policy implementation. National economic and social development strategies and sectoral economic strategies such as the industrial agricultural development. The relationship between the Thai and world economy, the international economic order, and international organizations such as the World Bank, International Monetary Fund (IMF), and the World Trade Organization (WTO).

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.461
EC461
เศรษฐศาสตร์จุลภาคว่าด้วยการพัฒนา
Development Microeconomics
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ศ.311
Prerequisites: EC311

แนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ แนวคิดความยากจนและความเหลื่อมล้ำ การวัดความยากจนและความเหลื่อมล้ำ แนวคิดทฤษฎีความยุติธรรม (Theories of Justice) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับความยากจนและความเหลื่อมล้ำ ทฤษฎีและพฤติกรรมการตัดสินใจของครัวเรือน ความไม่สมบูรณ์ของตลาดต่าง ๆ ในประเทศกำลังพัฒนา และนโยบายสาธารณะในประเด็นต่าง ๆ เช่น การศึกษา สุขภาพ ประชากร การจัดสรรแรงงานในครัวเรือนในภาคการผลิตต่าง ๆ ภาคทางการและภาคนอกทางการ รวมถึงการย้ายถิ่น บทบาทการเป็นผู้ประกอบการของครัวเรือน เครื่องมือจัดการความเสี่ยงของครัวเรือน การเงินครัวเรือน ตลาดการเงินฐานราก นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลดความยากจน เป็นต้น

Concepts and measurements of poverty and inequality. The theories of justice for analyzing public policies related to these issues. Microeconomic theories related to household decisions and behaviors, as well as market failures in developing countries. Public policies on development issues such as health; education; population; workforce allocation of households in agriculture and non-agriculture sectors, as well as formal and informal sectors; migration; entrepreneurship of the households; households’ financial and risk management tools; microfinance; innovations and other interesting issues related to poverty reduction, etc.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.462
EC462
เศรษฐศาสตร์มหภาคว่าด้วยการพัฒนา
Development Macroeconomics
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ศ.312
Prerequisites : EC312

ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ในวิชาเศรษฐศาสตร์พัฒนาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจมหภาคของประเทศกำลังพัฒนา อันประกอบด้วย ทฤษฎีและแนวคิดที่ใช้อธิบายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับระดับความยากจน และการกระจายรายได้ นโยบายการพัฒนาในอดีต ตลอดจนวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายเศรษฐกิจมหภาคในระยะสั้น เช่น นโยบายรักษาเสถียรภาพ (Stabilization Policies) นโยบายการคลังและนโยบายการเงิน การจัดการอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เช่น การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ การไหลเวียนของเงินทุน วิกฤตการเงิน สวัสดิการสังคม และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ

Analyzing economic issues in the macroeconomics of developing countries. These include theories and thoughts explaining economic growth; relationship between economic growth and poverty; income distribution; development policies of different countries in the past; and the impact of short-term macroeconomic policies such as stabilization policies, monetary and fiscal policies, exchange rate management, and various factors affecting economic growth e.g. international trade and investment, capital flow, financial crises, social welfare, and structural change.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.463
EC463
โลกาภิวัตน์ และการพัฒนาระหว่างประเทศ
Globalization and International Development
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ (ก) ศ.211 และ ศ.212 หรือ (ข) ศ.213 และ ศ.214
Prerequisites : a) EC211 and EC212; or b) EC213 and EC214

แนวคิดและพัฒนาการของโลกาภิวัตน์ในบริบทตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง การเกิดขึ้นของระเบียบโลกใหม่ทางเศรษฐกิจ (New International Economic Order) องค์กรโลกบาล บรรษัทข้ามชาติ และกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศต่าง ๆ เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการพึ่งพา และสำรวจข้อถกเถียงว่าด้วยผลประโยชน์และผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อเศรษฐกิจท้องถิ่น ประเด็นข้ามพรมแดนร่วมสมัยด้านการพัฒนา บทบาทขององค์การระหว่างประเทศด้านการพัฒนา เช่น สหประชาชาติ ธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ และองค์การพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ ในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างประเทศกลุ่มโลกเหนือและโลกใต้ และภายในกลุ่มโลกใต้ด้วยกัน ผ่านความช่วยเหลือด้านการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (Official Development Assistance) สินเชื่อเพื่อการพัฒนา หรือโครงการพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้งวิเคราะห์รูปแบบและปัจจัยแห่งความสำเร็จและล้มเหลวของโครงการพัฒนาระหว่างประเทศที่ผ่านมา และเทคนิคเบื้องต้นในการประเมินผลกระทบหรือผลลัพธ์ของโครงการพัฒนา

Concept and development of globalization in the context of after the World War II. Formation of the New International Economic Order (NIEO). Global organizations. Multinational corporations. International cooperation. Political economy of dependency. Debates on contribution and impacts of globalization on the local economy. Contemporary transnational development issues. Roles of international development organizations e.g. the United Nations, World Bank, International Monetary Fund (IMF), etc., in bridging the global north and the global south or within the south countries through the official development assistance (ODA), development loan, or development projects. Analysis of patterns, factors of success and failures of past international development projects. Basic techniques for development project evaluation.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.464
EC464
เศรษฐศาสตร์เมืองและภูมิภาค
Urban and Regional Economics
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ศ.311 และ ศ.212 (หรือ ศ.214) และ ศ.325 (หรือ ศ.425)
Prerequisites : EC311, EC212 (or EC214), and EC325 (or EC425)

ประเด็นต่าง ๆ ที่ สำคัญในด้านเศรษฐศาสตร์เมือง และ/หรือ เศรษฐศาสตร์ภูมิภาค เฉพาะตามผู้สอนกำหนดในแต่ละภาคการศึกษา เช่น การเติบโตของเมือง (Urbanization) ตลาดที่ดินและที่อยู่อาศัย สินค้าและบริการสาธารณะต่าง ๆ ในเมือง นโยบายการพัฒนาเมืองที่เหมาะสมยั่งยืนและเอื้อกับประชากรทุกกลุ่ม (Sustainable and Inclusive Cities) ทฤษฎีด้านภูมิศาสตร์เศรษฐกิจใหม่ (New Economic Geography) แบบจำลองว่าด้วยที่ตั้งและคลัสเตอร์ การเจริญเติบโตและความเหลื่อมล้ำของภูมิภาค การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Analysis) เบื้องต้น ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เบื้องต้น เขตเศรษฐกิจพิเศษ ประเด็นร่วมสมัยทางนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองและภูมิภาค เป็นต้น

Topics in urban economics and/or regional economics proposed by the instructors. Examples of possible topics are urbanization, urban land and housing market, urban public goods and service, sustainable and inclusive city development policies, new economic geography, location and cluster theories, regional growth and inequality, basic spatial analysis, geographical information system (GIS) and using GIS related program, special economic zones, current policy issues in urban and regional development, etc.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.465
EC465
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sustainable Development
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ศ.212 (หรือ EC214) และ ศ.311
Prerequisites : EC212 (or EC214) and EC311

พัฒนาการของแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้บริบทของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในระดับต่าง ๆ วิกฤตการณ์ด้านความยั่งยืนที่ประเทศไทยและโลกกำลังเผชิญ นิยามและแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนและข้อวิพากษ์ร่วมสมัย แนวคิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนและข้อวิพากษ์ เช่น แนวคิด ความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy) แนวคิดเรื่องการเจริญเติบโตสีเขียว (Green Growth) เป็นต้น ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น ผลกระทบภายนอก (Externalities) สินค้าสาธารณะ (Public Goods) และทรัพยากรร่วม (Common-pool resources) เศรษฐศาสตร์เชิงนิเวศ (Ecological Economics) นโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) และมาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน นโยบายและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับโลก เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) เป็นต้น ความท้าทายและอุปสรรคในการไปถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน

Development of sustainable development approach under context of socio-politico-economic development at different levels. Sustainable development crises at global level and in Thailand. Definitions and fundamental ideas regarding Sustainable Development and contemporary debates. Other approaches related to sustainable development and their critiques, such as Gross National Happiness (GNH), Sufficiency Economy Philosophy, Green Growth, etc. Economic theories related to sustainable development, such as the analysis of externalities, public goods, common-pool resources, ecological economics, Green Economy, and economic measures for sustainable development. Policies and indicators related to sustainable development at global level, particularly the Sustainable Development Goals (SDGs). Challenges and obstacles to achieve sustainable development.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.466
EC466
เศรษฐศาสตร์การเมืองแห่งการพัฒนา
Political Economy of Development
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ (ก) ศ.211 และ ศ.212 หรือ (ข) ศ.213 และ ศ.214
Prerequisites : a) EC211 and EC212; or b) EC213 and EC214

เน้นการศึกษาการเมืองของการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยพิจารณาปฏิสัมพันธ์ระหว่างปริมณฑลการเมืองและการพัฒนาเศรษฐกิจ ปัจจัยทางการเมืองที่กำหนดเส้นทางการพัฒนา อันได้แก่ รัฐและลักษณะของรัฐ ระบอบการเมืองและการพัฒนาเศรษฐกิจ สถาบัน การเปลี่ยนแปลงทางสถาบัน และความยืนยาวของสถาบัน บทบาทและความล้มเหลวของรัฐ ตลาด และประชาสังคมในการพัฒนาเศรษฐกิจ ธรรมาภิบาล (Good Governance) คอร์รัปชั่น (Corruption) การเมืองของการปฏิรูป ภูมิศาสตร์และการขูดรีดทรัพยากร ประเด็นที่น่าสนใจอื่น ๆ เช่น การเมืองของนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรม ประชาธิปไตยกับความเหลื่อมล้ำและความยากจน เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศกับการพัฒนา เป็นต้น

Analyzing politics of economic development, especially the interrelationship between political and economic spheres. Special emphasis will be given on political factors which determine economic development paths and performances; political regimes, state and its structures; institutions and institutional changes; the roles and failures of the state, market and civil society; governance and corruption; politics of economic reforms; geography and resource curse, and etc. These might include issues and topics such as politics of industrialization, democracy and inequality and poverty, international politics of development, etc.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.467
EC467
การประเมินโครงการและการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์
Project Evaluation and Economic Valuation Techniques
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ศ.212 (หรือ EC214) และ ศ.311 และสอบได้วิชาในระดับ 400 ในหมวด 3 ถึง 9 อย่างน้อย 1 วิชา
Prerequisites : EC212 (or EC214), EC311 and having completed at least one 400-level course in field 3 to field 9

หลักการเศรษฐศาสตร์สวัสดิการที่เป็นพื้นฐานของการประเมินโครงการทางเศรษฐศาสตร์ ศึกษาวิธีการประเมินโครงการในเชิงเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ (Cost Benefit Analysis) การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของต้นทุน (Cost Effectiveness Analysis) การวิเคราะห์แบบหลายเกณฑ์ (Multi-criteria Analysis) รวมถึงเกณฑ์ในการประเมินโครงการ เช่น ผลประโยชน์สุทธิของโครงการ (Net Present Value: NPV) อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) เป็นต้น โดยเน้นเทคนิคเชิงปริมาณในการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ เช่น market-based techniques, hedonic pricing method, travel cost method, contingent valuation method, choice modeling, benefit transfer และ value of statistical life เป็นต้น

Study welfare economic foundations of economic project evaluation. Study project evaluation methodologies, including Cost-Benefit Analysis (CBA), Cost Effectiveness Analysis (CEA) and Multi-Criteria Analysis (MCA); as well as project evaluation criteria, e.g., Net Present Value (NPV), Internal Rate of return (IRR), etc. Study quantitative techniques for economic valuation, including market-based techniques, hedonic pricing method, travel cost method, contingent valuation method, choice modeling, benefit transfer, value of statistical life, etc.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.468
EC468
บูรณาการเศรษฐศาสตร์สาธารณะ การพัฒนา และการเมือง
Integrated Public Economics, Development and Political Economics
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : ศ.311 และเรียนวิชาไม่ต่ำกว่าระดับ 400 ของหมวด 0 หรือ 4 หรือ 6 มาแล้วอย่างน้อย 2 วิชา
Prerequisites : EC311 and having completed at least two 400-level (or above level) courses in Political Economics or Public Economics or Development Economics.

แนวคิดและทฤษฎีจากเศรษฐศาสตร์สาธารณะ เศรษฐศาสตร์สถาบัน เศรษฐศาสตร์การพัฒนา และเศรษฐศาสตร์การเมือง อย่างบูรณาการ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ของวิชาในกลุ่มนี้ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเศรษฐกิจไทยหรือสังคมเศรษฐกิจโลกได้ โดยเน้นการศึกษาผ่านกรณีศึกษาหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน เพื่อเน้นความเข้าใจถึงสาเหตุ สภาพปัญหา และผลกระทบของปัญหาที่หยิบยกมาศึกษา โดยใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์รวมทั้งทฤษฏีด้านสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นเครื่องมือในการอธิบายและแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหา สนับสนุนให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์บทบาทของตลาด รัฐ และชุมชน ในการแก้ไขปัญหา โดยคำนึงถึงปัจจัยเชิงสถาบันประกอบการวิเคราะห์ทั้งในเรื่องโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการเมือง รวมทั้งเข้าใจถึงบทบาทของวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์

The integration of theories and concepts in public economics, institutional economics, development economics, and political economy; Enhancing students’ ability to link and apply economic theories in this subject area to analyze situations and problems arising in Thailand or in the world economy; Encouraging students to learn through case studies of current situations, with the emphasis on causes, nature, and effects of the problems; Promoting students to use economic and related social science theories to explain and analyze the roles of the market, public sector, and community in solving problems; Encouraging students to recognize the roles of institutional factors underlying the economic and political phenomena, as well as understanding the importance of culture and history.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.469
EC469
สัมมนาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา
Seminar in Development Economics
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาไม่ต่ำกว่าระดับ 400 ของหมวดเศรษฐศาสตร์การพัฒนา อย่างน้อย 2 วิชา โดยที่ไม่นับวิชา ศ.460 และ ศ.468
Prerequisites : 1) Having completed at least two 400-level (or the above level) courses in Development Economics, excluding EC460 and EC468.

สัมมนาและวิจัยในหัวข้อเศรษฐศาสตร์การพัฒนา ภายใต้การควบคุมและแนะนำจากผู้สอน

Seminar and research on topics in Development Economics under the supervision of the lecuterer.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.561
EC561
เศรษฐศาสตร์การพัฒนา : ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1
Selected Topics in Development Economics 1
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : ผู้สอนกำหนด
Prerequisites: with the consent of the lecturer.

ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจในด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะประกาศเป็นคราว ๆ ไป

Studying topics in Development Economics to be determined later.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.562
EC562
เศรษฐศาสตร์การพัฒนา : ศึกษาเฉพาะเรื่อง 2
Selected Topics in Development Economics 2
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : ผู้สอนกำหนด
Prerequisites: with the consent of the lecturer.

ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจในด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะประกาศเป็นคราว ๆ ไป

Studying topics in Development Economics to be determined later.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
หมวดเศรษฐศาสตรทรัพยากรมนุษย์และเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ (หมวด 7)
หมวดย่อยเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
ศ.470
EC470
สัมมนาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
Seminar in Human Resources Economics
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาไม่ต่ำกว่าระดับ 400 ของหมวดย่อยเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ อย่างน้อย 2 วิชา
Prerequisites : Having completed at least two 400-level (or the above level) courses in Human Resource Economics.

สัมมนาและวิจัยในหัวข้อเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้การควบคุมและแนะนำจากผู้สอน

Seminar and research on topics in human resource Economics under the supervision of the lecturer.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.471
EC471
เศรษฐศาสตร์แรงงาน
Labor Economics
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ศ.311
Prerequisites : EC311

ทฤษฎีอุปสงค์และอุปทานแรงงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การกำหนดค่าจ้างโดยวิธีต่าง ๆ การวิเคราะห์การพัฒนาคุณภาพแรงงานโดยการศึกษาและการฝึกอบรมแรงงานโดยใช้ทฤษฎีทุนมนุษย์ การเคลื่อนย้ายแรงงาน โครงสร้างค่าจ้าง ความแตกต่างของค่าจ้างในตลาดแรงงาน การแสวงหางาน การว่างงาน บทบาทของสหภาพแรงงาน บทบาทของรัฐในตลาดแรงงาน การคุ้มครองทางสังคม และผลของการเลือกปฏิบัติต่อค่าจ้างและการจ้างงาน

Studying the supply and demand of labor in the short-term and long-term, wage determinations as well as improving labor quality through education and human capital training. Labor migration, wage structure, wage differentials in the labor market, job search, unemployment, and the role of labor unions will be covered. The role of government in the labor market as employer or regulator. Social security, discrimination in the labor market will be discussed.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.472
EC472
เศรษฐศาสตร์ประชากรและครอบครัว
Economics of Population and Family
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ศ.311 หรือ ศ.312
Prerequisites : EC311 or EC312

กระบวนการที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางขนาดและโครงสร้างของประชากรและครอบครัว ที่ผ่านภาวะเจริญพันธุ์ การตายและการย้ายถิ่น และปัจจัยที่ทำให้กระบวนการเหล่านี้เปลี่ยนแปลง ตลอดจนศึกษาผลกระทบของตัวแปรทางประชากรและครอบครัวต่อตัวแปรทางเศรษฐกิจทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค รวมทั้งศึกษาเศรษฐศาสตร์การแต่งงานและเศรษฐศาสตร์ครอบครัว

Processes generating change in size and structure of population and family through reproduction, death and migration. Factors causing these changes. The impact of demographics and family variables on the economy at the micro and macro levels. Economic of marriage and Economic of household or family will be included.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.473
EC473
เศรษฐศาสตร์การศึกษา
Economics of Education
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ศ.311
Prerequisites : EC311

หลักการการลงทุนในการศึกษา การวัดผลตอบแทนต่อการศึกษา ศึกษาทฤษฎีทุนมนุษย์และทฤษฎีทางเลือกในการอธิบายการลงทุนในการศึกษา สมมุติฐาน ศึกษาหลักการการลงทุนในการฝึกอบรมระหว่างการทำงาน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการศึกษาที่มีต่อตัวแปรทางเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น ค่าจ้างในช่วงตลอดเวลาทำงาน การเติบโตของค่าจ้าง การเปลี่ยนงาน และการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจโดยรวม ประเมินประสิทธิภาพและความเสมอภาคของการจัดสรรงบประมาณของภาครัฐในระบบการศึกษา

Principles of investment in education, measuring return on education, theory of human capital and choice theory explaining educational investment will be discussed. Principles of investment in on-the-job training, analyzing educational impact on key economic variables such as wages throughout the entire working period, growth in the wage rate, job switching, and expansion of the economy as a whole will be covered. Evaluating efficiency and equality in governmental budget allocation within the educational system.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.474
EC474
เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
Health Economics
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ศ.311 หรือ ศ.312
Prerequisites : EC311 or EC312

แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ด้านสุขภาพและบริการสุขภาพ อุปสงค์และอุปทานต่อบริการสุขภาพ ความล้มเหลวของตลาดบริการสุขภาพและการแทรกแซงของรัฐ การประกันสุขภาพ การคลังสาธารณสุข ปัจจัยการผลิตบริการสุขภาพ ประสิทธิภาพและความเสมอภาคในระบบบริการสุขภาพ การประเมินโครงการสุขภาพ ปัญหาความไร้สมมาตรของสารสนเทศในการประกันสุขภาพ เศรษฐศาสตร์สุขภาพระดับมหภาค และการปฏิรูประบบบริการสุขภาพทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ

Economic thought about health and health care services. Supply of and demand for health care. Market failure in the health care market and government intervention. Health insurance, fiscal policy on public health, factors of health service production, and efficiency and equality in the health care system. Evaluation of health care projects, asymmetric information in health insurance, health economics at the Macro level. Health service system reform in Thailand and abroad.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.571
EC571
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ : ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1
Selected Topics in Human Resource Economics 1
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : ผู้สอนกำหนด
Prerequisites : with the consent of the lecturer.

ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจในด้านเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะประกาศเป็นคราว ๆ ไป

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.572
EC572
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ : ศึกษาเฉพาะเรื่อง 2
Selected Topics in Human Resource Economics 2
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : ผู้สอนกำหนด
Prerequisites : with the consent of the lecturer.

ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจในด้านเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะประกาศเป็นคราว ๆ ไป

Studying selected topics in Human Resource Economics to be determined later.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
หมวดย่อยเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศ.375
EC375
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Applied Economics for Natural Resources and Environment
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ศ.210 หรือ ศ.211 หรือ ศ.213 (จะไม่นับหน่วยกิตให้ หากสอบได้วิชาไม่ต่ำกว่าระดับ 400 ของหมวดย่อยนี้มาก่อน หรือกำลังศึกษาวิชาดังกล่าวอยู่)
Prerequisites : EC210 or EC211 or EC213 (credits will not be awarded to students who are taking or have completed any 400-level courses in this subfield.)

ความสัมพันธ์ระหว่างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาสิ่งแวดล้อม ศึกษาแนวคิดเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้ในการจัดการปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศึกษาบทบาทของชุมชน ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม ในการควบคุมและแก้ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และ ระดับโลก ศึกษาแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเบื้องต้น แนวคิดความเป็นธรรมด้านสิ่งแวดล้อม และ แนวคิดเบื้องต้นด้านการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

The relationship between economic growth, natural resources allocation and environmental problems. Basic economic theories used for analysis and application in natural resources management and environmental problems. The roles of government, community, and business sectors to control and solve problems in natural resource and environmental exploitation at local, national, and global levels. Concept of sustainable development. Concept of environmental justice. Basic concepts and methodologies in economic valuation of natural resources and environment.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.376
EC376
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Economics of Climate Change
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ศ.210 หรือ ศ.211 หรือ ศ.213
Prerequisites : EC210 or EC211 or EC213

ความรู้เบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกับแนวทางการรักษาเสถียรภาพภูมิอากาศ แนวคิดความล้มเหลวของตลาดและมาตรการเศรษฐศาสตร์เพื่อการลดก๊าซเรือนกระจกและการพัฒนาเทคโนโลยี ผลกระทบของการใช้มาตรการดังกล่าวต่อเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เวทีการเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Basic scientific knowledge on climate change. Greenhouse gas emissions and climate change mitigation. Concept of market failure and economic measures to support climate mitigation and technological development. Impacts of these measures on the economy, international trade and investment. Economics of climate change adaptation. International climate negotiation and cooperation.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.475
EC475
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ
Natural Resource Economics
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ศ.311
Prerequisites : EC311

ทฤษฎีและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่ใช้ในการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ แนวคิดเรื่องความหายากและค่าเช่าทางเศรษฐกิจของทรัพยากรธรรมชาติ การจัดสรรระหว่างผู้ใช้ในปัจจุบันและการจัดสรรข้ามเวลา ความล้มเหลวของตลาดเนื่องจากความบกพร่องของระบบกรรมสิทธิ์ ศึกษานโยบายและมาตรการการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติของรัฐและผลกระทบ

Economic theories and tools used for natural resource allocation. Concepts of scarcity and economic rent of natural resources. Allocation of natural resource among current users as well as intertemporal allocation. Market failure due to deficiencies in the property rights system. Government policies and tools for natural resource management and their impacts.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.476
EC476
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Environmental Economics
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ศ.311
Prerequisites : EC311

แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ศึกษาแนวคิดประสิทธิภาพการผลิตและการบริโภค แนวคิดความล้มเหลวของตลาด แนวคิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม ศึกษาการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์และผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการด้านการพัฒนา ศึกษาหลักการความเป็นธรรมด้านสิ่งแวดล้อม และศึกษาความร่วมมือและข้อตกลงระหว่างประเทศในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ประเด็นด้านการค้าการลงทุน

The concepts of sustainable development, efficient production, efficient consumption and market failure. The concepts of efficiency and effectiveness of policies, measures, and tools to control and solve environmental problems. Environmental risk assessment. Economic valuation and environmental impact assessment of development projects. Concept of environmental justice. Issues related to international environmental cooperation and agreements, including the effects on trade and investment.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.477
EC477
เศรษฐศาสตร์พลังงาน
Energy Economics
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ศ.311
Prerequisites : EC 311

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิต การแปรรูป การขนส่ง และความต้องการใช้พลังงาน ศึกษาการใช้ทดแทนกันระหว่างพลังงานชนิดต่าง ๆ ความสำคัญของพลังงานที่มีต่อเศรษฐกิจและผลกระทบของพลังงานที่มีสิ่งแวดล้อม ศึกษาโครงสร้างตลาดของพลังงานและปัญหาราคาน้ำมันโลกและกลุ่มประเทศโอเปค (OPEC) ศึกษานโยบายของภาครัฐเกี่ยวกับการจัดหา การผลิต และการใช้พลังงาน โดยครอบคลุมนโยบายการกำกับดูแลราคา การผลิต การจัดหา การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการใช้พลังงานทดแทนน้ำมัน รวมทั้งความร่วมมือและข้อตกลงระหว่างประเทศในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน โดยการศึกษาในแต่ละหัวข้อจะนำเอากรณีของประเทศไทยมาประกอบการอธิบายเพื่อสร้างให้เกิดความเข้าใจสถานะและปัญหาพลังงานของไทย

Factors influencing energy resource production, processing, transportation and demand. Substitution among different energy resources. The importance of energy to the economy and the impacts of energy on the environment. The energy market structure and prices of different types of energy, along with problems in global oil pricing and the role of OPEC. Governmental policy on the provision, production and use of energy, including price regulation and provision, production, and efficient use. The use of alternative energy to replace fossil fuel. International cooperation and agreements related to energy sector. Each topic will include the discussion of case studies from Thailand, in order to encourage better understanding of situation and problems in the Thai context.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.479
EC479
สัมมนาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Seminar in Natural Resources and Environmental Economics
3 หน่วยกิต
วิชาวิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาไม่ต่ำกว่าระดับ 400 ของหมวดย่อยเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 2 วิชา
Prerequisites : (a) Having completed at least two 400-level (or the above level) courses in Natural Resource Economics, and Environmental Economics

สัมมนาและวิจัยในหัวข้อเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การควบคุมและแนะนำจากผู้สอน

Seminar and research on topics in Natural Resources and Environmental Economics under the supervision of the lecturer.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.573
EC573
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1
Selected Topics in Natural Resources and Environmental Economics 1
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : ผู้สอนกำหนด
Prerequisites : with the consent of the lecturer.

ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจในด้านเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะประกาศเป็นคราว ๆ ไป

Studying selected topics in Natural Resource and Environmental Economics to be determined later.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.574
EC574
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ศึกษาเฉพาะเรื่อง 2
Selected Topics in Natural Resources and Environmental Economics 2
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : ผู้สอนกำหนด
Prerequisites : with the consent of the lecturer.

ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจในด้านเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะประกาศเป็นคราว ๆ ไป

Studying selected topics in Natural Resource and Environmental Economics to be determined later.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
หมวดเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม (หมวด 8)
ศ.380
EC380
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมเบื้องต้น
Introduction to Industrial Economics
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ศ.210 หรือ ศ.211 หรือ ศ.213 (จะไม่นับหน่วยกิตให้ หากสอบได้วิชาอื่น ๆ ในระดับ 400 ของหมวดนี้มาก่อน หรือกำลังศึกษาวิชาดังกล่าวอยู่)
Prerequisites : EC210 or EC211 or EC213 (credits will not be awarded to students who are taking or have completed any 400-level courses in this field.)

ความสำคัญของภาคอุตสาหกรรมในระบบเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับภาคอื่น ๆ ในระบบเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ศึกษาโครงสร้างตลาด พฤติกรรม และการแข่งขันของอุตสาหกรรม ผลกระทบของนโยบายรัฐบาลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทั้ง บทบาทของรัฐในการส่งเสริมการแข่งขันและการกำกับดูแลกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

The importance of the economy’s industrial sector. Relationship between industrial sector and other sectors, on the domestic and international level. Studying market structure, conduct, and competitiveness of the industrial sector. Government policy, the legal system, and their effects on industrial development.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.381
EC381
เศรษฐศาสตร์การขนส่ง
Economics of Transportation
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ศ.210 หรือ ศ.211 หรือ ศ.213
Prerequisites : EC210 or EC211 or EC213

บทบาทของการขนส่งในระบบเศรษฐกิจภายในและระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างการขนส่งต่อการเลือกที่ตั้งของหน่วยผลิตและธุรกิจการค้า หลักเกณฑ์และเหตุผลการตั้งอัตราค่าขนส่งในเชิงเศรษฐศาสตร์ ต้นทุนเอกชนและต้นทุนสังคมที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง ความสัมพันธ์ของการขนส่งในเมืองกับการขยายตัวของเมือง ปัญหาและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนด้านการขนส่งในเขตเมือง

The role of transportation in the domestic and international economy. How transportation affects the location of businesses and production sites. Criteria and economic reasons for transportation pricing. Private and social costs related to transportation. How urban transportation is affected by expansion. Problems and policies related to investment in urban transportation.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.382
EC382
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยภาคบริการ
Economics of Services Sector
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ (ก) ศ.210 หรือ (ข) ศ.211 และ ศ.212 หรือ (ค) ศ.213 และ ศ.214
Prerequisites : a) EC210 or b) EC211 and EC212 or c) EC213 and EC214

โครงสร้างและองค์ประกอบของภาคบริการในระบบเศรษฐกิจ ความสำคัญของภาคบริการ และการประยุกต์ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และการจัดการในภาคบริการที่สำคัญ เช่น กิจการโทรคมนาคมและการสื่อสารมวลชน การท่องเที่ยว การขนส่ง การบริการทางการแพทย์ การค้าส่งค้าปลีก กรณีศึกษาที่สำคัญในภาคบริการ รวมทั้งการพัฒนาประเทศแบบองค์รวมที่อาจเกิดจากภาคบริการ

Organization and components of service sector in an economy. Importance of service sectors.Applying economic and management aspects to selected service sectors, for example telecommunication and broadcasting, tourism, transportation, health and wellness, wholesale and retail trades. Case studies in the service sector relating to development and inclusive growth.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.383
EC383
เศรษฐศาสตร์เชิงวัฒนธรรม
Cultural Economics
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ (ก) ศ.210 หรือ (ข) ศ.211 และ ศ.212 หรือ (ค) ศ.213 และ ศ.214
Prerequisites : a) EC210 or b) EC213 and EC214 or c) EC211 and EC212

มุมมองทางเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยงานศิลปะ มรดกทางวัฒนธรรม ผู้สร้างสรรค์ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การประเมินคุณค่างานศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรมทางด้านเศรษฐศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจจากงานศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรม ปัญหาการบริหารจัดการงานศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรม มาตรการทางเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมงานศิลปะ มรดกทางวัฒนธรรม และเศรษฐกิจสร้างสรรค์

Economic aspects of arts, cultural heritages, art creators and performers as well as creative economy; Economic evaluation on arts and cultural heritages; Economic development based on arts and culture heritages; Practical problems of arts and cultural heritage management; and Economic measures promoting artworks and creative economy.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.481
EC481
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
Industrial Economics
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ศ.311
Prerequisites : EC311

โครงสร้าง พฤติกรรมธุรกิจ และผลการดำเนินงานของตลาด พฤติกรรมของหน่วยธุรกิจภายใต้การแข่งขันที่ไม่สมบูรณ์ ความสัมพันธ์ของโครงสร้างตลาดในรูปแบบต่าง ๆ กับการดำเนินธุรกิจ และการจัดสรรทรัพยากร วิเคราะห์พฤติกรรมของหน่วยธุรกิจในเชิงกลยุทธ์ โดยใช้แนวคิดทฤษฏีราคาและทฤษฏีเกม เช่น การกำหนดราคา การวิจัยและพัฒนา การโฆษณา และการกำหนดกลยุทธการแข่งขันภายใต้การได้รับข้อมูลข่าวสารในรูปแบบต่าง ๆ

This course studies behaviors of firms under imperfectly competitive markets. It covers the structure–conduct–performance (SCP) paradigm, which examines the relationship among market structure, firms’ conducts and their performance. It also covers firms’ decision on operation, resource allocation, as well as firm’s strategic actions. Price theory and game theory will be used to analyze issues such as pricing, research and development, advertising, and firms’ decision under imperfect information

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.482
EC482
การพัฒนาอุตสาหกรรม : บทบาทของภาครัฐและเอกชน
Industrialization: Role of Public and Private Sectors
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ศ.312
Prerequisites : EC312

ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม ความสำคัญของภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรมในระบบเศรษฐกิจไทย วิวัฒนาการของนโยบายอุตสาหกรรมในประเทศไทย บทบาทของรัฐบาลและภาคเอกชนในการพัฒนาอุตสาหกรรม และในการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ เช่น เศรษฐกิจฐานความรู้ เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจบริการ เป็นต้น

Study of Economic theories relating to Industrial development. The importance of the industrial sector and industrial development for Thailand’s economic system. Evolution of industrial policy in Thailand. The role of public and private sectors in the industrial development as well as in developing new economy such as knowledge-based economy, digital economy, service economy and so on.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.483
EC483
เศรษฐศาสตร์การกำกับดูแลและการแข่งขันทางการค้า
Economics of Regulation and Competition
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ศ.311
Prerequisites : EC311

ทฤษฎีที่อธิบายถึงความสำคัญและสาเหตุที่ต้องมีการกำกับดูแลและการแข่งขันทางการค้า ศึกษาเครื่องมือ วิธีการ และผลของการกำกับดูแลและการแข่งขันทางการค้า ศึกษาการกำกับดูแลและการแข่งขันทางการค้าเชิงสถาบัน พร้อมทั้งศึกษาตัวอย่างการปฏิรูปกิจการทางเศรษฐกิจ การกำกับดูแล และการส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา

Study of regulatory theories, competition policies, together with their economic rationales. Study of approaches, methods, instruments and impact assessment of regulation and competition policies. Study of regulatory institutions, governance and performance. Study of case studies from the developed and developing countries.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.484
EC484
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมเชิงประจักษ์
Empirical Industrial Organization
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : (ก) ศ.311 และ ศ.325 (หรือ ศ.425) หรือ (ข) ได้รับการอนุมัติจากผู้สอน
Prerequisites : (a) EC311 and EC325 (or EC425) or (b) with the consent of the lecturer.

วิธีการเชิงประจักษ์ในเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม และการประยุกต์ใช้เศรษฐมิติในการวิเคราะห์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เช่น การประมาณค่าเส้นอุปสงค์และฟังก์ชันการผลิต การวัดอำนาจในตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรมของหน่วยธุรกิจในเชิงกลยุทธ์ การแข่งขันแนวดิ่งและแนวราบ การตัดสินใจเข้าตลาดของบริษัท สัญญาและการเรียนรู้ และการวัดผลการดำเนินงานของหน่วยผลิต โดยอาศัยตัววัดค่าประสิทธิภาพและผลิตภาพ

Empirical approach in industrial economics and application of econometric analysis in industrial economics theory i.e., Estimation of demand and production functions, Measurement of market power, Analysis of firm’s strategic behavior, Vertical and horizontal competition, Firm's entry decisions, contract and learning. Measurement of firm performance by efficiency and productivity indicators.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.485
EC485
เศรษฐศาสตร์นวัตกรรม
Economics of Innovation
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ศ.311
Prerequisites : EC311

นวัตกรรม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญารวมทั้งองค์กรอุตสาหกรรมและประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมจากหน่วยผลิตที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ประเด็นศึกษาครอบคลุมถึง บริบทของเศรษฐศาสตร์นวัตกรรมทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาสมัยใหม่ ตัวอย่างนวัตกรรมจากอุตสาหกรรมการเกษตร พลังงาน ยา ซอฟต์แวร์และอิเล็กทรอนิกส์; นวัตกรรมและโครงสร้างตลาด; ประเด็นทางกฎหมายและเศรษฐกิจของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา นโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค่าสิทธิบัตร (Paten value) และผลตอบแทนจากการลงทุนวิจัยและพัฒนา (Return to R&D) ประเด็นปัญหาทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากผลกระทบภายนอกอันเนื่องจากเครือข่าย (Network Externalities) ทั้งทางตรงและทางอ้อมและโลกาภิวัตน์ คุณูประการของนวัตกรรมและการแพร่กระจาย (Diffusion) ไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจ บทบาทของภาครัฐและเอกชน นโยบายสาธารณะและโครงสร้างแรงจูงใจในการวิจัยและนวัตกรรม วิธีการวิเคราะห์จะใช้ทั้งในเชิงทฤษฎี เชิงประจักษ์ เศรษฐมิติ และกรณีศึกษา

Study of innovation, technological change, and intellectual property, including the industrial organization and performance of high-technology industries and firms. Topics include the standard modern economic aspects of innovation both at micro and macro levels; modern intellectual property rights; innovation examples from agriculture, energy, pharmaceuticals, software, and electronics; innovation and market structure; legal and economic issues of intellectual property rights; science and technology policy; patent values and the return on R&D investment; intellectual property issues arising from direct and indirect network externalities, and globalization; the contributions of innovation and diffusion to economic growth; the roles of the public and private sectors; public policy and incentive structure for research and innovation. Methods of analysis are both theoretical and empirical, econometric and case study.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.486
EC486
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
Business Economics
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ศ.311 และ ศ.312 และ ศ.325 (หรือ ศ.425)
Prerequisites : EC311, EC312 and EC325 (or EC425)

ทฤษฎีและเครื่องมือต่าง ๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาธุรกิจ อันได้แก่ การประยุกต์แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การวางกลยุทธ์ และการตัดสินใจทางธุรกิจ

Theories and tools applicable for analysis of business problems and solutions, such as the application of economic concepts to forecast economic and industrial conditions, determination of business strategy, and decision-making.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.489
EC489
สัมมนาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
Seminar in Industrial Economics
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาไม่ต่ำกว่าระดับ 400 ของหมวดเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม อย่างน้อย 2 วิชา
Prerequisites : Having completed at least two 400-level (or the above level) courses in field of Industrial Economics

สัมมนาและวิจัยในหัวข้อเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม ภายใต้การควบคุมและแนะนำจากผู้สอน

Seminar and research on topics in Industrial Economics under the supervision of the lecturer.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.581
EC581
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม : ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1
Selected Topics in Industrial Economics 1
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : ผู้สอนกำหนด
Prerequisites : with the consent of the lecturer.

ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจในด้านเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งจะประกาศเป็นคราว ๆ ไป

Studying topics in Industrial Economics to be determined later.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.582
EC582
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม : ศึกษาเฉพาะเรื่อง 2
Selected Topics in Industrial Economics 2
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : ผู้สอนกำหนด
Prerequisites : with the consent of the lecturer.

ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจในด้านเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งจะประกาศเป็นคราว ๆ ไป

Studying topics in Industrial Economics to be determined later.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
หมวดเศรษฐศาสตร์การเกษตร (หมวด 9)
ศ.390
EC390
เศรษฐศาสตร์การเกษตรเบื้องต้น
Introduction to Agricultural Economics
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ศ.210 หรือ ศ.211(หรือ ศ.213)
Prerequisites : EC210 or EC211 (or EC213)

บทบาทของการเกษตรต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ โครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจการเกษตร การผลิต ตลาดและราคาสินค้าเกษตร สถาบันการเกษตร สถานการณ์ด้านการเกษตรของโลกและของไทย การเกษตรกับปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นโยบายการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย

The role of agriculture in economic development. Structure and structural change of agricultural economy. Production, market, and price of agricultural product. Agricultural institutions. The relationship between agriculture and the natural resource and environmental problems. Agricultural development policies in Thailand.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.491
EC491
การผลิตและนโยบายการผลิตสินค้าเกษตร
Agricultural Production and Policy
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ศ.311
Prerequisites : EC311

การผลิต ต้นทุนการผลิต และอุปทานของสินค้าเกษตรในระยะสั้นและระยะยาว โครงสร้างตลาดปัจจัยการผลิต การผลิตและการตัดสินใจลงทุนภายใต้ภาวะความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ผลิตภาพและประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าเกษตร บทบาทและอิทธิพลของสถาบัน เช่น ระบบการถือครองที่ดิน ระบบสินเชื่อ ระบบสหกรณ์ นโยบายของรัฐที่ส่งผลต่อการผลิตทางการเกษตร

Agricultural production. The cost of producing agricultural products in short-term and long-term. Market structure of the factors of production. Farm production and investment decision at risk. Technological changes, productivity, and efficiency in agricultural production. The roles and influence of institutions such as land ownership, credit system, the cooperative system, and governmental policies affecting agricultural production.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.492
EC492
การตลาดสินค้าเกษตรและนโยบาย
Agricultural Marketing and Policy
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ศ.311
Prerequisites : EC311

บทบาทและความสำคัญของราคาสินค้าเกษตร ลักษณะของอุปสงค์และการตอบสนองของอุปทานของสินค้าเกษตร ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา ต่อรายได้ และความยืดหยุ่นไขว้ของสินค้าเกษตร การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าเกษตรต่างเวลาและสถานที่ การเก็บกักและฤดูกาลของสินค้าเกษตร การวิเคราะห์นโยบายราคา ช่องทางการตลาด ประสิทธิภาพการตลาด การตลาดสินค้าเกษตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า การแทรกแซงราคาของรัฐ มาตรการกีดกันทางการค้า สินค้าเกษตรในเวทีการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนนโยบายการตลาดและราคาสินค้าเกษตรของต่างประเทศที่มีผลต่อประเทศกำลังพัฒนา

The role and importance of the price of agricultural products. Characteristics of demand and supply responses of agricultural products. Price elasticity of demand, income elasticity of demand, and cross-price elasticity of agricultural products. Price adjustment across time and place. Storage and seasons of agricultural products. Analysis of pricing policy. Marketing channels and the effectiveness of marketing. Domestic and international agricultural marketing. The agricultural futures market. The governmental intervention. Trade barriers. Agricultural products in the international trade negotiation. International agricultural marketing and foreign pricing policies that affect the developing countries.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.493
EC493
เศรษฐศาสตร์สถาบันว่าด้วยการเกษตร
Institutional Economics of Agriculture
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ศ.311
Prerequisites : EC311

แนวคิดเบื้องต้นด้านเศรษฐศาสตร์สถาบันว่าด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร ประวัติศาสตร์แนวคิดการพัฒนาภาคเกษตร บทบาทของนโยบายรัฐ ตลาด และกติกาตลาดทั้งภายในประเทศและระดับโลก และชุมชนและภาคประชาสังคมในการพัฒนาการเกษตร ทุนทางสังคมและการรวมกลุ่มของเกษตรกร มิติการเมืองในการกำหนดนโยบายการเกษตร บทบาทของวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงเชิงวัฒนธรรมต่อวิถีการผลิต บทบาทของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสถาบันในภาคเกษตร

The fundamental concept of institutional economics on economic and agricultural development. History of agricultural development thoughts. Roles of government policy, market, domestic and global regulation, and community and civil society in agricultural development. Social capital and farmer cooperation. Political dimension of agricultural policy formation. Role of culture and cultural change on mode of production. Role of technological change in transforming the agricultural institutions.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.494
EC494
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยอาหารและนโยบายอาหาร
Food Economics and Policy
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ศ.311
Prerequisites : EC311

แนวคิดและกรอบในการทำความเข้าใจระบบอาหารของประเทศกำลังพัฒนาและของโลก ตลาดอาหารและห่วงโซ่อุปทานของอาหาร พฤติกรรมของผู้บริโภคในตลาดสินค้าอาหาร การกลายเป็นอุตสาหกรรมของการผลิตสินค้าอาหาร ระบบอาหารสมัยใหม่และระบบอาหารท้องถิ่น เป้าหมายและนโยบายการพัฒนาของประเทศด้านอาหาร เช่น สิทธิการเข้าถึงอาหาร ความมั่นคงทางอาหาร โครงการสนับสนุนทางโภชนาการ ผลกระทบของนโยบายรัฐด้านต่าง ๆ หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความมั่นคงทางอาหาร ประเด็นร่วมสมัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านอาหาร เช่น ความปลอดภัยในอาหาร ตลาดอาหารอินทรีย์ การตัดแต่งทางพันธุกรรม เป็นต้น

Concepts and frameworks of understanding the food system in developing countries and the world. Food market and food supply chain. Consumer behavior in food market. Food industrialization. Modern and local food system. Food in development policy and targets e.g. food access, food security, nutrition program, etc. Impacts of public policies or climate change on food security. Current issues on food policy e.g. food safety, organic market, GMOs, etc.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.495
EC495
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเกษตร
Economics of Agribusiness
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ศ.311
Prerequisites : EC311

บทบาทและความสำคัญของธุรกิจการเกษตรในระบบเศรษฐกิจ ศึกษาเครื่องมือเศรษฐศาสตร์เพื่อการตัดสินใจของธุรกิจการเกษตร รวมทั้งวิเคราะห์กลยุทธ์ทางธุรกิจต่าง ๆ เช่น กลยุทธ์ในการจัดหาวัตถุดิบในการผลิต การแปรรูปและเก็บรักษา การใช้นวัตกรรมในการผลิต การแบ่งเกรดและทำฉลาก การรวมกลุ่มธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น รวมถึงนโยบายรัฐและประเด็นร่วมสมัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเกษตร

Role and importance of agribusiness in the economy. Economic tools for agribusiness decision making. Analysis of agribusiness strategies, such as raw material procurement, processing and storage, production innovation, grading and labelling, business integration, etc. Policy and current issues regarding agribusiness.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.499
EC499
สัมมนาเศรษฐศาสตร์การเกษตร
Seminar in Agricultural Economics
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ศ.491 และ ศ.492
Prerequisites : EC491 and EC492

สัมมนาและวิจัยในหัวข้อเศรษฐศาสตร์การเกษตร ภายใต้การควบคุมและแนะนำจากผู้สอน

Seminar and research on topics in agricultural economics under the supervision of the lecturer.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.591
EC591
เศรษฐศาสตร์การเกษตร : ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1
Selected Topics in Agricultural Economics 1
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : ผู้สอนกำหนด
Prerequisites : the consent of the lecturer.

ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจในด้านเศรษฐศาสตร์การเกษตร ซึ่งจะประกาศเป็นคราว ๆ ไป

Studying topics in Agricultural Economics to be determined later.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.592
EC592
เศรษฐศาสตร์การเกษตร : ศึกษาเฉพาะเรื่อง 2
Selected Topics in Agricultural Economics 2
3 หน่วยกิต 3(3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ผู้สอนกำหนด
Prerequisites : the consent of the lecturer.

ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจในด้านเศรษฐศาสตร์การเกษตร ซึ่งจะประกาศเป็นคราว ๆ ไป

Studying topics in Agricultural Economics to be determined later.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.400 สัมมนาสำหรับปริญญานิพนธ์ / ศ.500 ปริญญานิพนธ์ / ศ.300 การฝึกงาน (เฉพาะหลักสูตร 2561) / วิชาศึกษาทั่วไปที่คณะเปิดสอน
ศ.400
EC400
สัมมนาสำหรับปริญญานิพนธ์
Seminar Honors Thesis
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : (ก) สอบได้ วิชาคณะเศรษฐศาสตร์ไม่ต่ำกว่าระดับ 400 อย่างน้อยสามวิชา และ (ข) ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมรวมไม่ต่ำกว่า 3.25 (นับถึงภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน)
Prerequisites: (a) a minimum of three 400-level (or above level) economics courses and (b) having earned a cumulative GPA of 3.25 or higher at the beginning of the semester enrolled

การสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำปริญญานิพนธ์ เนื้อหาวิชาประกอบไปด้วย ระเบียบวิธีวิจัย การตั้งคำถามในทางการวิจัย การค้นคว้างานวิจัยในอดีตและการทำวรรณกรรมปริทัศน์ การระบุวิธีการตอบคำถามเพื่อการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล การพัฒนาและนำเสนอโครงสร้างปริญญานิพนธ์ หมายเหตุ : เปิดเฉพาะภาคเรียนที่ 1 ของแต่ละปีการศึกษา

A tutorial course designed to enable students developing their own research question for honors thesis. Topics include the introduction to research methodology, how to properly address and formulate some important research questions, the review of literature, data collections and the identification of method used to answer the research question, and the preparation and writing of research proposal. Note: This course is offered only in the first semester of each academic year.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.500
EC500
ปริญญานิพนธ์
Honors Thesis
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ (ก) ศ.400 หรือ (ข) วิชาสัมมนาอย่างน้อยหนึ่งหมวดวิชา และ มีเกรดเฉลี่ยสะสมรวมไม่ต่ำกว่า 3.25 (นับถึงภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน) และ ได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
Prerequisites : (a) EC400 or (b) having earned credits from one of the seminar courses offered in any fields, having earned a minimum cumulative GPA of 3.25 at the beginning of the semester enrolled, and with the consent of the assigned advisor

การศึกษาค้นคว้าและจัดทำรายงานวิจัยในหัวข้อเฉพาะ ภายใต้การควบคุมและแนะนำจากที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์

A special topic of individual interest, research paper conducted under the supervision of an assigned advisor.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.300
EC300
การฝึกงาน
Internship
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ฐานะชั้น ปีที่ 2 ขึ้นไป
Prerequisites : 2nd year economics student or above (at least 135 working hours)

นักศึกษาได้รับประสบการณ์และพัฒนาทักษะผ่านการทำงาน ในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน โดยนักศึกษาจะต้องระบุเป้าหมายการเรียนรู้กับผู้ประสานงานในช่วงต้นของการฝึกงาน นักศึกษาจะต้องเขียนบันทึกการทำงานในแต่ละสัปดาห์ และเมื่อการฝึกงานเสร็จสิ้น นักศึกษาจะต้องเขียนรายงานเพื่อสะท้อนประสบการณ์การฝึกงาน หมายเหตุ : การวัดผลสำหรับวิชานี้แบ่งออกเป็นสองระดับ ระดับใช้ได้ (S) และ ระดับใช้ไม่ได้ (U)

The student gains experience and improves skills through work assignments in private or public organization. Students must discuss specific learning objectives with the internship coordinator at the beginning of the semester and received approval of their plans in order to register. Every week and at the end of semester, each student prepares a written paper reflecting on the work experience. Student performance is evaluated by the Lecturer who coordinates with the organization. Note: Evaluation is based on ‘Satisfying’ (S)/ ‘Unsatisfying’ (U) grading.

ไม่น้อยกว่า 135 ชั่วโมง
มธ. 124
TU 124
สังคมกับเศรษฐกิจ
Society and Economy
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน -

แนวทางการศึกษาและการวิเคราะห์สังคมและเศรษฐกิจในฐานะที่วิชานี้เป็นการศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์ แล้วนำสู่การวิเคราะห์วิวัฒนาการของสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในภาพกว้างของโลกและของประเทศไทย โดยเน้นให้เห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมและสถาบันที่มีต่อระบบสังคมเศรษฐกิจ

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.100
EC100
การเขียนงานวิชาการสำหรับประเด็นด้านเศรษฐกิจ
Academic Writing for Economic Issues
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาฐานะชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
Prerequisites: 2nd year student or above.

เรียนรู้และฝึกฝนทักษะพื้นฐานในการเขียนงานวิชาการทางเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ การค้นคว้าบทความทางวิชาการ การอ่านและจับใจความ การเขียนบทความ การอ้างอิง และการนำเสนอข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์

Acquire and practice economic academic writing. Topics include literature review, critical reading, paragraph and economic essay writing, citing and referencing, and presentation.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.200
EC200
วิทยาศาสตร์ข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์เศรษฐกิจ
Data Science for Economic Analysis
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาฐานะชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
Prerequisites: 2nd year student or above.

เรียนรู้การจัดการข้อมูล ในประเด็นต่อไปนี้ (1) การจัดเก็บข้อมูลการทำความสะอาดข้อมูล (Data Sampling and Cleaning) (2) การจัดการและจัดเก็บข้อมูล (3) การวิเคราะห์ข้อมูล (Exploratory Data Analysis) (4) การพยากรณ์จากข้อมูล โดยใช้เครื่องมือทางสถิติ เช่น การวิเคราะห์สมการถดถอย (Regression) การจำแนก (Classification) และ การวิเคราะห์แบ่งกลุ่ม (Cluster Analysis) (5) การสื่อสารผ่านแผนภาพ และสถิติข้อมูล ซึ่งวิชานี้จะใช้ข้อมูลจริง และผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรม เช่น MS Excel, Python หรือ R เป็นต้น

Learning to work with data. Topics include (1) data sampling and cleaning (2) data storage and management (3) exploratory data analysis (4) prediction based on statistical tools such as regression, classification and clustering (5) communication of results through visualization and summary statistics. Students learn through real-world examples using programs such as advanced MS Excel, Python or R.

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์