ระดับปริญญาตรี โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย : คำอธิบายรายวิชาและเอกสาร หลักสูตร 2552
หมวดเศรษฐศาสตร์การเมืองและประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ (หมวด 0)
ศ. 401
EC 401
เศรษฐศาสตร์การเมือง
Political Economics
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ (ก) ศ. 210 หรือ (ข) ศ. 211 และ ศ. 212 หรือ (ค) ศ. 213 และ ศ. 214 หรือ (ง) ได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย

วิเคราะห์พัฒนาการของระบบทุนนิยม ระเบียบวิธี (methodology) และทฤษฎีของวิชาเศรษฐศาสตร์สำนักต่างๆ ตั้งแต่เศรษฐศาสตร์การเมืองยุคคลาสสิก เศรษฐศาสตร์การเมืองของคาร์ล มาร์กซ เศรษฐศาสตร์การเมืองยุคหลังมาร์กซ์ และเศรษฐศาสตร์การเมืองแนวใหม่

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 402
EC 402
เศรษฐศาสตร์สถาบัน
Institutional Economics
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ศ.311

การพัฒนาแนวคิดของเศรษฐศาสตร์สถาบัน วิเคราะห์บทบาทของสถาบันที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม วิเคราะห์ปัจจัยที่กำหนดการเกิดและดับของสถาบัน ต้นทุนทางธุรกรรมของสถาบัน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสถาบัน ศึกษาและวิเคราะห์การปฏิรูปนโยบายเศรษฐกิจของรัฐ การใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก ศึกษาและวิเคราะห์ ปรากฏการณ์ทางการเมือง โครงสร้างตลาดการเมือง และประพฤติกรรมทางการเมือง การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ทางการเมืองผ่านตลาดการเมือง ตลอดจนการแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจผ่านกลไกของอำนาจรัฐ ศึกษาอิทธิพล และผลกระทบของการรวมกลุ่มของกลุ่มผลประโยชน์ และองค์กรต่างๆ ในการผลักดันและกดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจ

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 403
EC 403
เศรษฐศาสตร์กับกฎหมาย
Law and Economics
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ (ก) ศ. 210 หรือ (ข) ศ. 211 และ ศ. 212 หรือ (ค) ศ. 213 และ ศ. 214 หรือ (ง) ได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย

ศึกษาระบบกฎหมายไทยอย่างกว้าง ๆ พอสังเขป ความสัมพันธ์ของกฎหมาย เศรษฐกิจ และการเมืองการนำทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุผลของการมีกฎหมาย เช่น กฎหมายกรรมสิทธิ์ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ศึกษาการควบคุมกำกับระบบเศรษฐกิจและผลของกฎหมายที่มีต่อพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 404
EC 404
ประวัติแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์
History of Economic Thought
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ (ก) ศ. 210 หรือ (ข) ศ. 211 และ ศ. 212 หรือ (ค) ศ. 213 และ ศ. 214 หรือ (ง) ได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย

วิวัฒนาการของแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่สมัยก่อนคลาสสิก สมัยกลาง รวมทั้งศตวรรษที่ 20 เช่น แนวคิดเกษตรนิยม พาณิชย์นิยมคลาสสิก นีโอคลาสสิก เคนส์ สังคมนิยม โพสต์เคนส์เซียน และเศรษฐศาสตร์สถาบัน โดยให้ความสำคัญต่อปรัชญาพื้นฐาน สาระสำคัญของแนวคิด และสภาพปัญหาเศรษฐกิจที่มีผลต่อแนวคิดในแต่ละยุคสมัย

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 405
EC 405
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย
Thai Economic History
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน -

วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจไทย การศึกษาจะเน้นการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งบทบาทของรัฐที่มีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม จุดเน้นของการศึกษาจะนับตั้งแต่การทำสนธิสัญญาเบาริ่งในปี พ.ศ. 2398

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 406
EC 406
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลก
History of World Economy
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน -

วิเคราะห์ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของระบบทุนนิยมโลก รวมทั้งประเด็นเศรษฐกิจโลกที่มีความสำคัญ โดยอาจเลือกศึกษาในประเด็น ตัวอย่างเช่น กำเนิดของระบบทุนนิยม การปฏิวัติอุตสาหกรรม การล่าอาณานิคมทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ทั่วโลกในทศวรรษ 1930 (the Great Depression) การล่มสลายของระบบเศรษฐกิจสังคมนิยมแบบโซเวียต พัฒนาการของเศรษฐกิจจีนและเอเชียตะวันออก วิกฤตการณ์น้ำมัน วิกฤตการณ์การเงินครั้งสำคัญของโลก เป็นต้น

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 409
EC 409
สัมมนาเศรษฐศาสตร์การเมืองและประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
Seminar in Political Economy and Economic History
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชาระดับไม่ต่ำกว่า 400 ของหมวดเศรษฐศาสตร์การเมืองและประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ อย่างน้อย 2 วิชา

สัมมนาและวิจัยในหัวข้อเศรษฐศาสตร์การเมืองและประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ ภายใต้การควบคุมและแนะนำจากผู้สอน

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 505
EC 505
เศรษฐศาสตร์การเมือง: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1
Selected Topics in Political Economics 1
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ผู้สอนกำหนด

ศึกษาเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การเมืองและประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ ซึ่งจะประกาศล่วงหน้าเป็นคราวๆ ไป

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 506
EC 506
เศรษฐศาสตร์การเมือง: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 2
Selected Topics in Political Economics 2
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ผู้สอนกำหนด

ศึกษาเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การเมืองและประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ ซึ่งจะประกาศล่วงหน้าเป็นคราวๆ ไป

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 507
EC 507
เศรษฐศาสตร์การเมือง: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 3
Selected Topics in Political Economics 3
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ผู้สอนกำหนด

ศึกษาเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การเมืองและประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ ซึ่งจะประกาศล่วงหน้าเป็นคราวๆ ไป

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 391
EC 391
ชนบทไทยศึกษา
Thai Rural Studies
6 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ศ.390 หรือ ผู้สอนอนุมัติ

การวิเคราะห์สภาพชนบทไทยภาคสนามทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยการเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเกษตรกรในชนบทจริง ๆ ภายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านศักยภาพ กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ศึกษาปัญหาสาเหตุของปัญหาและศักยภาพของชนบท (เปิดเฉพาะภาคฤดูร้อน และฝึกภาคสนามประมาณ 270 ชั่วโมงตลอดการศึกษาภาคฤร้อน) หมายเหตุ : ก) ช่วงระยะเวลาในภาคสนามที่ต้องอยู่ในชนบทจริง ๆ ควรจะมีระยะเวลาอย่างน้อย 2 เดือนเต็ม ข) การวัดผลสำหรับวิชานี้แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ระดับใช้ได้ (S) และระดับใช้ไม่ได้ (U)

ฝึกภาคสนามประมาณ 270 ช.ม. ตลอดภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน
ศ. 508
EC 508
เศรษฐศาสตร์การเมือง: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 4
Selected Topics in Political Economics 4
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ผู้สอนกำหนด

ศึกษาเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การเมืองและประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ ซึ่งจะประกาศล่วงหน้าเป็นคราวๆ ไป

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 509
EC 509
เศรษฐศาสตร์การเมือง: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 5
Selected Topics in Political Economics 5
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ผู้สอนกำหนด

ศึกษาเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การเมืองและประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ ซึ่งจะประกาศล่วงหน้าเป็นคราวๆ ไป

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
หมวดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ (หมวด 1)
ศ. 210
EC 210
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
Introductory Economics
3 หน่วยกิต
(เฉพาะนักศึกษานอกคณะเศรษฐศาสตร์เท่านั้น และจะไม่นับหน่วยกิตให้ หากสอบได้ วิชา ศ. 211 หรือ ศ. 212 หรือ ศ. 213 หรือ ศ. 214 ก่อนหรือหลัง หรือกำลังศึกษาวิชาเหล่านี้อยู่)

หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค ในส่วนของเศรษฐศาสตร์จุลภาค ศึกษาถึงอุปสงค์และอุปทานของสินค้า พฤติกรรมผู้บริโภค การผลิต และต้นทุน พฤติกรรมของหน่วยผลิต โครงสร้างและพฤติกรรมการแข่งขันของหน่วยผลิตในตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ ตลาดผูกขาด และตลาดที่ไม่สมบูรณ์ แนวคิดความล้มเหลวของตลาด และบทบาทของภาครัฐในการแทรกแซงตลาด ในส่วนของเศรษฐศาสตร์มหภาค ศึกษาถึงเป้าหมาย และปัญหาในทางเศรษฐกิจมหภาค ความเข้าใจถึงรายได้ประชาชาติ ระบบการเงินและการธนาคาร นโยบายการเงินและการคลังในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการนำดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจมหภาคไปใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ในภาคต่างประเทศศึกษาถึงความสำคัญของการค้าและการเงินระหว่างประเทศ และข้อโต้แย้งระหว่างการค้าเสรี และการปกป้องตลาด

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 211
EC 211
หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
Principles of Microeconomics
3 หน่วยกิต
(สำหรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์หรือนักศึกษาที่มีความประสงค์จะย้ายเข้าคณะเศรษฐศาสตร์เท่านั้น)

ความหมายและหลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยมูลค่า ราคา และการจัดสรรทรัพยากร ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคและพฤติกรรมการผลิต โดยเน้นปัจจัยต่างๆ ที่กำหนดอุปสงค์และอุปทานของสินค้า ศึกษาการกำหนดราคาและประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรในตลาดแข่งขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์รูปแบบต่าง ๆ ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับตลาดปัจจัยการผลิต แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับความล้มเหลวของตลาด

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 212
EC 212
หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
Principles of Macroeconomics
3 หน่วยกิต
(สำหรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์หรือนักศึกษาที่มีความประสงค์จะย้ายเข้าคณะเศรษฐศาสตร์เท่านั้น)

ศึกษาความหมายและวิธีการศึกษาเศรษฐศาสตร์ ดัชนีชี้สภาวะเศรษฐกิจมหภาค เป้าหมายและปัญหาในทางเศรษฐศาสตร์มหภาค หลักการคำนวณรายได้ประชาชาติ ทฤษฎีการกำหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพ ทฤษฎีการบริโภคมวลรวม ทฤษฎีการลงทุนมวลรวม ทฤษฎีตัวเร่ง ตลาดการเงิน ทฤษฎีอุปสงค์ของเงิน และอุปทานของเงิน แบบจำลองดุลยภาพร่วมของตลาดผลผลิต และ ตลาดเงิน (แบบจำลอง IS - LM) นโยบายการเงินและการคลังในการรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ ดุลการชำระเงิน ตลอดจนการประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 213
EC 213
เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น
Introductory Microeconomics
3 หน่วยกิต
(สำหรับนักศึกษานอกคณะเศรษฐศาสตร์ )

ศึกษาแนวคิดและการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การทำงานของกลไกราคา อุปสงค์และอุปทานของสินค้า ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรมการผลิต ต้นทุนการผลิต การกำหนดราคาสินค้าในตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์ และไม่สมบูรณ์รูปแบบต่างๆ เปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรการผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดอื่นๆ ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับตลาดปัจจัยการผลิต และความล้มเหลวของตลาด

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 214
EC 214
เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น
Introductory Macroeconomics
3 หน่วยกิต
(สำหรับนักศึกษานอกคณะเศรษฐศาสตร์)

ความหมายและวิธีการศึกษาเศรษฐศาสตร์ เป้าหมายและปัญหาในทางเศรษฐศาสตร์มหภาค การคำนวณรายได้ประชาชาติ ทฤษฎีการกำหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพ ตลาดการเงิน อุปสงค์และอุปทานของเงิน ปัญหาการว่างงาน ปัญหาเงินเฟ้อและเงินฝืด นโยบายการเงินและการคลังในการรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ ดุลการชำระเงิน ตลาดเงินตราต่างประเทศ และการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการนำดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจมหภาคไปใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 311
EC 311
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
Microeconomics Theory
4 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ศ. 211 ( หรือ ศ. 213 ) และ ค. 216 ( หรือ ค. 211 )

พฤติกรรมผู้บริโภค โดยเน้นการใช้ทฤษฎีเส้นความพอใจเท่ากัน การวิเคราะห์การบริโภคข้ามเวลา การบริโภคกับความเสี่ยง ทฤษฎีต้นทุนสารสนเทศ ทฤษฎีการผลิตและต้นทุนการผลิต สาเหตุการเกิดบริษัท โครงสร้างและพฤติกรรมของตลาดประเภทต่างๆ ทฤษฎีเกมเบื้องต้น การกำหนดราคาปัจจัยภายใต้โครงสร้างตลาดสินค้าและตลาดปัจจัยประเภทต่าง ๆ ดุลยภาพทั่วไป เศรษฐศาสตร์สวัสดิการเบื้องต้น และทฤษฎีเกี่ยวกับความล้มเหลวของตลาด และเครื่องมือในการแก้ปัญหา

บรรยาย 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 312
EC 312
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
Macroeconomics Theory
4 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ (ก) ศ. 211 และ ศ. 212 หรือ (ข) ศ. 213 และ ศ. 214

แบบจำลองดุลยภาพร่วมในตลาดเงิน ตลาดผลผลิต และ ตลาดเงินตราต่างประเทศ (แบบจำลอง IS - LM - BP) การเปลี่ยนแปลงภาวะดุลยภาพ ตลาดผลผลิตและตลาดแรงงาน แบบจำลองอุปสงค์มวลรวมและอุปทานมวลรวมในระบบเศรษฐกิจแบบปิด และ แบบเปิด ภาวะเงินเฟ้อ การว่างงาน และนโยบายรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีของนิวเคนส์เซียน และทฤษฎีวัฎจักรธุรกิจที่แท้จริง ตลอดจนการประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคมาวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ

บรรยาย 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 411
EC 411
เศรษฐศาสตร์จุลภาควิเคราะห์
Microeconomic Analysis
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ศ. 311 และ ศ. 320(หรือ ศ.421)

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคเน้นการใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ เป็นสื่อในการวิเคราะห์ประเด็นในทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค ได้แก่ พฤติกรรมผู้บริโภค ความพึงใจที่เปิดเผย (Revealed Preference) การบริโภคข้ามเวลา การบริโภคกับความเสี่ยง ทฤษฎีการผลิตและต้นทุนการผลิต โครงสร้างและ พฤติกรรมของตลาดประเภทต่าง ๆ และหัวข้ออื่น ๆ ที่สำคัญ ตัวอย่างเช่น ทฤษฎีเกม ตลาดปัจจัยการผลิต ดุลยภาพทั่วไป เศรษฐศาสตร์สวัสดิการ ผลกระทบภายนอก สินค้ามหาชน ความไม่สมมาตรของข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 412
EC 412
เศรษฐศาสตร์มหภาควิเคราะห์
Macroeconomic Analysis
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ศ. 312 และ ศ. 320(หรือ ศ.421)

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคเน้นการใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์เป็นสื่อในการวิเคราะห์ประเด็นในทางเศรษฐศาสตร์มหภาค ได้แก่ ดุลยภาพทั่วไปและสวัสดิการสำหรับรูปแบบการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์มหภาคสมัยใหม่ การวิเคราะห์ประเด็นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว กรอบการวิเคราะห์ปัญหาการเจริญเติบโตและความผันผวนทางเศรษฐกิจในระยะสั้นในทางทฤษฎีและเชิงประจักษ์ บทบาทของภาครัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ แนวคิดเบื้องต้นว่าด้วยระบบประกันสังคม บทบาทของเงินในระบบเศรษฐกิจและผลต่อภาวะวัฎจักธุรกิจ การคาดคะเนอย่างเป็นเหตุเป็นผลและกรอบสำหรับทฤษฎีนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ปัญหาความคงเส้นคงวาและความน่าเชื่อถือของการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ภาวะความหนืดในระบบเศรษฐกิจและนัยของนโยบายเศรษฐกิจมหภาคในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ แนวคิดสมัยใหม่สำหรับแบบจำลองเพื่อการวิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจมหภาค

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 415
EC 415
ทฤษฎีเกม
Game Theory
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ศ. 320 หรือ ศ. 421

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกมภายใต้สภาวการณ์ที่สารสนเทศสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ ได้แก่ เกมกลยุทธ์ ดุลยภาพแบบแนช ดุลยภาพแบบกลยุทธ์ผสม เกมที่มีการต่อขยาย (Extensive game) ดุลยภาพแบบสมบูรณ์ทุกเกมย่อย เกมเบย์ และเกมที่มีการต่อขยายภายใต้สภาวการณ์ที่สารสนเทศไม่สมบูรณ์ ศึกษาบทประยุกต์ทฤษฎีเกม

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 419
EC 419
สัมมนาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
Seminar in Theoretical Economics
3 หน่วยกิต
วิชาวิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชาระดับไม่ต่ำกว่า 400 ของหมวดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ อย่างน้อย 1 วิชา

การสัมมนาและการศึกษาด้วยการทำรายงานเฉพาะเรื่องในหัวข้อทางเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีที่นักศึกษาสนใจ ภายใต้การดูแลของทีมงานอาจารย์ที่ปรึกษาประจำวิชา

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 511
EC 511
เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นสูง
Advanced Microeconomics
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ศ. 311 และ ศ. 320(หรือ ศ.421)

ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิตและต้นทุนการผลิต การกำหนดราคาภายใต้โครงสร้างตลาดแบบต่างๆ ตลาดปัจจัย และเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 512
EC 512
เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นสูง
Advanced Macroeconomics
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ศ. 312 และ ศ. 320(หรือ ศ. 421)

ทฤษฎีการกำหนดรายได้ประชาชาติ การจ้างงาน ระดับราคา การบริโภค การลงทุน อุปสงค์และอุปทานของเงิน บทบาทของนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง และเศรษฐศาสตร์มหภาคในระบบเศรษฐกิจแบบเปิด

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 513
EC 513
การประยุกต์เศรษฐศาสตร์จุลภาค
Microeconomics Applications
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ศ. 311 และ ศ. 320(หรือ ศ.421)

การประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคด้วยการใช้ปัญหาเป็นฐานการเรียนรู้ โดยเชื่อมโยงกับทฤษฎีอุปสงค์และอุปทาน พฤติกรรมผู้บริโภค การบริโภคข้ามเวลา การบริโภคกับความเสี่ยง ต้นทุนสารสนเทศ การผลิตและต้นทุนการผลิต โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมของตลาดประเภทต่างๆ ทฤษฎีเกมเบื้องต้น ตลาดปัจจัยภายใต้โครงสร้างตลาดสินค้าและตลาดปัจจัยประเภทต่าง ๆ ดุลยภาพทั่วไป แนวคิดเบื้องต้นของเศรษฐศาสตร์สวัสดิการและความล้มเหลวของตลาด

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 514
EC 514
การประยุกต์เศรษฐศาสตร์มหภาค
Macroeconomics : Theory and Policy Applications
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ศ. 312 และ ศ. 320(หรือ ศ.421)

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคที่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับเศรษฐกิจไทย การพัฒนาและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การออม การลงทุน พลวัตรของเงินเฟ้อและการว่างงาน อัตราแลกเปลี่ยน และดุลการชำระเงิน นโยบายการเงินและการคลัง ราคาสินทรัพย์ และการผันผวนของวัฏจักรธุรกิจ วิชานี้ผสมผสานทฤษฎีการวิเคราะห์ทางสถิติ และการวิเคราะห์ตีความภาพรวมทางเศรษฐกิจ

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 515
EC 515
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1
Selected topics in Economic Theory 1
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ผู้สอนกำหนด

ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจในด้านทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ซึ่งจะประกาศ เป็นคราวๆไป

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 516
EC 516
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 2
Selected topics in Economic Theory 2
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ผู้สอนกำหนด

ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจในด้านทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ซึ่งจะประกาศ เป็นคราวๆไป

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 517
EC 517
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 3
Selected topics in Economic Theory 3
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ผู้สอนกำหนด

ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจในด้านทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ซึ่งจะประกาศ เป็นคราวๆไป

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 518
EC 518
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 4
Selected topics in Economic Theory 4
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ผู้สอนกำหนด

ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจในด้านทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ซึ่งจะประกาศ เป็นคราวๆไป

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 519
EC 519
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 5
Selected topics in Economic Theory 5
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ผู้สอนกำหนด

ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจในด้านทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ซึ่งจะประกาศ เป็นคราวๆไป

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
หมวดเศรษฐศาสตร์ปริมาณ (หมวด 2)
หมวดย่อยคณิตเศรษฐศาสตร์
ศ. 320
EC 320
คณิตเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
Introductory Mathematical Economics
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ (ก) ศ. 211, ศ. 212 และ ค. 216 (หรือ ค. 211) หรือ (ข) ศ. 213, ศ. 214 และ ค. 216 (หรือ ค. 211) (จะไม่นับหน่วยกิตให้ หากสอบได้วิชา ศ. 421 มาก่อนหรือกำลังศึกษาวิชาดังกล่าวอยู่)

นำแนวคิดและทฤษฎีคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน สมการ และเมตริกซ์ การหาค่าอนุพันธ์ประเภทต่างๆ ในกรณีที่มีตัวแปรอิสระหนึ่งตัวและหลายตัว การหาผลเลิศ (Optimization) ในกรณีที่ไม่มีข้อจำกัดและมีข้อจำกัด อินทิกรัลเบื้องต้น มาอธิบายแนวความคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค เพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ทางเศรษฐศาสตร์โดยเน้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างฟังก์ชันรวม ฟังก์ชันเฉลี่ย และฟังก์ชันส่วนเพิ่มในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์ค่าความยืดหยุ่น ดุลยภาพตลาด ผลของการเก็บภาษี และแบบจำลองปัจจัยการผลิตและผลผลิตเบื้องต้น

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 421
EC 421
คณิตเศรษฐศาสตร์ 1
Mathematical Economics 1
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ค.217 หรือ ค.212 และสอบได้หรือกำลังศึกษาวิชา ศ. 311

นำแนวความคิดและทฤษฎีคณิตศาสตร์ เรื่อง เมตริกซ์ จาโคเบียนดีเทอร์มินันด์ อนุพันธ์ อนุพันธ์ย่อย และการหาผลเลิศ (Optimization) ในกรณีที่ไม่มีข้อจำกัด และมีข้อจำกัดมาอธิบายแนวความคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคในส่วนที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เชิงสถิตย์ เช่น ทฤษฎีพฤติกรรมของผู้ผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ดุลยภาพของหน่วยผลิตในตลาดสินค้าและตลาดปัจจัย ดุลยภาพของรายได้ประชาชาติในตลาดสินค้าและตลาดเงิน การค้าระหว่างประเทศ การวิเคราะห์ ดุลยภาพเชิงสถิตย์แบบเปรียบเทียบ แบบจำลองปัจจัยการผลิตและผลผลิต การหาค่าสูงสุด - ต่ำสุดของงโปรแกรมเชิงเส้น รวมทั้ง Duality ของโปรแกรมเชิงเส้น

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 422
EC 422
คณิตเศรษฐศาสตร์ 2
Mathematical Economics 2
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ศ. 421 และ สอบได้หรือกำลังศึกษาวิชา ศ. 312

นำเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ในด้าน อินทิกรัลแคลคูลัส Differential Equations, Difference Equations, Phase Diagram และการหาผลเลิศเชิงพลวัต (Dynamic Optimization) เช่น ทฤษฎีการควบคุมผลเลิศ (Optimal Control Theory) และ โปรแกรมเชิงพลวัต (Dynamic Programming) มาใช้อธิบายเศรษฐศาสตร์เชิงพลวัต ทั้งที่เป็น เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคในการหาเส้นทางเดินและเสถียรภาพของตัวแปรต่าง ๆ และศึกษาแบบจำลองปัจจัยการผลิตและผลผลิตเชิงพลวัต

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 521
EC 521
คณิตเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง
Advanced Mathematical Economics
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ศ. 320(หรือ ศ.421)

ทฤษฎีเซต ฟังก์ชันและกราฟ แคลคูลัสอนุพันธ์และอินทิกรัลแคลคูลัส ค่าสูงสุดและค่าต่ำสุด พีชคณิตเส้นตรง ดีเทอร์มิแน้นท์ เมทริกซ์ เวกเตอร์ การหาค่าตัวแปรในระบบสมการ และลิเนียร์โปรแกรมมิ่ง

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
หมวดย่อยเศรษฐมิติ
ศ. 325
EC 325
เศรษฐมิติเบื้องต้น
Introductory Econometrics
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ศ. 211, ศ. 212, ค. 216 (หรือ ค .211) และ ส. 216 (หรือ ส. 211) (จะไม่นับหน่วยกิตให้ หากสอบได้วิชา ศ. 425 ก่อนหรือกำลังศึกษาวิชาดังกล่าวอยู่)

ศึกษาวิธีการนำความรู้ทางสถิติและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจโดยเน้นเทคนิคการประมาณค่าและการประยุกต์ทางเศรษฐศาสตร์ในแบบจำลองถดถอยที่มีตัวแปรอิสระตัวเดียว และหลายตัว การใช้ตัวแปรอิสระที่มีลักษณะเชิงคุณภาพ ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในแบบจำลองถดถอยเบื้องต้น และศึกษาวิธีการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์แบบจำลองเศรษฐมิติ

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 425
EC 425
เศรษฐมิติ 1
Econometrics 1
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ค.216 (หรือ ค.211) และ ส.217 (หรือ ส.212)

วิธีการนำความรู้ทางสถิติและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจ การประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุด (Least Squares Method) การทดสอบ สมมติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์และความสัมพันธ์ของตัวแปร ศึกษาแบบจำลองถดถอยที่มีตัวแปรอิสระตัวเดียวและหลายตัว ศึกษาการประมาณค่าพารามิเตอร์ในกรณีที่ตัวแปรอิสระมีลักษณะเชิง คุณภาพ (Dummy Variable) ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในแบบจำลองถดถอย เรื่อง ปัญหาตัวรบกวนมีความสัมพันธ์กัน (Autocorrelation) ปัญหาตัวรบกวนมีความแปรปรวนไม่คงที่ (Heteroskedasticity) ปัญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์เชิงเส้นซึ่งกันและกัน (Multicollinearity) ปัญหาการระบุแบบจำลองผิดพลาด (Specification Error) และปัญหาตัวแปรอิสระมีการกระจายและเป็นตัวแปรสุ่ม (Stochastic Regressor) ศึกษาวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธี Generalized Least Squares ศึกษาการประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีการ Maximum Likelihood รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบการประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีการแบบต่าง ๆ และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ แบบจำลองเศรษฐมิติ

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 426
EC 426
เศรษฐมิติ 2
Econometrics 2
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ศ.425 และ ค.217 (หรือ ค.212)

การประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีการ Maximum Likelihood การประมาณค่าพารามิเตอร์ในแบบจำลองข้อมูลภาคตัดขวางอนุกรมเวลา (Panel Data Models) และการประมาณค่าพารามิเตอร์ระบบสมการ ถดถอย (System of Regressions and Seemingly Unrelated Regression: SUR) ศึกษาระบบสมการที่เกี่ยวเนื่องกัน (Simultaneous Equation System) และการประมาณค่าพารามิเตอร์ของระบบสมการที่เกี่ยวเนื่องกันด้วยวิธีสมการเดี่ยว และวิธีประมาณค่าทั้งระบบสมการ ศึกษาแบบจำลองที่มีตัวแปรตามเป็นตัวแปรคุณภาพ (Qualitative Response Models) และแบบจำลองอนุกรมเวลา (Time-Series Models) รวมถึงการประยุกต์ใช้แบบจำลองประเภทต่าง ๆ

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 429
EC 429
สัมมนาเศรษฐศาสตร์ปริมาณ
Seminar in Quantitative Economics
3 หน่วยกิต
วิชาวิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชาระดับไม่ต่ำกว่า 400 ของหมวดเศรษฐศาสตร์ปริมาณ อย่างน้อย 2 วิชา

การสัมมนาและการศึกษาด้วยการทำรายงานเฉพาะเรื่องในหัวข้อทางเศรษฐศาสตร์ปริมาณที่นักศึกษาสนใจ ภายใต้การดูแลของทีมงานอาจารย์ที่ปรึกษาประจำวิชา

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 522
EC 522
สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์
Statistics for Economists
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ส.217

สถิติสำหรับการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ ความน่าจะเป็น การกระจายแบบต่าง ๆ ค่าคาดหวัง สหสัมพันธ์ การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน สมการถดถอยเชิงเส้น

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 523
EC 523
เศรษฐมิติประยุกต์
Applied Econometrics
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ศ.325(หรือ ศ.425)

เน้นนำความรู้ทางสถิติและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มาใช้วิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจ การประมาณค่าการด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุด การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์ ศึกษาแบบจำลองถดถอยที่มีตัวแปรอิสระตัวเดียวและหลายตัว รวมทั้งการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในแบบจำลองถดถอย อาทิปัญหาตัวรบกวนมีความสัมพันธ์กัน ปัญหาตัวรบกวนมีความแปรปรวนไม่คงที่ เป็นต้น ศึกษาวิธีการประมาณค่ากรณีที่ตัวแปรอิสระมีลักษณะเชิงคุณภาพ การประมาณค่าแบบจำลองที่มีลักษณะแบบระบบสมการ (System Equations Estimation) การศึกษาอาศัยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปช่วยในการประมาณค่าและวิเคราะห์แบบจำลองเศรษฐมิติ

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 524
EC 524
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
Quantitative Analysis for Investigation
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ส.216

เนื้อหาของวิชามุ่งศึกษาวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณในการพิสูจน์สมมุติฐาน โดยเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจ ประเด็นการศึกษาประกอบด้วย การศึกษาเชิงประจักษ์ด้วยวิธีการสำรวจข้อมูล การออกแบบแบบสอบถาม การทดสอบความเที่ยงและความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม การสุ่มตัวอย่าง รวมทั้งสถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ที่เน้นทั้งสถิติตัวแปรเดียว สองตัวแปร และหลายตัวแปร (Univariate, Bivariate, and Multivariate Statistics) ตัวอย่างเช่น Factor Analysis นอกจากนี้ เนื้อหายังครอบคลุมเทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณในหาผลลัพธ์ที่เหมาะสมที่สุด

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 525
EC 525
Selected topics in Quantitative Economics 1
เศรษฐศาสตร์ปริมาณ: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ผู้สอนกำหนด

ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจด้านการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ปริมาณ ซึ่งจะประกาศเป็นคราวๆ ไป

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 526
EC 526
เศรษฐศาสตร์ปริมาณ: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 2
Selected topics in Quantitative Economics 2
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ผู้สอนกำหนด

ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจด้านการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ปริมาณ ซึ่งจะประกาศเป็นคราวๆ ไป

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 527
EC 527
เศรษฐศาสตร์ปริมาณ: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 3
Selected topics in Quantitative Economics 3
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ผู้สอนกำหนด

ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจด้านการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ปริมาณ ซึ่งจะประกาศเป็นคราวๆ ไป

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 528
EC 528
เศรษฐศาสตร์ปริมาณ: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 4
Selected topics in Quantitative Economics 4
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ผู้สอนกำหนด

ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจด้านการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ปริมาณ ซึ่งจะประกาศเป็นคราวๆ ไป

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 529
EC 529
เศรษฐศาสตร์ปริมาณ: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 5
Selected topics in Quantitative Economics 5
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ผู้สอนกำหนด

ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจด้านการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ปริมาณ ซึ่งจะประกาศเป็นคราวๆ ไป

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
หมวดเศรษฐศาสตร์การเงิน (หมวด 3)
ศ. 431
EC 431
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยตลาดเงินและสถาบันการเงิน
Economics of Financial Markets and Institutions
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ศ. 311

ตลาดเงินและตลาดทุนในระดับจุลภาค สินทรัพย์ทางการเงิน ความเสี่ยงและการแบกรับความเสี่ยงทางการเงิน ทฤษฎีว่าด้วยดุลยภาพการกำหนดราคาสินทรัพย์ทางการเงิน แบบจำลอง CAPM และ APT โครงสร้างอัตราดอกเบี้ย ตราสารหนี้ ตราสารทุน อนุพันธ์ทางการเงิน ปัญหาสารสนเทศไม่สมมาตรของข้อมูลข่าวสารในตลาดการเงิน ศึกษาสถาบันการเงิน โดยเน้นทฤษฎีว่าด้วยบทบาทและหน้าที่ของธนาคารพาณิชย์ การบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงิน การกำกับดูแลสถาบันการเงิน รวมทั้งระบบการประกันเงินฝาก และธุรกิจสถาบันการเงินในมิติของเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 432
EC 432
ทฤษฎีและนโยบายการเงิน
Monetary Theory and Policy
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ศ. 312

ทฤษฎีอุปสงค์ของเงินและการกำหนดอุปทานของเงิน บทบาทของระบบการเงินในระดับมหภาค ศึกษานโยบายการเงินในเรื่องเป้าหมาย เครื่องมือ การดำเนินนโยบาย และกลไกการส่งผ่านของนโยบายการเงินไปสู่ระบบเศรษฐกิจ โดยเน้นบทบาทของนโยบายการเงินที่มีต่อวัฎจักรธุรกิจ ตลอดจนนโยบายการเงินแบบกำหนดเป้าหมายเงินเฟ้อ ศึกษาภาระหน้าที่ของธนาคารกลาง ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง และบทบาทของนโยบายการเงินในระบบเศรษฐกิจแบบเปิดโดยพิจารณาความเชื่อมโยงของนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนและการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกประเทศ

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 435
EC 435
เศรษฐมิติทางการเงินเบื้องต้น
Introductory Financial Econometrics
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ศ.325 (หรือ ศ.425)

วิธีการประมาณค่าแบบจำลองเศรษฐมิติทางการเงิน เช่น วิธีการกำลังสองน้อยที่สุด วิธีการ Maximum Likelihood โดยเน้นแบบจำลองสำหรับข้อมูลอนุกรมเวลา ประกอบด้วย แบบจำลองสำหรับข้อมูลอนุกรมเวลาเชิงเดี่ยว (Univariate Time-Series) แบบจำลองสำหรับข้อมูลอนุกรมเวลาที่มีความถี่สูง แบบจำลองสำหรับข้อมูลอนุกรมเวลาเชิงพหุ (Multivariate Time-Series) การพยากรณ์ทางการเงิน การประมาณค่าแบบจำลองสมการถดถอยที่ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ระยะยาวและการปรับตัวในระยะสั้น และการประยุกต์ใช้แบบจำลองเพื่อการวิเคราะห์ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์การเงิน

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 438
EC 438
เศรษฐศาสตร์การเงิน : ศึกษาเฉพาะเรื่อง
Monetary Economics: Selected Topics
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ได้รับอนุมัติจากผู้บรรยาย

ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจในเศรษฐศาสตร์การเงิน ซึ่งจะประกาศล่วงหน้าเป็นคราวๆ ไป ตัวอย่าง หัวข้อ ได้แก่ วิกฤติการณ์และการปฏิรูปสถาบันการเงิน นโยบายการเงินแบบเป้าหมายเงินเฟ้อ (Inflation Targeting), Value at Risk เป็นต้น

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 439
EC 439
สัมมนาเศรษฐศาสตร์การเงิน
Seminar in Monetary Economics
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: (ก) สอบได้วิชา ศ. 431 และ ศ. 432

การสัมมนาและการศึกษาด้วยการทำรายงานเฉพาะเรื่องในหัวข้อทางเศรษฐศาสตร์การเงินที่นักศึกษาสนใจ ภายใต้การดูแลของทีมงานอาจารย์ที่ปรึกษาประจำวิชา

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 535
EC 535
เศรษฐศาสตร์การเงิน: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1
Selected Topics in Monetary Economics 1
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ผู้สอนกำหนด

ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน ซึ่งจะประกาศเป็นคราวๆ ไป

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 536
EC 536
เศรษฐศาสตร์การเงิน: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 2
Selected Topics in Monetary Economics 2
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ผู้สอนกำหนด

ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน ซึ่งจะประกาศเป็นคราวๆ ไป

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 537
EC 537
เศรษฐศาสตร์การเงิน: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 3
Selected Topics in Monetary Economics 3
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ผู้สอนกำหนด

ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน ซึ่งจะประกาศเป็นคราวๆ ไป

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 538
EC 538
เศรษฐศาสตร์การเงิน: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 4
Selected Topics in Monetary Economics 4
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ผู้สอนกำหนด

วิชาบังคับก่อน: ผู้สอนกำหนด ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน ซึ่งจะประกาศเป็นคราวๆ ไป

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 539
EC 539
เศรษฐศาสตร์การเงิน: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 5
Selected Topics in Monetary Economics 5
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ผู้สอนกำหนด

ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน ซึ่งจะประกาศเป็นคราวๆ ไป

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
หมวดเศรษฐศาสตร์การคลัง (หมวด 4)
ศ. 441
EC 441
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการใช้จ่ายภาครัฐ
Economics of Public Expenditure
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ศ.212 (หรือ ศ.214) และ ศ.311

หน้าที่และบทบาทของรัฐในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ขนาดของรัฐบาล (Government Outlay) เศรษฐศาสตร์สวัสดิการ (Welfare Economics) ทฤษฎีว่าด้วยสินค้าสาธารณะ (Theory of Public Goods) ทฤษฎีว่าด้วยผลกระทบภายนอก (Theory of Externalities) เศรษฐศาสตร์สาธารณะว่าด้วยการเลือกโดยสังคม (Public Choice) นโยบายและการกำหนดราคาของภาครัฐ (Public Pricing and Policies) การกระจายอำนาจทางการคลัง นอกจากนี้ยังศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบอันสืบเนื่องมาจากการใช้จ่ายภาครัฐที่มีต่อเป้าหมายเศรษฐกิจมหภาค ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพของระดับราคา การเติบโตทางเศรษฐกิจ การกระจายรายได้ และภาวการณ์จ้างงาน เป็นต้น รวมถึงผลของการใช้จ่ายภาครัฐต่อภาคเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 442
EC 442
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยรายรับภาครัฐ
Economics of Public Revenue
3 หน่บวยกิต
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ศ.212 (หรือ ศ.214) และ ศ.311

วิเคราะห์โครงสร้างและองค์ประกอบของรายรับรัฐบาล ทฤษฎีภาษีอากร (Theory of Taxation) หลักการจัดเก็บภาษี ภาระภาษี (Tax Burden) การผลักภาระภาษี (Tax Incidence) ภาษีกับประสิทธิภาพ (Taxation and Efficiency) ภาษีกับความเป็นธรรม (Taxation and Equity) ผลกระทบของภาษีต่อการตัดสินใจดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของปัจเจกบุคคล ได้แก่ การทำงาน การออม การลงทุน และการแบกรับความเสี่ยง เป็นต้น ความแตกต่างระหว่างการหลีกเลี่ยงภาษี (Tax Avoidance) และการหลบหนีภาษี (Tax Evasion) ความหมายและผลกระทบของการก่อหนี้สาธารณะ ในส่วนของการกระจายอำนาจการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษาและวิเคราะห์ถึงโครงสร้างรายรับที่เหมาะสม หลักเกณฑ์ในการจัดสรรเงินอุดหนุน และผลกระทบของเงินอุดหนุนที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสวัสดิการสังคม ศึกษาการปฏิรูปภาษี (Tax Reform) และวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ (Comparative Studies) ประสบการณ์ของประเทศต่างๆ ในการปฏิรูปภาษี

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 449
EC 449
สัมมนาเศรษฐศาสตร์การคลังสาธารณะ
Seminar in Public Economics
3 หน่วยกิต
วิชาวิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชาระดับไม่ต่ำกว่า 400 ของหมวดเศรษฐศาสตร์สาธารณะ อย่างน้อย 2 วิชา

การสัมมนาและการศึกษาด้วยการทำรายงานเฉพาะเรื่องในหัวข้อทางเศรษฐศาสตร์สาธารณะ ภายใต้การควบคุมและแนะนำจากผู้สอน

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 545
EC 545
เศรษฐศาสตร์สาธารณะ: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1
Selected topics in Public Economics 1
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ผู้สอนกำหนด

ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณะ ซึ่งจะประกาศ เป็นคราวๆ ไป

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 546
EC 546
เศรษฐศาสตร์สาธารณะ: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 2
Selected topics in Public Economics 2
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ผู้สอนกำหนด

ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณะ ซึ่งจะประกาศ เป็นคราวๆ ไป

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 547
EC 547
เศรษฐศาสตร์สาธารณะ: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 3
Selected topics in Public Economics 3
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ผู้สอนกำหนด

ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณะ ซึ่งจะประกาศ เป็นคราวๆ ไป

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 548
EC 548
เศรษฐศาสตร์สาธารณะ: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 4
Selected topics in Public Economics 4
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ผู้สอนกำหนด

ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณะ ซึ่งจะประกาศ เป็นคราวๆ ไป

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 549
EC 549
เศรษฐศาสตร์สาธารณะ: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 5
Selected topics in Public Economics 5
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ผู้สอนกำหนด

ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณะ ซึ่งจะประกาศ เป็นคราวๆ ไป

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
หมวดเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (หมวด 5)
ศ. 451
EC 451
ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ
International Trade Theory and Policy
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ศ. 311

ทฤษฎีการค้าและปัจจัยพื้นฐานที่นำไปสู่การค้าระหว่างประเทศ และผลต่าง ๆ ที่ตามมาจากการทำการค้า เช่น ผลทางด้านการผลิต ราคาสินค้า การใช้ทรัพยากรของประเทศ และราคาปัจจัยการผลิต รวมทั้งการวิเคราะห์ผลของนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ทางการค้าระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ และการลงทุนระหว่างประเทศ

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 452
EC 452
เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ
International Monetary Economics
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ศ. 312

ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ กลไกการปรับตัวของดุลการชำระเงิน ตลาดเงินตรา และตลาดการเงินระหว่างประเทศ การเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ ระบบอัตราแลกเปลี่ยน วิวัฒนาการของระบบการเงินระหว่างประเทศ ประเด็นปัญหาทางการเงินระหว่างประเทศของประเทศกำลังพัฒนาและประเทศไทย รวมถึงปัญหาวิกฤติการเงินระหว่างประเทศของไทย และโลก

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 453
EC 453
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการเจรจาทางการค้า
International Economic Cooperation and Trade Negotiations
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ (ก) ศ.210 หรือ (ข) ศ. 211 และ ศ. 212 หรือ (ค) ศ.213 และ ศ. 214

การควบคุมและการกำกับการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Regulations) ในรูปของข้อตกลงสองฝ่ายและหลายฝ่าย ภูมิภาคนิยมและการรวมกลุ่มทางการค้า บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศ เช่น องค์การการค้าโลก เป็นต้น ประเด็นความขัดแย้งทางด้านการค้าสินค้าและบริการ และมาตรการการลงทุนที่เกี่ยวกับการค้า การเจรจาที่สำคัญสำหรับประเทศกำลังพัฒนา หลักการของการกำกับการค้า กรณีศึกษาของการกำกับการค้าในทางปฏิบัติ

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 454
EC 454
Economics of Multinational Corporations
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยบรรษัทข้ามชาติ
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ (ก) ศ. 211 และ ศ. 212 หรือ (ข) ศ. 213 และ ศ. 214

ทฤษฎีทางด้านบรรษัทข้ามชาติ อธิบายปัจจัยกำหนดโครงสร้างการดำเนินงาน กลยุทธ์ และผลการดำเนินงานของบรรษัทข้ามชาติ รวมถึงศึกษาผลกระทบของบรรษัทข้ามชาติต่อประเทศผู้ให้และผู้รับการลงทุนในด้านต่างๆ ทั้งในกรณีของประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 459
EC 459
สัมมนาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
Seminar in International Trade Theory and Policy
3 หน่วยกิต
วิชาวิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา ศ.451 และ ศ.452

สัมมนาและวิจัยในหัวข้อเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ภายใต้การควบคุมและแนะนำจากผู้สอน

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 555
EC 555
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ : ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1
Selected Topics in International Economics 1
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ผู้สอนกำหนด

ศึกษาเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับหัวข้อที่น่าสนใจในเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ซึ่งจะประกาศล่วงหน้าเป็นคราวๆ ไป

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 556
EC 556
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ : ศึกษาเฉพาะเรื่อง 2
Selected Topics in International Economics 2
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ผู้สอนกำหนด

ศึกษาเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับหัวข้อที่น่าสนใจในเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ซึ่งจะประกาศล่วงหน้าเป็นคราวๆ ไป

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 557
EC 557
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ : ศึกษาเฉพาะเรื่อง 3
Selected Topics in International Economics 3
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ผู้สอนกำหนด

ศึกษาเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับหัวข้อที่น่าสนใจในเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ซึ่งจะประกาศล่วงหน้าเป็นคราวๆ ไป

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 558
EC 558
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ : ศึกษาเฉพาะเรื่อง 4
Selected Topics in International Economics 4
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ผู้สอนกำหนด

ศึกษาเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับหัวข้อที่น่าสนใจในเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ซึ่งจะประกาศล่วงหน้าเป็นคราวๆ ไป

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 559
EC 559
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ : ศึกษาเฉพาะเรื่อง 5
Selected Topics in International Economics 5
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ผู้สอนกำหนด

ศึกษาเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับหัวข้อที่น่าสนใจในเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ซึ่งจะประกาศล่วงหน้าเป็นคราวๆ ไป

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
หมวดเศรษฐศาสตร์การพัฒนา (หมวด 6)
ศ. 360
EC 360
เศรษฐกิจประเทศไทยเบื้องต้น
Introductory Thai Economy
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ (ก) ศ. 210 หรือ (ข) ศ. 213 และ ศ. 214 หรือ (ค) ศ. 211และ ศ. 212 (สำหรับนักศึกษานอกคณะเศรษฐศาสตร์)

ลักษณะโครงสร้างและพัฒนาการเศรษฐกิจของสังคมไทย การพัฒนาภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และ ภาคบริการ ความเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลก รวมทั้ง ปัญหาเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น ความยากจน การกระจายรายได้ และนโยบายในการแก้ปัญหา

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 362
EC 362
เศรษฐกิจประเทศในเอเซีย
Economics of Selected Asian Countries
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ (ก) ศ. 210 หรือ (ข) ศ. 211 และ ศ. 212 หรือ (ค) ศ. 213 และ ศ. 214

แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ในเอเชีย วิวัฒนาการของโครงสร้างเศรษฐกิจ บทบาทของสถาบันรัฐและเอกชน ตลอดจนปัจจัยต่างๆ ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศเหล่านั้น ความสัมพันธ์กับเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย โดยอาจจะศึกษาเศรษฐกิจของประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือหลายประเทศในเอเชียไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 363
EC 363
บทบาทหญิงชายในระบบเศรษฐกิจ
Gender Economics
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ (ก) ศ. 210 หรือ (ข) ศ. 211 และ ศ. 212 หรือ (ค) ศ. 213 และ ศ. 214

วิวัฒนาการของบทบาทหญิงชายในระบบเศรษฐกิจ ทฤษฎีการตัดสินใจอยู่ร่วมกันเป็นครัวเรือน การจัดสรรเวลาของหญิงและชายระหว่างงานในครัวเรือนและตลาดแรงงาน ปัจจัยด้านอุปสงค์และอุปทานที่มีอิทธิพลกำหนดความแตกต่างระหว่างหญิงชายในอาชีพและรายได้ เช่น การตัดสินใจลงทุนในการศึกษาอบรมและโอกาสในตลาดแรงงาน ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติทางเพศ การนำประเด็นหญิงชายรวมไว้ในนโยบายและมาตรการของรัฐ และอื่น ๆ

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 460
EC 460
เศรษฐกิจประเทศไทย
Thai Economy
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ศ. 311 และ ศ. 312

โครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทย และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างดังกล่าว รวมตลอดจนผลปฏิบัติการของระบบเศรษฐกิจไทย (Economic Performance) ทั้งด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการจำเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การแก้ปัญหาความยากจน การกระจายรายได้เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ศึกษากระบวนการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย การดำเนินนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง การดำเนินยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเศรษฐกิจเฉพาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาอุตสาหกรรมและการพัฒนาเกษตรกรรม ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระบบเศรษฐกิจไทยกับสังคมเศรษฐกิจโลก รวมตลอดจนการเข้าสู่ระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์กังองค์กรโลกบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ และองค์การการค้าโลก

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 461
EC 461
เศรษฐศาสตร์จุลภาคว่าด้วยการพัฒนา
Development Microeconomics
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ศ. 311

ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ปัจจัยต่าง ๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งบทบาทของรัฐ ตลาด และชุมชนในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ เช่น ในหัวข้อความยากจนและความเหลื่อมล้ำของรายได้ (poverty and distribution) ภาคเกษตรกรรมกับการพัฒนา ภาคอุตสาหกรรมกับการพัฒนา ประชากร การศึกษา สาธารณสุขและการพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยความเจริญเติบโต และอื่น ๆ

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 462
EC 462
เศรษฐศาสตร์มหภาคว่าด้วยการพัฒนา
Development Macroeconomics
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ศ. 312

เน้นการวิเคราะห์ประเด็นเศรษฐศาสตร์พัฒนาที่สำคัญและเกี่ยวโยงเศรษฐกิจมหภาคของประเทศกำลังพัฒนา เช่น ศึกษาแนวคิดที่ใช้อธิบายการเติบโตทางเศรษฐกิจ และนโยบายการพัฒนาของประเทศต่างๆ ศึกษาประเด็นที่เกี่ยวกับนโยบายการเงิน อัตราแลกเปลี่ยน ดุลการชำระเงิน การไหลเวียนของเงินทุน วิกฤตการเงิน ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ที่มีต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ศึกษาผลของการค้าระหว่างประเทศ และการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ที่มีต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจ กับระดับความยากจนและการกระจายรายได้ เป็นต้น

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 465
EC 465
การประเมินโครงการ
Project Evaluation
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ (ก) ศ. 212 และ ศ. 311 หรือ (ข) ศ. 214 และ ศ. 311 และ (ค) วิชาในระดับ 400 ในหมวด 3 ถึง 9 อย่างน้อย 1 วิชา

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการในส่วนที่เป็นพื้นฐานทางความคิดอันนำไปสู่การประเมินโครงการตามแนวทางเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนแนวทางในการประเมินโครงการ ทั้งที่อยู่ในรูปแบบของการวิเคราะห์ต้นทุนผลประโยชน์ (Cost-Benefit Analysis) การวิเคราะห์ประสิทธิผลของต้นทุน (Cost Effectiveness Analysis) และอื่นๆ โดยประยุกต์ใช้กับกรณีศึกษาต่าง ๆ

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 468
EC 468
บูรณาการเศรษฐศาสตร์สาธารณะ การพัฒนา และการเมือง
Integrated Public Economics, Development and Political Economics
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ศ.311 และเรียนวิชาต่าง ๆ มาแล้วไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต

แนวคิดเศรษฐศาสตร์สาธารณะ การพัฒนา และการเมือง อย่างบูรณาการ ผ่านกรณีศึกษาหรือเหตุการณ์ปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ของวิชาในกลุ่มนี้ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเศรษฐกิจไทยหรือสังคมเศรษฐกิจโลกได้ การเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาหรือเหตุการณ์ปัจจุบันโดยน้นการศึกษาถึงสาเหตุ สภาพปัญหา และผลกระทบของปัญหาที่หยิบยกมาศึกษา โดยใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เป็นเครื่องมือในการอธิบาย รวมถึงวิเคราะห์บทบาทของตลาด รัฐ และชุมชน ในการแก้ไขปัญหา โดยคำนึงถึงปัจจัยเชิงสถาบันประกอบการวิเคราะห์ทั้งในเรื่องโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 469
EC 469
สัมมนาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา
Seminar in Development Economics
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชาในระดับ 400 ในหมวดเศรษฐศาสตร์การพัฒนา อย่างน้อย 2 วิชา(ทั้งนี้ไม่นับ วิชา ศ.460 และ ศ.468)

สัมมนาและวิจัยในหัวข้อเศรษฐศาสตร์การพัฒนา ภายใต้การควบคุมและแนะนำจากผู้สอน

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 565
EC 565
เศรษฐศาสตร์การพัฒนา: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1
Selected Topics in Development Economics 1
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ผู้สอนกำหนด

ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจในเศรษฐศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะประกาศล่วงหน้าเป็นคราวๆ ไป

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 566
EC 566
เศรษฐศาสตร์การพัฒนา: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 2
Selected Topics in Development Economics 2
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ผู้สอนกำหนด

ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจในเศรษฐศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะประกาศล่วงหน้าเป็นคราวๆ ไป

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 567
EC 567
เศรษฐศาสตร์การพัฒนา: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 3
Selected Topics in Development Economics 3
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ผู้สอนกำหนด

ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจในเศรษฐศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะประกาศล่วงหน้าเป็นคราวๆ ไป

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 568
Ec 568
เศรษฐศาสตร์การพัฒนา: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 4
Selected Topics in Development Economics 4
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ผู้สอนกำหนด

ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจในเศรษฐศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะประกาศล่วงหน้าเป็นคราวๆ ไป

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 569
Ec 569
เศรษฐศาสตร์การพัฒนา: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 5
Selected Topics in Development Economics 5
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ผู้สอนกำหนด

ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจในเศรษฐศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะประกาศล่วงหน้าเป็นคราวๆ ไป

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
หมวดเศรษฐศาสตรทรัพยากรมนุษย์และเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ (หมวด 7)
หมวดย่อยเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
ศ. 471
EC 471
เศรษฐศาสตร์แรงงาน
Labor Economics
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ (ก) ศ. 312 และ ศ. 211(หรือ ศ. 213) หรือ (ข) ศ. 311 และ ศ. 212 (หรือ ศ. 214)

ทฤษฎีอุปสงค์และอุปทานแรงงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งการพัฒนา คุณภาพแรงงาน ตลาดแรงงานแบบต่างๆ โครงสร้างค่าจ้าง บทบาทของสหภาพแรงงาน บทบาทของรัฐในตลาดแรงงานทั้งในฐานะผู้จ้างและในฐานะผู้กำกับดูแล การคุ้มครองทางสังคม การเลือกปฏิบัติในตลาดแรงงานและผลของโลกาภิวัตน์ต่อการจ้างงาน

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 472
EC 472
เศรษฐศาสตร์ประชากรและครอบครัว
Economics of Population and Family
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ศ. 311 หรือ ศ. 312

กระบวนการที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางขนาดและโครงสร้างของ ประชากรและครอบครัว ที่ผ่านภาวะเจริญพันธ์ การตายและการย้ายถิ่น และปัจจัยที่ทำให้กระบวนการเหล่านี้เปลี่ยนแปลง ตลอดจนศึกษาผลกระทบของตัวแปรทางประชากรและครอบครัวต่อตัวแปรทางเศรษฐกิจทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 473
EC 473
เศรษฐศาสตร์การศึกษา
Economics of Education
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ (ก) ศ. 210 หรือ (ข) ศ. 211 หรือ (ค) ศ. 213

หลักการการลงทุนในการศึกษา การวัดผลตอบแทนต่อการศึกษา ศึกษาทฤษฎีทุนมนุษย์และทฤษฎีทางเลือกในการอธิบายการลงทุนในการศึกษา สมมุติฐาน ศึกษาหลักการการลงทุนในการฝึกอบรมระหว่างการทำงาน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการศึกษาที่มีต่อตัวแปรทางเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น ค่าจ้างในช่วงตลอดเวลาทำงาน การเติบโตของค่าจ้าง การเปลี่ยนงาน และการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจโดยรวม ประเมินประสิทธิภาพและเสมอภาคของการจัดสรรงบประมาณของภาครัฐในระบบการศึกษา

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 474
EC 474
เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
Health Economics
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ (ก) ศ. 210 หรือ (ข) ศ. 211 หรือ (ค) ศ. 213

แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ต่อสุขภาพและบริการสุขภาพ อุปสงค์และอุปทานต่อบริการสุขภาพ ความล้มเหลวของตลาดบริการสุขภาพและการแทรกแซงของรัฐ การประกันสุขภาพ การคลังสาธารณสุข ประสิทธิภาพและความเสมอภาคในระบบบริการสุขภาพ การประเมินโครงการสุขภาพ ศึกษาบทบาทและผลกระทบของข้อตกลงทางการค้าและบริการสุขภาพระหว่างประเทศ ตลอดจนศึกษาดัชนีสุขภาพ การประเมินระดับสุขภาพ บทบาทของบริการทางการแพทย์ ประเภทของบริการสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพหลักของประเทศต่างๆ

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
หมวดย่อยเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศ. 375
EC 375
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประยุกต์
Applied Economics for Natural Resource and Environment
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ศ.210 หรือ ศ.211 หรือ ศ.213 (จะไม่นับหน่วยกิตให้ หากสอบได้วิชาอื่น ๆ ในระดับ 400 ของหมวดย่อยนี้มาก่อน หรือกำลังศึกษาวิชาดังกล่าวอยู่)

ความสัมพันธ์ระหว่างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ และปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศกำลังพัฒนา ศึกษาแนวคิดเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ และการประยุกต์ใช้ในการจัดการ ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศึกษาบทบาทของชุมชน ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคมในการควบคุมและแก้ไขปัญหา การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก ศึกษาแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเบื้องต้น

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 475
EC 475
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ
Natural Resources Economics
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ศ. 311 และ ควรสอบได้ ศ. 320 หรือ ศ. 325

แนวคิดเรื่องความหายากและค่าเช่าทางเศรษฐกิจของทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ตลอดจน ปัญหาเฉพาะด้านของทรัพยากรธรรมชาติชนิดนั้น ๆ ศึกษาทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ และเครื่องมือที่ใช้ในการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งการจัดสรรระหว่างผู้ใช้ในปัจจุบันและการจัดสรรข้ามเวลา ความล้มเหลวของตลาดเนื่องจากความบกพร่องของระบบกรรมสิทธิ์ ศึกษานโยบายและมาตรการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของรัฐ และผลกระทบต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติชนิดต่างๆ

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 476
EC 476
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Environmental Economics
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ศ. 311 และ ควรสอบได้ ศ. 320 หรือ ศ. 325

ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ทฤษฎีเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม แนวคิดประสิทธิภาพและต้นทุนผลประโยชน์ ประสิทธิภาพของนโยบาย มาตรการ และเครื่องมือในการควบคุม และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การประมาณค่าผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากโครงการพัฒนาเศรษฐกิจต่าง ๆ แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และดัชนีชี้วัดสวัสดิการสังคมที่รวมผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 477
EC 477
เศรษฐศาสตร์พลังงาน
Energy Economics
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ศ. 311 และควรสอบได้ ศ. 320 หรือ ศ. 325

วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ศ. 311 และควรสอบได้ ศ. 320 หรือ ศ. 325 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิต การแปรรูป การขนส่ง และความต้องการใช้ทรัพยากรพลังงาน ศึกษาความสำคัญของพลังงานที่มีต่อเศรษฐกิจ ผลกระทบของพลังงานที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และการใช้ทดแทนกันระหว่างพลังงานชนิดต่างๆ ศึกษาโครงสร้างตลาดและราคาของพลังงานประเภทต่างๆ โดยรวมถึงปัญหาราคาน้ำมันโลกและบทบาทของกลุ่มประเทศโอเปค (OPEC) ศึกษานโยบายของภาครัฐเกี่ยวกับการจัดหา การผลิต และการใช้พลังงาน โดยครอบคลุมนโยบายการกำกับดูแลราคา การผลิต การจัดหา การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการใช้พลังงานทางเลือกต่างๆ เพื่อทดแทนน้ำมัน รวมทั้งความร่วมมือและข้อตกลงระหว่างประเทศในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน การศึกษาในแต่ละหัวข้อจะนำเอากรณีของประเทศไทยมาอธิบายเพื่อให้เข้าใจปัญหาพลังงานของไทย

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 479
EC 479
สัมมนาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Seminar in Human Resources, Natural Resources and Environmental Economics
3 หน่วยกิต
วิชาวิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชาระดับไม่ต่ำกว่า 400 ของหมวดเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ (EC471, EC472, EC473, EC474) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (EC475, EC476, EC477) อย่างน้อย 2 วิชา หมายเหตุ ปรับแก่ไข รายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2552 มีผลบังคับใชั ภาค2 ปีการศึกษา 2555

สัมมนาและวิจัยในหัวข้อเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การควบคุมและแนะนำจากผู้สอน

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 575
EC 575
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร : ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1
Seleted Topics in Resource Economics 1
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ผู้สอนกำหนด

ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจในเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะประกาศล่วงหน้าเป็นคราวๆ ไป

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 576
EC 576
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร : ศึกษาเฉพาะเรื่อง 2
Seleted Topics in Resource Economics 2
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ผู้สอนกำหนด

ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจในเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะประกาศล่วงหน้าเป็นคราวๆ ไป

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 577
EC 577
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร : ศึกษาเฉพาะเรื่อง 3
Seleted Topics in Resource Economics 3
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ผู้สอนกำหนด

ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจในเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะประกาศล่วงหน้าเป็นคราวๆ ไป

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 578
EC 578
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร : ศึกษาเฉพาะเรื่อง 4
Seleted Topics in Resource Economics 4
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ผู้สอนกำหนด

ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจในเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะประกาศล่วงหน้าเป็นคราวๆ ไป

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 579
EC 579
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร : ศึกษาเฉพาะเรื่อง 5
Seleted Topics in Resource Economics 5
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ผู้สอนกำหนด

ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจในเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะประกาศล่วงหน้าเป็นคราวๆ ไป

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
หมวดเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม (หมวด 8)
ศ. 382
EC 382
เศรษฐศาสตร์การขนส่ง
Economics of Transportation
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ (ก) ศ. 210 หรือ (ข) ศ. 211 หรือ (ค) ศ. 213

บทบาทของการขนส่งในระบบเศรษฐกิจภายในและระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างการขนส่งต่อการเลือกที่ตั้งของหน่วยผลิตและธุรกิจการค้า หลักเกณฑ์และเหตุผลการตั้งอัตราค่าขนส่งในเชิงเศรษฐศาสตร์ ต้นทุนเอกชนและต้นทุนสังคมที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง ความสัมพันธ์ของการขนส่งในเมืองกับการขยายตัวของเมือง ปัญหาและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนด้านการขนส่งในเขตเมือง

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 481
EC 481
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
Industrial Economics
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ศ. 311

พฤติกรรมของหน่วยผลิต และความเกี่ยวข้องกันของหน่วยผลิต ภายใต้โครงสร้างตลาดที่แตกต่างกัน โดยใช้วิธีการวิเคราะห์พฤติกรรมของหน่วยผลิตและผลการดาเนินงานของตลาด (Market Structure, Conduct, and Performance) และการวิเคราะห์ทฤษฎีราคา (Price Theory) โดยใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ รวมถึงผลของการโฆษณา และกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องของผู้ผลิตที่ส่งผลต่อการกำหนดราคา และพฤติกรรมของผู้ผลิตในอุตสาหกรรม ศึกษาความสำคัญของข้อมูลข่าวสาร การวิจัยและการพัฒนา และการยอมรับเทคโนโลยี และความเกี่ยวข้องกับการตอบสนองเชิงกลยุทธ์

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 482
EC 482
นโยบายสาธารณะ และการพัฒนาอุตสาหกรรม
Public Policy and Industrialization
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ศ. 312

ทฤษฎีกลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรม ความสำคัญของภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรมในระบบเศรษฐกิจไทย วิวัฒนาการของนโยบายอุตสาหกรรมในประเทศไทย บทบาทของรัฐบาลในภาคอุตสาหกรรม กฎหมายเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 483
EC 483
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเปิดเสรี การส่งเสริมการแข่งขัน และการกำกับดูแล
Economics of Liberalization, Competition and Regulation
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ศ. 311

ทฤษฎีที่อธิบายถึงสาเหตุที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจบางประเภทควรเปิดเสรีและส่งเสริมการแข่งขัน และกิจกรรมบางประเภทต้องมีการกำกับดูแล ศึกษาเครื่องมือ วิธีการกำกับดูแล และผลของการกำกับดูแลภายใต้ข้อสมมติข้อมูลข่าวสารสมบูรณ์และภายใต้เงื่อนไขที่ข้อมูลข่าวสารไม่สมบูรณ์ ศึกษาทฤษฎีที่อธิบายถึงบทบาทของกลุ่มผลประโยชน์ที่มีต่อการกำกับดูแล พร้อมทั้งศึกษาตัวอย่างการปฏิรูปโครงสร้าง การปฏิรูปความเป็นเจ้าของ และการปฏิรูปการกำกับดูแลในกิจกรรมทางเศรษฐกิจเหล่านี้ทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 488
EC 488
บูรณาการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
Integrated Business Economics
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ศ. 311, ศ.312, ศ.325 (หรือ ศ.425)

ทฤษฎีและเครื่องมือต่างๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาธุรกิจ อันได้แก่ การประยุกต์แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การวางกลยุทธ์และการตัดสินใจทางธุรกิจ

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 489
EC 489
สัมมนาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
Seminar in Industrial Economics
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: (ก) สอบได้วิชา ศ.481 และ ศ.482

สัมมนาและวิจัยในหัวข้อเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม ภายใต้การควบคุมและแนะนำจากผู้สอน

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 585
EC 585
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1
Selected Topics in Industrial Economics 1
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ผู้สอนกำหนด

ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจในเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งจะประกาศล่วงหน้าเป็นคราว ๆ ไป

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 586
EC 586
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 2
Selected Topics in Industrial Economics 2
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ผู้สอนกำหนด

ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจในเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งจะประกาศล่วงหน้าเป็นคราว ๆ ไป

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 587
EC 587
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 3
Selected Topics in Industrial Economics 3
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ผู้สอนกำหนด

ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจในเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งจะประกาศล่วงหน้าเป็นคราว ๆ ไป

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 588
EC 588
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 4
Selected Topics in Industrial Economics 4
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ผู้สอนกำหนด

ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจในเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งจะประกาศล่วงหน้าเป็นคราว ๆ ไป

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 589
EC 589
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 5
Selected Topics in Industrial Economics 5
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ผู้สอนกำหนด

ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจในเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งจะประกาศล่วงหน้าเป็นคราว ๆ ไป

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
หมวดเศรษฐศาสตร์การเกษตร (หมวด 9)
ศ. 390
EC 390
เศรษฐศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและชนบท
Economics of Agricultural and Rural Development
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ศ.210 หรือ ศ.211(หรือ ศ.213) และ ศ.212(หรือ ศ.214)

พลวัตและรูปแบบในการพัฒนาการเกษตรและชนบทตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองถึงปัจจุบัน ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพลวัตดังกล่าว ได้แก่ ผลของนโยบายเศรษฐกิจมหภาค นโยบายการเกษตร นโยบายสวัสดิการสังคมและนโยบายประชานิยม ศึกษาบทบาทของตลาดและการค้าโลก ศักยภาพและข้อจำกัดของชุมชนและการรวมกลุ่มของชาวบ้านในทางเศรษฐกิจ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเกษตร ชนบทกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาทางเลือก

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 391
EC 391
ชนบทไทยศึกษา
Thai Rural Studies
6 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ศ.390 หรือ ผู้สอนอนุมัติ

การวิเคราะห์สภาพชนบทไทยภาคสนามทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยการเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเกษตรกรในชนบทจริง ๆ ภายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านศักยภาพ กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ศึกษาปัญหาสาเหตุของปัญหาและศักยภาพของชนบท (เปิดเฉพาะภาคฤดูร้อน และฝึกภาคสนามประมาณ 270 ชั่วโมงตลอดการศึกษาภาคฤร้อน) หมายเหตุ : ก) ช่วงระยะเวลาในภาคสนามที่ต้องอยู่ในชนบทจริง ๆ ควรจะมีระยะเวลาอย่างน้อย 2 เดือนเต็ม ข) การวัดผลสำหรับวิชานี้แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ระดับใช้ได้ (S) และระดับใช้ไม่ได้ (U)

(ฝึกภาคสนามประมาณ 270 ช.ม. ตลอดภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน)
ศ. 491
EC 491
การวิเคราะห์การผลิตและนโยบายการผลิตสินค้าเกษตร
Analysis of Agricultural Production and Policy
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ศ. 311

การผลิต อุปทาน และต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรในระยะสั้นและระยะยาว การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดปัจจัยการผลิตที่มีผลต่อการผลิต การผลิตในสภาวการณ์ที่มีความเสี่ยง การคาดการณ์ ข้อมูลข่าวสารกับการปรับตัวในการผลิต การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี การวิเคราะห์ผลิตภาพและประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าเกษตร บทบาทและอิทธิพลของสถาบัน ได้แก่ ระบบการถือครองที่ดิน ระบบสินเชื่อเพื่อการเกษตร ระบบสหกรณ์ ระบบเกษตรพันธะสัญญา นโยบายของรัฐที่มีต่อการผลิตและประสิทธิภาพการผลิต

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 492
EC 492
การตลาดสินค้าเกษตร : ราคา และนโยบาย
Agricultural Marketing: Price and Policy
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ศ. 311

บทบาทและความสำคัญของราคาสินค้าเกษตรกรรม ลักษณะของอุปสงค์และการตอบสนองของอุปทานของสินค้าเกษตร ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา ต่อรายได้ และความยืดหยุ่นไขว้ของสินค้าเกษตร การวิเคราะห์นโยบายราคา การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าเกษตรต่างเวลาและสถานที่ การเก็บกักและฤดูกาลของสินค้าเกษตร ศึกษาวิถีการตลาด ประสิทธิภาพการตลาด การตลาดสินค้าเกษตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า การแทรกแซงราคาของรัฐ มาตรการกีดกันทางการค้า สินค้าเกษตรในเวทีการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนนโยบายการตลาดและราคาสินค้าเกษตรของต่างประเทศที่มีผลต่อประเทศกำลังพัฒนา

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 499
EC 499
สัมมนาเศรษฐศาสตร์การเกษตร
Seminar in Agricultural Economics
3 หน่วยกิต
วิชาวิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชาระดับไม่ต่ำกว่า 400 ของหมวดเศรษฐศาสตร์การเกษตร อย่างน้อย 2 วิชา

สัมมนาและวิจัยในหัวข้อเศรษฐศาสตร์การเกษตร ภายใต้การควบคุมและแนะนำจากผู้สอน

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 595
EC 595
เศรษฐศาสตร์การเกษตร : ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1
Selected Topics in Agricultural Economics 1
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ผู้สอนกำหนด

ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจในเศรษฐศาสตร์การเกษตร ซึ่งจะประกาศล่วงหน้าเป็นคราว ๆ ไป

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 596
EC 596
เศรษฐศาสตร์การเกษตร : ศึกษาเฉพาะเรื่อง 2
Selected Topics in Agricultural Economics 2
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ผู้สอนกำหนด

ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจในเศรษฐศาสตร์การเกษตร ซึ่งจะประกาศล่วงหน้าเป็นคราว ๆ ไป

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 597
EC 597
เศรษฐศาสตร์การเกษตร : ศึกษาเฉพาะเรื่อง 3
Selected Topics in Agricultural Economics 3
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ผู้สอนกำหนด

ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจในเศรษฐศาสตร์การเกษตร ซึ่งจะประกาศล่วงหน้าเป็นคราว ๆ ไป

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 598
EC 598
เศรษฐศาสตร์การเกษตร : ศึกษาเฉพาะเรื่อง 4
Selected Topics in Agricultural Economics 4
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ผู้สอนกำหนด

ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจในเศรษฐศาสตร์การเกษตร ซึ่งจะประกาศล่วงหน้าเป็นคราว ๆ ไป

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ. 599
EC 599
เศรษฐศาสตร์การเกษตร : ศึกษาเฉพาะเรื่อง 5
Selected Topics in Agricultural Economics 5
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน: ผู้สอนกำหนด

ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจในเศรษฐศาสตร์การเกษตร ซึ่งจะประกาศล่วงหน้าเป็นคราว ๆ ไป

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ศ.400 สัมมนาสำหรับปริญญานิพนธ์ / ศ.500 ปริญญานิพนธ์ / ศ.300 การฝึกงาน (เฉพาะหลักสูตร 2561) / วิชาศึกษาทั่วไปที่คณะเปิดสอน
มธ. 124
TU 124
สังคมกับเศรษฐกิจ
Society and Economy
3 หน่วยกิต
-

แนวทางการศึกษาและการวิเคราะห์สังคมและเศรษฐกิจในฐานะที่วิชานี้เป็นการศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์ แล้วนำสู่การวิเคราะห์วิวัฒนาการของสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในภาพกว้างของโลกและของประเทศไทย โดยเน้นให้เห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมและสถาบันที่มีต่อระบบสังคมเศรษฐกิจ

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์