สิ่งพิมพ์ วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Volume 25 Number 2 June 2007
  • ผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าและการปรับตัวในห่วงโซ่อุปทานในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย
  • ผลกระทบของ Nontraditional Activities ที่มีต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ไทย
  • Technical Efficiency and Its Determinants on Conventional and Certified Organic Jasmine Rice Farms in Yasothon Province
  • Are Asset Size and Capital Strength Matters in Influencing The Bank-Lending Channel?
ผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าและการปรับตัวในห่วงโซ่อุปทานในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย
 เกรียงไกร เตชกานนท์ และ ภัทรา เกิดเรือง[Full Text] 
ผลกระทบของ Nontraditional Activities ที่มีต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ไทย
 เต็มศิริ เอื้อวิเศษวัฒนา[Full Text] 
Technical Efficiency and Its Determinants on Conventional and Certified Organic Jasmine Rice Farms in Yasothon Province
 Nitiphong Songsrirote and Charuk Singhapreecha[Full Text] 
Are Asset Size and Capital Strength Matters in Influencing The Bank-Lending Channel?
 Fathin Faizah Said and Abd.Ghafar Ismail[Full Text] 

Previous Issue

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์