สิ่งพิมพ์ วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Volume 25 Number 3 September 2007
  • รัฐธรรมนูญไทยภายใต้กรอบทฤษฎีธรรมาภิบาลตรีมิติ
  • มาตรการและนโยบายบรรเทาปัญหาน้ำมันแพง: บทวิเคราะห์และทางเลือกของประเทศไทย
  • การศึกษาเชิงประจักษ์ว่าด้วยทฤษฎีภูมิศาสตร์เศรษฐกิจใหม่ : กรณีประเทศไทย
  • Does Stock Prices Cointegrate with Money Demand Function in the Indonesian Economy? Evidence from the Post-1997 Asian Financial Crisis
รัฐธรรมนูญไทยภายใต้กรอบทฤษฎีธรรมาภิบาลตรีมิติ
 สุรศักดิ์ ไชยธนกิจ[Full Text] 
มาตรการและนโยบายบรรเทาปัญหาน้ำมันแพง: บทวิเคราะห์และทางเลือกของประเทศไทย
 พรายพล คุ้มทรัพย์ และภูรี สิรสุนทร[Full Text] 
การศึกษาเชิงประจักษ์ว่าด้วยทฤษฎีภูมิศาสตร์เศรษฐกิจใหม่ : กรณีประเทศไทย
 อารยะ ปรีชาเมตตา[Full Text] 
Does Stock Prices Cointegrate with Money Demand Function in the Indonesian Economy? Evidence from the Post-1997 Asian Financial Crisis
 M.Shabri Abd. Majid, M. Nasir Azis hamdy Harmen[Full Text] 

Previous Issue

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์