สิ่งพิมพ์ วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Volume 25 Number 4 December 2007
  • Intellectual Property Rights and Pharmaceuticals: A Thai Perspective on Prices and Technological Capability
  • ความช่วยเหลือด้านการพัฒนากับการตอบสนองทางการคลัง : นัยต่อการพัฒนาของไทย
  • ประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนของสถานพยาบาล กรณีศึกษาโรงพยาบาลศูนย์และทั่วไป 95 แห่ง ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  • Foreign Aid and Development in Thailand : Causality and Political Economy
Intellectual Property Rights and Pharmaceuticals: A Thai Perspective on Prices and Technological Capability
 Jakkrit Kuanpoth[Full Text] 
ความช่วยเหลือด้านการพัฒนากับการตอบสนองทางการคลัง : นัยต่อการพัฒนาของไทย
 เอ้อมพร พิชัยสนิธ[Full Text] 
ประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนของสถานพยาบาล กรณีศึกษาโรงพยาบาลศูนย์และทั่วไป 95 แห่ง ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์[Full Text] 
Foreign Aid and Development in Thailand : Causality and Political Economy
 Tran Van Hoa[Full Text] 

Previous Issue

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์