สิ่งพิมพ์ วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Volume 26 Number 1 March 2008
  • ปัจจัยในการกำหนดจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร
  • The Effect of Music Piricy on CDs Purchases
  • อาชญากรรมทางเศรษฐกิจในแบบจำลองการเจริญเติบโตภายใต้กระบวนการเรียนรู้จากการกระทำ
  • Optimal Consumption Tax and Redistributive Impacts in Thailand : A Theoretical Exploration and Excercise
  • การขับเคลื่อนสู่วิถีเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ : กรณีการปลูกพืชผัก
  • Competition Strategy between proprietary and Open Source Software in the Presence of Software Piracy and Network Externalities
ปัจจัยในการกำหนดจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร
 ศาสตรา สุดสวาทดิ์[Full Text] 
The Effect of Music Piricy on CDs Purchases
 Siwat Auampradit[Full Text] 
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจในแบบจำลองการเจริญเติบโตภายใต้กระบวนการเรียนรู้จากการกระทำ
 ปรัชญา ปิ่นมณี[Full Text] 
Optimal Consumption Tax and Redistributive Impacts in Thailand : A Theoretical Exploration and Excercise
 Euamporn Phijaisanit[Full Text] 
การขับเคลื่อนสู่วิถีเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ : กรณีการปลูกพืชผัก
 วราภรณ์ ปัญญาวดี[Full Text] 
Competition Strategy between proprietary and Open Source Software in the Presence of Software Piracy and Network Externalities
 Panadda Pradniwat[Full Text] 

Previous Issue

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์