สิ่งพิมพ์ วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Volume 24 Number 4 December 2006
  • มาตรฐานแรงงานภายใต้ GATT/WTO และภายใต้ข้อตกลงการค้าภูมิภาคและข้อตกลงการค้าทวิภาคี: สำรวจพรมแดนแห่งความรู้
  • ความยืดหยุ่นของอุปสงค์การบริโภคข้าวในครัวเรือนไทยจากข้อมูลการสำรวจ
  • แนวคิดของการลงทุนจากต่างประเทศ
  • Fiscal Assessment of Electricity Privatisation in Thailand
  • Policy Makers, Advisors, and Penalty for Lying
มาตรฐานแรงงานภายใต้ GATT/WTO และภายใต้ข้อตกลงการค้าภูมิภาคและข้อตกลงการค้าทวิภาคี: สำรวจพรมแดนแห่งความรู้
 นิรมล สุธรรมกิจ
ความยืดหยุ่นของอุปสงค์การบริโภคข้าวในครัวเรือนไทยจากข้อมูลการสำรวจ
 สมพร อิศวิลานนท์, วีระศักดิ์ คงฤทธิ์[Full Text] 
แนวคิดของการลงทุนจากต่างประเทศ
  [Full Text] 
Fiscal Assessment of Electricity Privatisation in Thailand
 Puree Sirasoontorn[Full Text] 
Policy Makers, Advisors, and Penalty for Lying
 Phongthorn Wrasai[Full Text] 

Previous Issue

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์