สิ่งพิมพ์ วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Volume 22 Number 3 September 2004
  • กลยุทธ์การแข่งขันที่เหมาะสมในกรณีที่ผู้บริโภคไม่มีข้อมูลที่สมบูรณ์เกี่ยวกับคุณภาพสินค้า : กรณีการแข่งขันระหว่างผู้ผลิตกระบะอีซูซุและโตโยต้า
  • CLS Bank กับการลดคามเสี่ยงในการชำระดุลธุรกรรมการซื้อขายเงินตราระหว่างประเทศ : ทางเลือกใหม่ที่ท้าทายและนัยต่อนโยบายการชำระเงินของไทย
  • การกระจายรายได้ : บทสำรวจความรู้
  • นโยบายเศรษฐศาสตร์มหภาคกับความยากจนในประเทศไทย : การสำรวจสถานะความรู้
กลยุทธ์การแข่งขันที่เหมาะสมในกรณีที่ผู้บริโภคไม่มีข้อมูลที่สมบูรณ์เกี่ยวกับคุณภาพสินค้า : กรณีการแข่งขันระหว่างผู้ผลิตกระบะอีซูซุและโตโยต้า
 อารยะ ปรีชาเมตตา และ อภิรดา สุทธิธรรม[Full Text] 
CLS Bank กับการลดคามเสี่ยงในการชำระดุลธุรกรรมการซื้อขายเงินตราระหว่างประเทศ : ทางเลือกใหม่ที่ท้าทายและนัยต่อนโยบายการชำระเงินของไทย
 สายัณห์ ปริวัตร และรังสรรค์ ทหัยเสรี[Full Text] 
การกระจายรายได้ : บทสำรวจความรู้
 สมชัย จิตสุชน[Full Text] 
นโยบายเศรษฐศาสตร์มหภาคกับความยากจนในประเทศไทย : การสำรวจสถานะความรู้
 สมบูรณ์ ศิริประชัย , นิธินันท์ วิศเวศวร และศุภชัย ศรีสุชาติ[Full Text] 

Previous Issue

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์