สิ่งพิมพ์ วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Volume 27 Number 3 September 2009
  • การเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพในการจัดการของโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่
  • การกระจายความมั่งคั่งในประเทศไทย การวิจัยเชิงประจักษ์และนโยบายการคลังเพื่อเพิ่มพลังคนจน
  • คอร์รัปชั่นกับขนาดที่เหมาะสมที่สุดของรัฐบาล
  • Location Choices of Japanese Firms in the Asian Automobile Industry
การเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพในการจัดการของโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่
 อัครพงศ์ อั้นทอง, มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด[Full Text] 
การกระจายความมั่งคั่งในประเทศไทย การวิจัยเชิงประจักษ์และนโยบายการคลังเพื่อเพิ่มพลังคนจน
 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์[Full Text] 
คอร์รัปชั่นกับขนาดที่เหมาะสมที่สุดของรัฐบาล
 ปรัชญา ปิ่นมณี[Full Text] 
Location Choices of Japanese Firms in the Asian Automobile Industry
 Somsupa Nopprach[Full Text] 

Previous Issue

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์