สิ่งพิมพ์ วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Volume 27 Number 4 December 2009
  • Output Convergence among Provinces in Thailand
  • Immigration and Native Wages: An S-curve Relationship
  • ดัชนีความทุกข์กับนโยบายการเงิน
  • การตอบสนองของเงินเฟ้อต่อตัวแปรทางเศรษฐกิจภายหลังการใช้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ
Output Convergence among Provinces in Thailand
 Tanapong Potipiti[Full Text] 
Immigration and Native Wages: An S-curve Relationship
 Kiriya Kulkolkarn, Tanapong Potipiti[Full Text] 
ดัชนีความทุกข์กับนโยบายการเงิน
 วิมุต วานิชเจริญธรรม[Full Text] 
การตอบสนองของเงินเฟ้อต่อตัวแปรทางเศรษฐกิจภายหลังการใช้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ
 ปิยะวงศ์ ปัญจะเทวคุปต์[Full Text] 

Previous Issue

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์