สิ่งพิมพ์ วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Volume 28 Number 2 June 2010
  • Food Demand Elasticities among Urban Households in Thailand
  • Energy Industry Act : Implications for the Energy Sector in Thailand
  • รายจ่ายวิจัยและพัฒนาของสถานประกอบการอุตสาหกรรมไทย (R&D Expenditures by Industrial Enterprises in Thailand)
  • ความเต็มใจจ่ายในการใช้บริการหมอดู (Willingness to Pay to the Fortune Teller)
Food Demand Elasticities among Urban Households in Thailand
 Rattiya Suddeephong Lippe, Somporn Isvilanonda, Holger Seebens, Matin Qaim[Full Text] 
Energy Industry Act : Implications for the Energy Sector in Thailand
 Praipol Koomsup, Puree Sirasoontorn[Full Text] 
รายจ่ายวิจัยและพัฒนาของสถานประกอบการอุตสาหกรรมไทย (R&D Expenditures by Industrial Enterprises in Thailand)
 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ (Derek Patmasiriwat)[Full Text] 
ความเต็มใจจ่ายในการใช้บริการหมอดู (Willingness to Pay to the Fortune Teller)
 พิริยะ ผลพิรุฬห์, ศศินีย์ ศักดากรกุล (Piriya Pholphirul, Sasinee Sakdakornkul)[Full Text] 

Previous Issue

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์