สิ่งพิมพ์ วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Volume 28 Number 3 September 2010
  • เครือข่ายการผลิตระหว่างประเทศในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ของไทย : นัยต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม (International Production Networks in hard Drive Industry in Thailand)
  • ภาพลักษณ์และพฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่างชาติภายใต้สถานการณ์วิกฤตการเมืองไทย (Destinational Image and International Tourist Behaviors Under Thailand's Political Crisis)
  • แรงงานต่างด้าวกับการรักษาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มไทย (Immigration-Productivity Nexus-Case of Thai Garment Industry )
  • Monetary Policy Rule under an Inflation Targeting Framework :Evidence from Thailand
เครือข่ายการผลิตระหว่างประเทศในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ของไทย : นัยต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม (International Production Networks in hard Drive Industry in Thailand)
 อาชนัน เกาะไพบูลย์[Full Text] 
ภาพลักษณ์และพฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่างชาติภายใต้สถานการณ์วิกฤตการเมืองไทย (Destinational Image and International Tourist Behaviors Under Thailand's Political Crisis)
 อัครพงศ์ อั้นทอง และมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด (Akarapong Untong , Mingsarn Kaosa-ard)[Full Text] 
แรงงานต่างด้าวกับการรักษาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มไทย (Immigration-Productivity Nexus-Case of Thai Garment Industry )
 กิริยา กุลกลการ (Kiriya Kulkolkarn)[Full Text] 
Monetary Policy Rule under an Inflation Targeting Framework :Evidence from Thailand
 กัมพล พรพัฒนไพศาลกุล[Full Text] 

Previous Issue

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์