- คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Current Issue
Volume 28 Number 4 December 2010
  • การประเมินราคาแฝงเพื่อการปรับปรุงทรัพยากรน้ำของครัวเรือนผู้ใช้น้ำประปาในเขตพื้นที่ปลายลุ่มน้ำแม่สา จังหวัดเชียงใหม่
  • ผลกระทบของแรงงานต่างด้าวต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานไทยและโครงสร้างการผลิตและการจ้างงานในประเทศไทย
  • Local physical capital mobility and persistency in local relative poverty : theoretical framework and a village fund case study
  • การเลือกโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนรัฐบาลของครัวเรือนไทย
การประเมินราคาแฝงเพื่อการปรับปรุงทรัพยากรน้ำของครัวเรือนผู้ใช้น้ำประปาในเขตพื้นที่ปลายลุ่มน้ำแม่สา จังหวัดเชียงใหม่
 วราภรณ์ ปัญญาวดี ชพิกา สังขพิทักษ์ จิราภรณ์ ก้อนสุรินทร์ นุชจรี ปิมปาอุด นพดล สนวิทย์[Full Text] 
ผลกระทบของแรงงานต่างด้าวต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานไทยและโครงสร้างการผลิตและการจ้างงานในประเทศไทย
 กิริยา กุลกลการ (Kiriya Kulkolkarn)[Full Text] 
Local physical capital mobility and persistency in local relative poverty : theoretical framework and a village fund case study
 Sunsiree Kosindesha[Full Text] 
การเลือกโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนรัฐบาลของครัวเรือนไทย
 อนุวัฒน์ ชลไพศาล[Full Text] 

Previous Issue

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์