สิ่งพิมพ์ วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Volume 1 Number 1 March 1993
  • อาหารและโภคชนาการของคนไทย
  • เด็กขาดอาหารเป็นปัญหาเศรษฐกิจหรือไม่
  • ความเสี่ยงภัยและการจัดสรรทรัพยากรการผลิตของชาวนาข้าวในเขตโครงการจัดรูปที่ดินชัณสูตร สิงห์บุรี
  • บันทึกความรู้ว่าด้วยเศรษฐกิจไทย : ชาวนาไทยเป็นสัตว์เศรษฐกิจหรือไม่ บทสำรวจสถานะความรู้ว่าด้วยการสนองตอบของอุปทานข้าวต่อการตเปลี่ยนแปลงราคา
  • การสนองตอบของอุทานสินค้าเกษตรบางประเภท : บทสำรวจสถานะแห่งความรู้
  • บันทึกปัญหาเศรษฐกิจไทย : นโยบายพืชผลเกษตร ปัญหา มาตรการแก้ไข และแผนปฏิบัติการ
อาหารและโภคชนาการของคนไทย
 ไขศรี คนจริง
เด็กขาดอาหารเป็นปัญหาเศรษฐกิจหรือไม่
 สิริลักษณา ชุติกุล
ความเสี่ยงภัยและการจัดสรรทรัพยากรการผลิตของชาวนาข้าวในเขตโครงการจัดรูปที่ดินชัณสูตร สิงห์บุรี
 สมนึก ทับพันธ์
บันทึกความรู้ว่าด้วยเศรษฐกิจไทย : ชาวนาไทยเป็นสัตว์เศรษฐกิจหรือไม่ บทสำรวจสถานะความรู้ว่าด้วยการสนองตอบของอุปทานข้าวต่อการตเปลี่ยนแปลงราคา
 รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
การสนองตอบของอุทานสินค้าเกษตรบางประเภท : บทสำรวจสถานะแห่งความรู้
 สุเทพ คุณวาทานุสรณ์
บันทึกปัญหาเศรษฐกิจไทย : นโยบายพืชผลเกษตร ปัญหา มาตรการแก้ไข และแผนปฏิบัติการ
 คณะทำงานศึกษาและกำหนดนโยบายข้าว

Previous Issue

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์