สิ่งพิมพ์ วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Volume 1 Number 2 September 1993
  • ก๊าซธรรมชาติ : บทสำรวจนโยบายและผลกระทบ
  • ก๊าซธรรมชาติ ดุลการค้า และดุลการชำระเงิน
  • ใครเป็นผู้ตักตวงผลประโยชน์จากการยกเลิกพรีเมียมข้าว : บทพิสูจน์ว่าการศึกษาความสัมพันธ์ของราคาข้าวในตลาด
  • การวิเคราะห์อุปสงค์ อุปทาน และราคาข้าวของประเทศไทย
  • การวิเคราะห์อุปทานของพืชที่สำคัญของประเทศไทย
  • อัตราค่าเล่าเรียนในสถาบันการศึกษาของรัฐ ปัญหาและทางออก
  • บทวิจารณ์หนังสือ
ก๊าซธรรมชาติ : บทสำรวจนโยบายและผลกระทบ
 อัจนา วัฒนานุกิจ
ก๊าซธรรมชาติ ดุลการค้า และดุลการชำระเงิน
 พลายพล คุ้มทรัพย์
ใครเป็นผู้ตักตวงผลประโยชน์จากการยกเลิกพรีเมียมข้าว : บทพิสูจน์ว่าการศึกษาความสัมพันธ์ของราคาข้าวในตลาด
 เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง
การวิเคราะห์อุปสงค์ อุปทาน และราคาข้าวของประเทศไทย
 ธงไชย เพชรรัตน์
การวิเคราะห์อุปทานของพืชที่สำคัญของประเทศไทย
 อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย
อัตราค่าเล่าเรียนในสถาบันการศึกษาของรัฐ ปัญหาและทางออก
 สุกัญญา นิธังกร
บทวิจารณ์หนังสือ
 

Previous Issue

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์