สิ่งพิมพ์ วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Volume 1 Number 2 June 1983
  • การอพยพและการมีงานทำของแรงงานชนบท
  • สาวอีสานกับงานในเมืองหลวง
  • ปัจจัยกระตุ้นการาเข้าร่วมแรงงานของสตรีในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว : ศึกษาเฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร
  • การสูญเสียบุคคลชั้นมันสมองสาขาแพทยศาสตร์ของประเทศไทย
  • แรงงานไทยในตะวันออกกลาง : ผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อครัวเรือนและชุมชนชนบท
  • บันทึกความรู้ว่าด้วยเศรษฐกิจไทย : พฤติกรรมการออมของครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • บันทึกปัญหาเศรษฐกิจไทย : คนงานไทยในต่างประเทศ : สาเหตุ ผลกระทบ ปัญหา และนโยบาย
การอพยพและการมีงานทำของแรงงานชนบท
 โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
สาวอีสานกับงานในเมืองหลวง
 ภาวดี ทองอุไทย
ปัจจัยกระตุ้นการาเข้าร่วมแรงงานของสตรีในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว : ศึกษาเฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร
 จุฑา มนัสไพบูลย์
การสูญเสียบุคคลชั้นมันสมองสาขาแพทยศาสตร์ของประเทศไทย
 สมชาย เทพทานา
แรงงานไทยในตะวันออกกลาง : ผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อครัวเรือนและชุมชนชนบท
 สุมาลี ปิตยานนท์ วัฒนา จั่นเจริญ
บันทึกความรู้ว่าด้วยเศรษฐกิจไทย : พฤติกรรมการออมของครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 โสภณ โรจน์ธำรงค์
บันทึกปัญหาเศรษฐกิจไทย : คนงานไทยในต่างประเทศ : สาเหตุ ผลกระทบ ปัญหา และนโยบาย
 นิพนธ์ พัวพงศกร

Previous Issue

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์