สิ่งพิมพ์ วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Volume 29 Number 1 March 2011
  • ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนของไทย (Public-Private Partnerships : PPP) ในการใช้กลไกยุติข้อพิพาทภายใต้กรอบของ WTO เพื่อแก้ปัญหาการถูกกีดกันการค้า (The proposed model for Thai Public-Private Partnerships for resolving multilateral trade dispute under tj
  • การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตของผลิตภาพและประเภทของนวัตกรรม: กรณีศึกษาภาคการผลิตของประเทศไทย (The Relationship between Productivity Growth and Types of Innovation : Evidence from Thailand Manufacturing Firms)
  • บทบาทของรางวัลนำจับและการลงโทษต่อการแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นภายหลังกระทำความผิด : การทดลองทางเศรษฐศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ (The Role of Reward and Punishment in Solving the Problem of Ex-post Corruption : The Conventional Lab Experiment in Economics)
  • Oligopsony in the Tire Industry : A Study of its Imapcts on the Natural Rubber Industry in Thailand
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนของไทย (Public-Private Partnerships : PPP) ในการใช้กลไกยุติข้อพิพาทภายใต้กรอบของ WTO เพื่อแก้ปัญหาการถูกกีดกันการค้า (The proposed model for Thai Public-Private Partnerships for resolving multilateral trade dispute under tj
 บัณฑิต หลิมสกุล (Bundit Limschoon)[Full Text] 
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตของผลิตภาพและประเภทของนวัตกรรม: กรณีศึกษาภาคการผลิตของประเทศไทย (The Relationship between Productivity Growth and Types of Innovation : Evidence from Thailand Manufacturing Firms)
 ประวิทย์ เขมะสุนันท์ และแคทธีรยา ธัญญะประเสริฐ[Full Text] 
บทบาทของรางวัลนำจับและการลงโทษต่อการแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นภายหลังกระทำความผิด : การทดลองทางเศรษฐศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ (The Role of Reward and Punishment in Solving the Problem of Ex-post Corruption : The Conventional Lab Experiment in Economics)
 ลอยลม ประเสริฐศรี[Full Text] 
Oligopsony in the Tire Industry : A Study of its Imapcts on the Natural Rubber Industry in Thailand
 Saowalak Trangadisakul[Full Text] 

Previous Issue

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์