สิ่งพิมพ์ วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Volume 22 Number 2 June 2004
  • การจัดสรรเงินอุดหนุนตามเครื่องชี้วัดผลการทำงาน
  • ลาตินอเมริกา : ตลาดใหม่ที่ไม่ควรมองข้าม
  • The Impact of Trade Liberalisation on Manufacturing Sector Performance in Developing Countries : A Survey of the Literature
  • On the Effects of E-Commerce : Equilibrium and Existence of Markets
การจัดสรรเงินอุดหนุนตามเครื่องชี้วัดผลการทำงาน
 สมบูรณ์ ศิริประชัย , ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
ลาตินอเมริกา : ตลาดใหม่ที่ไม่ควรมองข้าม
 ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร
The Impact of Trade Liberalisation on Manufacturing Sector Performance in Developing Countries : A Survey of the Literature
 Kankesu jayanthakumaran
On the Effects of E-Commerce : Equilibrium and Existence of Markets
 Kaipichit ruengsrichaiya

Previous Issue

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์