สิ่งพิมพ์ วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Volume 29 Number 2 June 2011
  • การวิเคราะห์อุปสงค์การท่องเที่ยวในระยะยาว
  • ผลการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภายใต้ระบบบำนาญรูปแบบต่าง ๆ
  • นโยบายราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวในประเทศไทย : ผลกระทบและทางเลือก
  • ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับอันดับเครดิตของบริซัทจดทะเบียน
การวิเคราะห์อุปสงค์การท่องเที่ยวในระยะยาว
 อัครพงศ์ อั้นทอง มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด[Full Text] 
ผลการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภายใต้ระบบบำนาญรูปแบบต่าง ๆ
 กรกรัณย์ ชีวะตระกุลพงษ์ จันทร์ทิพย์ บุญประกายแก้ว[Full Text] 
นโยบายราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวในประเทศไทย : ผลกระทบและทางเลือก
 พรายพล คุ้มทรัพย์ ภูรี สิรสุนทร ณพล สุกใส[Full Text] 
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับอันดับเครดิตของบริซัทจดทะเบียน
 อเนก อรุณศรีแสงไชย ภูริณัฐ อังศุวัฒกกุล วรรณภา ยินดีธรรม ปิยภัสร ธาระวานิช[Full Text] 

Previous Issue

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์