สิ่งพิมพ์ วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Volume 29 Number 3 September 2011
  • บทบาทของการค้าชายแดนต่อการกระจายรายได้และความยากจนในจังหวัดเชียงราย
  • เกมส์การหนี้ภาษีในแบบจำลองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
  • Demand for Gasohol and Pricing Policy in Thailand
  • Who Gains and Who Loses from the Exchange Rate System in Vietnam?
บทบาทของการค้าชายแดนต่อการกระจายรายได้และความยากจนในจังหวัดเชียงราย
 ปวีณา ลี้ตระกูล ณัฐสุชน อินทราวุธ[Full Text] 
เกมส์การหนี้ภาษีในแบบจำลองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
 ปรัชญา ปิ่นมณี[Full Text] 
Demand for Gasohol and Pricing Policy in Thailand
 Piyawan Suksri[Full Text] 
Who Gains and Who Loses from the Exchange Rate System in Vietnam?
 Bui thi Minh Tam[Full Text] 

Previous Issue

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์