สิ่งพิมพ์ วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Volume 30 Number 1 March 2012
  • การทดสอบภาวะฟองสบู่และการระบุความสัมพันธ์ของภาวะฟองสบู่กับตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์ การเงินและราคาฟองสบู่ในตลาดหลักทรัพย์ไทย
  • ระดับหนี้สาธารณะของประเทศไทยกับวิกฤติหนี้
  • ปัจจัยที่กำหนดทิศทางการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางภายใต้เป้าหมายอัตราเงินเฟ้อ
  • The Cost Efficiency Effects of Involuntary Bank Mergers: Empirical Evidence from Malaysia
การทดสอบภาวะฟองสบู่และการระบุความสัมพันธ์ของภาวะฟองสบู่กับตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์ การเงินและราคาฟองสบู่ในตลาดหลักทรัพย์ไทย
 อัญญา ขันธวิทย์[Full Text] 
ระดับหนี้สาธารณะของประเทศไทยกับวิกฤติหนี้
 ศาสตรา สุดสวาสดิ์ ประสพโชค มั่งสวัสดิ์[Full Text] 
ปัจจัยที่กำหนดทิศทางการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางภายใต้เป้าหมายอัตราเงินเฟ้อ
 จุฑารัตน์ หนูสุวรรณ[Full Text] 
The Cost Efficiency Effects of Involuntary Bank Mergers: Empirical Evidence from Malaysia
 Rossazana Ab-Rahim , Nor Ghani Md-Nor , Shamsubaridah Ramlee[Full Text] 

Previous Issue

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์