สิ่งพิมพ์ วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Volume 30 Number 2 June 2012
  • บทบาทของสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้าและผลกระทบจากการเปิดเขตการค้าเสรีระหว่างไทยและกลุ่มประเทศ GCC
  • โรงเรียนกวดวิชาและครูสอนพิเศษในแบบจำลองตัวการตัวแทน
  • Public Goods Game Experiments in Thailand : Social Capital and Other Determinants of Contributions
บทบาทของสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้าและผลกระทบจากการเปิดเขตการค้าเสรีระหว่างไทยและกลุ่มประเทศ GCC
 กรกรัณย์ ชีวะตระกุลพงษ์ สมประวิณ มันประเสริฐ[Full Text] 
โรงเรียนกวดวิชาและครูสอนพิเศษในแบบจำลองตัวการตัวแทน
 ปรัชญา ปิ่นมณี[Full Text] 
Public Goods Game Experiments in Thailand : Social Capital and Other Determinants of Contributions
 Tanapong Potipiti[Full Text] 

Previous Issue

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์