สิ่งพิมพ์ วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Volume 25 Number 1 March 2007
  • สองนคราค้าปลีกไทย: บทบาทของสถาบันและพลวัตบรรษัทค้าปลึกข้ามชาติ
  • Firms' Strategies and Market Structure in the Presence of Antidumping Law
  • ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานแรงงานกับการค้าระหว่างประเทศ: สำรวจพรมแดนแห่งความรู้
  • การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ด้านเนื้อไม้ของป่าเขาหัวช้าง ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
สองนคราค้าปลีกไทย: บทบาทของสถาบันและพลวัตบรรษัทค้าปลึกข้ามชาติ
 วีระยุทธ กาญจนชูฉัตร[Full Text] 
Firms' Strategies and Market Structure in the Presence of Antidumping Law
 Thammanoon Suimrojprasert and Sarut Wittayarungruangsri
ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานแรงงานกับการค้าระหว่างประเทศ: สำรวจพรมแดนแห่งความรู้
 นิรมล สุธรรมกิจ[Full Text] 
การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ด้านเนื้อไม้ของป่าเขาหัวช้าง ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
 เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์ประภาพรรณ กำภู[Full Text] 

Previous Issue

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์