สิ่งพิมพ์ วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Volume 30 Number 4 December 2012
  • Remanufacturing กรอบแนวคิดและนัยยะต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
  • Remanufacturing ในอุตสาหกรรมไทย
  • Remanufacturing in Australia
  • Remanufacturing in teh United States
  • Remanufacturing and the 3Rs in Japan : Lessons for Thailand
Remanufacturing กรอบแนวคิดและนัยยะต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
 อาชนัน เกาะไพบูลย์ , จุฑาทิพย์ จงวนิชย์[Full Text] 
Remanufacturing ในอุตสาหกรรมไทย
 อาชนัน เกาะไพบูลย์, คณพล จันทร์หอม, อลงกรณ์ ธนศรีธัญญากุล, คุลิกา โรจนกนกศักดิ์ , กชพรรณ วงศ์วัฒน์[Full Text] 
Remanufacturing in Australia
 Cassey Lee[Full Text] 
Remanufacturing in teh United States
 David R. Rossม Michelle Kim[Full Text] 
Remanufacturing and the 3Rs in Japan : Lessons for Thailand
 Eric D. Ramstetter[Full Text] 

Previous Issue

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์