สิ่งพิมพ์ วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Volume 31 Number 2 June 2013
  • ความเสี่ยงของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย (Thailand's Growth at Risk)
  • Consumption Smoothing and Precautionary Savings in Thai Agricultrual Households
  • Exchange Rate Pass-through and Inflation in Thailand
ความเสี่ยงของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย (Thailand's Growth at Risk)
 ประสพโชค มั่งสวัสดิ์, ศาสตรา สุดสวาทดิ์[Full Text] 
Consumption Smoothing and Precautionary Savings in Thai Agricultrual Households
 Aeggarchat Sirisankanan[Full Text] 
Exchange Rate Pass-through and Inflation in Thailand
 Panit Wattanakoon[Full Text] 

Previous Issue

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์