สิ่งพิมพ์ วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Volume 31 Number 4 December 2013
  • ประสบการณ์การปฏิรูปทางเศรษฐกิจของจีนและบทเรียน
  • Upgrading Thailand’s Rubber Industry: Opportunities and Challenges
  • Trade Patterns in East Asia: Implications for the Debate on Mega- FTA Initiatives
ประสบการณ์การปฏิรูปทางเศรษฐกิจของจีนและบทเรียน
 สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย
Upgrading Thailand’s Rubber Industry: Opportunities and Challenges
 Rick Doner and George Abonyi[Full Text] 
Trade Patterns in East Asia: Implications for the Debate on Mega- FTA Initiatives
 Prema-chandra Athukorala , Archanun Kohpaiboon[Full Text] 

Previous Issue

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์