สิ่งพิมพ์ วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Volume 32 Number 1 March 2014
  • Backward Linkages ในภาคอุตสาหกรรม : การวัดและนัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
  • วัฒนธรรม สถาบัน และการเติบโตระยะยาว
  • ความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลของผู้บริโภคและการรวมตัวกันของหน่วยธุรกิจ
Backward Linkages ในภาคอุตสาหกรรม : การวัดและนัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
 อลงกรณ์ ธนศรีธัญญากุล[Full Text] 
วัฒนธรรม สถาบัน และการเติบโตระยะยาว
 ธานี ชัยวัฒน์[Full Text] 
ความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลของผู้บริโภคและการรวมตัวกันของหน่วยธุรกิจ
 ธนินท์ วังวีระธนานนท์[Full Text] 

Previous Issue

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์