สิ่งพิมพ์ วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Volume 32 Number 2 August 2014
  • Analyzing Market Power in the Indonesian Cement Industry
  • The Trade Enhancing Effect of teh Free Trade Agreement and Tariff Margin : Evidence from Thailand
  • บทบาทขององค์กรอิสระทางการคลังต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
Analyzing Market Power in the Indonesian Cement Industry
 Syon Syarid[Full Text] 
The Trade Enhancing Effect of teh Free Trade Agreement and Tariff Margin : Evidence from Thailand
 Pit Jongwattanakul[Full Text] 
บทบาทขององค์กรอิสระทางการคลังต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
 ศาสตรา สุดสวาสดิ์, ภาวิน ศิริประภานุกูล[Full Text] 

Previous Issue

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์