สิ่งพิมพ์ วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Volume 32 Number 3 December 2014
  • การทดสอบข้อสมมติของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับความมีเหตุผลของมนุษย์ : หลักฐานเชิงประจักษ์จากการทดลองในระบบปิด
  • มองเหลือง - แดง ผ่านขั้วความคิดทางการเมือง
  • Competitions from the Product Line in a consumer Search Model
การทดสอบข้อสมมติของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับความมีเหตุผลของมนุษย์ : หลักฐานเชิงประจักษ์จากการทดลองในระบบปิด
 เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ฐิติเทพ สิทธิยศ[Full Text] 
มองเหลือง - แดง ผ่านขั้วความคิดทางการเมือง
 วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์[Full Text] 
Competitions from the Product Line in a consumer Search Model
 Kuson Leawsakul[Full Text] 

Previous Issue

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์