สิ่งพิมพ์ วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Volume 33 Number 1 April 2015
  • การก่อหนี้และสถานะหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : นัยต่อความยั่งยืนทางการคลัง
  • การเปิดเสรีการค้ากับความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ในประเทศไทย : การวิเคราะห์ระดับครัวเรือน
  • ระบบบริหารความเสี่ยงกลุ่มสินทรัพย์ลงทุนประเภทสินเชื่อการเกษตรสำหรับตลาดการเงินในชนบทไทย
การก่อหนี้และสถานะหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : นัยต่อความยั่งยืนทางการคลัง
 ฐิติเทพ สิทธิยศ ธีรเดช ลิขิตตระกูลวงศ์ ปวีณา สำเร็จ สุธาวรรณ วรรณสุกใส[Full Text] 
การเปิดเสรีการค้ากับความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ในประเทศไทย : การวิเคราะห์ระดับครัวเรือน
 ศาสตรา สุดสวาสดิ์ฺ ทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์[Full Text] 
ระบบบริหารความเสี่ยงกลุ่มสินทรัพย์ลงทุนประเภทสินเชื่อการเกษตรสำหรับตลาดการเงินในชนบทไทย
 สงกรานต์ สมบุญ[Full Text] 

Previous Issue

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์