สิ่งพิมพ์ วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Volume 33 Number 2 August 2015
  • Multinational Enterprises, Exporting and R&D Activities in the South บรรษัทข้ามชาติ การส่งออก และการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาในประเทศกำลังพัฒนา
  • Future of Thai Manufacturing อนาคตของอุตสาหกรรมไทย
  • Self-fulfilling cyclical, chaotic fluctuation and suitable monetary policy in a small open economy ความผันผวนภายในระบบเศรษฐกิจเปิดขนาดเล็ก และนโยบายการเงินที่เหมาะสมภายใต้ทฤษฎีเคออส
Multinational Enterprises, Exporting and R&D Activities in the South บรรษัทข้ามชาติ การส่งออก และการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาในประเทศกำลังพัฒนา
 Juthathip Jongwanich*, Archanun Kohpaiboon จุทาฑิพย์ จงวนิชย์, อาชนัน เกาะไพบูลย์[Full Text] 
Future of Thai Manufacturing อนาคตของอุตสาหกรรมไทย
 Somsak Tambunlertchai สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย[Full Text] 
Self-fulfilling cyclical, chaotic fluctuation and suitable monetary policy in a small open economy ความผันผวนภายในระบบเศรษฐกิจเปิดขนาดเล็ก และนโยบายการเงินที่เหมาะสมภายใต้ทฤษฎีเคออส
 Sombut Jaidee สมบัติ ใจดี[Full Text] 

Previous Issue

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์