สิ่งพิมพ์ วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Volume 34 Number 2 August 2016
  • AEC 2015 and Beyond: Realizing ASEAN Value Chain
  • An Assessment of Overlapping Regulations and Administrative Agencies’ Authority: Case Studies of the Response to External Factorsการประเมินความทับซ้อนของกฎระเบียบและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆของไทย: กรณีศึกษาการตอบสนองต่อปัจจัยภายนอก
  • Labor Shortage in Thai Manufacturing: Demand vs Supply ปัญหาขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมไทย: ผลจากปัจจัยทางด้านอุปสงค์หรือปัจจัยทางด้านอุปทาน?
AEC 2015 and Beyond: Realizing ASEAN Value Chain
 Yohanes B. Kadarusman[Full Text] 
An Assessment of Overlapping Regulations and Administrative Agencies’ Authority: Case Studies of the Response to External Factorsการประเมินความทับซ้อนของกฎระเบียบและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆของไทย: กรณีศึกษาการตอบสนองต่อปัจจัยภายนอก
 Sakda Thanitcul and Kanaphon Chanhom ศักดา ธนิตกุล และ คณพล จันทน์หอม[Full Text] 
Labor Shortage in Thai Manufacturing: Demand vs Supply ปัญหาขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมไทย: ผลจากปัจจัยทางด้านอุปสงค์หรือปัจจัยทางด้านอุปทาน?
 Chayanee Chawanote, Naphon Phumma and Tiraphap Fakthong ชญานี ชวะโนทย์ นภนต์ ภุมมา และ ถิรภาพ ฟักทอง[Full Text] 

Previous Issue

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์