สิ่งพิมพ์ วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Volume 34 Number 3 December 2016
  • Monetary Policy Transmission in Emerging Asia: The Role of Banks and the Effects of Financial Globalization
  • Two Decades of Thai Farmer’s Income Distribution สองทศวรรษการกระจายรายได้ของชาวนาไทย
  • Finance and Inequality in Thailand บทบาทของการเงินต่อความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย
Monetary Policy Transmission in Emerging Asia: The Role of Banks and the Effects of Financial Globalization
 Nasha Ananchotikul and Dulani Seneviratne[Full Text] 
Two Decades of Thai Farmer’s Income Distribution สองทศวรรษการกระจายรายได้ของชาวนาไทย
 Arunrod Norkaewboon and Nuttapon Photchanaprasert อรุณโรจน์ หน่อแก้วบุญ และ ณัฐพล พจนาประเสริฐ[Full Text] 
Finance and Inequality in Thailand บทบาทของการเงินต่อความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย
 Weerachart Kilenthong วีระชาติ กิเลนทอง[Full Text] 

Previous Issue

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์