สิ่งพิมพ์ วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Volume 35 Number 1 April 2017
  • Foreign Ownership and Energy Efficiency in Thai Manufacturing Plants
  • The Study of Factors determining the Balance of Thailand’s Natural Rubber Exports by Simultaneous Equations Model การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อดุลยภาพการส่งออกยางพารา โดยใช้ระบบสมการเกี่ยวเนื่อง (Simultaneous Equation model)
  • The Financial Early Warning System in the Small Farmer Loan Portfolio of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives ระบบการเตือนภัยทางการเงินล่วงหน้าพอร์ตสินเชื่อเกษตรกร ชาวนารายย่อยของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
Foreign Ownership and Energy Efficiency in Thai Manufacturing Plants
 Eric D. Ramstetter[Full Text] 
The Study of Factors determining the Balance of Thailand’s Natural Rubber Exports by Simultaneous Equations Model การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อดุลยภาพการส่งออกยางพารา โดยใช้ระบบสมการเกี่ยวเนื่อง (Simultaneous Equation model)
 Apirada Chinprateep อภิรดา ชิณประทีป[Full Text] 
The Financial Early Warning System in the Small Farmer Loan Portfolio of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives ระบบการเตือนภัยทางการเงินล่วงหน้าพอร์ตสินเชื่อเกษตรกร ชาวนารายย่อยของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 Songkran Somboon, Polpat Kotrajarras and Sorasart Sukcharoensin สงกรานต์ สมบุญ พลพัธน์ โคตรจรัส และ สรศาสตร์ สุขเจริญสิน[Full Text] 

Previous Issue

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์