สิ่งพิมพ์ วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Volume 35 Number 2 August 2017
  • Advertising for Attention and Consumer Search in a Multiproduct Market
  • New Methodology in the Analysis of Income Inequality: A Thai Case Study / เครื่องมือใหม่ในการวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำของรายได้: กรณีศึกษาประเทศไทย
  • The Determinants of Migrant Remittance Behavior: A Thai Case Study / ปัจจัยกำหนดพฤติกรรมการส่งเงินกลับของแรงงานย้ายถิ่น กรณีประเทศไทย
Advertising for Attention and Consumer Search in a Multiproduct Market
 Kuson Leawsakul[Full Text] 
New Methodology in the Analysis of Income Inequality: A Thai Case Study / เครื่องมือใหม่ในการวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำของรายได้: กรณีศึกษาประเทศไทย
 Wannaphong Durongkaveroj / วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์[Full Text] 
The Determinants of Migrant Remittance Behavior: A Thai Case Study / ปัจจัยกำหนดพฤติกรรมการส่งเงินกลับของแรงงานย้ายถิ่น กรณีประเทศไทย
 Sasiwooth Wongmonta / ศศิวุฑฒิ์ วงษ์มณฑา[Full Text] 

Previous Issue

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์