สิ่งพิมพ์ วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Volume 22 Number 1 March 2004
  • การวิเคราะห์ปัญหาการชำระหนี้ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • Model Uncertainty in Business cycle and Economic Welfare
  • Managing Payment and Settlement System Reform : A Thai Perspective
  • Australia-Thailand Free Trade Agreement: Implications for Bilateral Trade Policy and Closer Economic Relations
  • A Recapitulation of Asian Financial Crisis and Institutional Factors
การวิเคราะห์ปัญหาการชำระหนี้ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 เพชรสุดา อร่ามเสรีวงศ์ และสุกัญญา นิธังกร[Full Text] 
Model Uncertainty in Business cycle and Economic Welfare
 Boontham Rajitpinyolert[Full Text] 
Managing Payment and Settlement System Reform : A Thai Perspective
 Sayan Pariwat and Rungsun Hataiseree[Full Text] 
Australia-Thailand Free Trade Agreement: Implications for Bilateral Trade Policy and Closer Economic Relations
 Tran Van Hoa[Full Text] 
A Recapitulation of Asian Financial Crisis and Institutional Factors
 Euamporn Tasarika[Full Text] 

Previous Issue

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์