สิ่งพิมพ์ วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Volume 26 Number 3 September 2008
  • บรรษัทข้ามชาติกับการส่งออกของประเทศกำลังพัฒนา: การวิเคราะห์ภาคอุตสาหกรรมไทย
  • กลุ่มเครืออุตสาหกรรมในฐานะของระบบธรรมาภิบาลเศรษฐกิจ
  • การประเมินทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมในการนำซากมูลฝอยเก่าจากบ่อฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาลมาผลิตเป็นพลังงานมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง
  • ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเกิดขึ้นของประชานิยมในประเทศไทย
  • บทวิจารณ์หนังสือ
  • บทวิจารณ์หนังสือ
  • บทวิจารณ์หนังสือ
บรรษัทข้ามชาติกับการส่งออกของประเทศกำลังพัฒนา: การวิเคราะห์ภาคอุตสาหกรรมไทย
 อาชนัน เกาะไพบูลย์[Full Text] 
กลุ่มเครืออุตสาหกรรมในฐานะของระบบธรรมาภิบาลเศรษฐกิจ
 สุรศักดิ์ ไชยธนกิจ[Full Text] 
การประเมินทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมในการนำซากมูลฝอยเก่าจากบ่อฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาลมาผลิตเป็นพลังงานมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง
 อริศรา ร่มเย็น เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี และสุเมธ ไชยประพัทธ์[Full Text] 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเกิดขึ้นของประชานิยมในประเทศไทย
 นันทวุฒิ พิพัฒน์เสรีธรรม[Full Text] 
บทวิจารณ์หนังสือ
 - The World is Flat : A Brief History of the Twenty-first Century พักตร์ธิดา คำทอง[Full Text] 
บทวิจารณ์หนังสือ
 Guns, Germs, and Steel โดย พักตร์ธิดา คำทอง[Full Text] 
บทวิจารณ์หนังสือ
 The Mystery of Capital : Why Capitalism triumphs in the West and fails Everywhere Else โดย สุภัค วงศ์ไวทยากร[Full Text] 

Previous Issue

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์