สิ่งพิมพ์ วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Volume 26 Number 4 December 2008
  • China in the Global Economy : Failure and Success
  • การประเมินผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์จากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ โดยการกระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • The Effect of Immigration on Capital Inflow
  • เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยความทุกข์
  • บทวิจารณ์หนังสือ
  • บทโต้ตอบวิจารณ์หนังสือ
China in the Global Economy : Failure and Success
 Christer Gunnarsson, Jonas Ljungberg[Full Text] 
การประเมินผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์จากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ โดยการกระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 ภูรี สิรสุนทร[Full Text] 
The Effect of Immigration on Capital Inflow
 Kiriya Kulkolkarn[Full Text] 
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยความทุกข์
 ปราณี ทินกร[Full Text] 
บทวิจารณ์หนังสือ
 ชูศรี มณีพฤกษ์[Full Text] 
บทโต้ตอบวิจารณ์หนังสือ
 นิรมล สุธรรมกิจ[Full Text] 

Previous Issue

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์