- คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Volume 24 Number 2 June 2006
  • ทางเลือกในการวัดอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานสำหรับกรณีของประเทศไทย
  • Thailand's Macroeconomic Policies: From Crisis to Recovery
  • A Macroeconomic View of Cost Containment: Simulation Experiments for Thailand
ทางเลือกในการวัดอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานสำหรับกรณีของประเทศไทย
 จริยา เปรมศิลป์[Full Text] 
Thailand's Macroeconomic Policies: From Crisis to Recovery
 Teerana Bhongmakapat[Full Text] 
A Macroeconomic View of Cost Containment: Simulation Experiments for Thailand
 Chalermpol Chamchan, Guy Carrin[Full Text] 

Previous Issue

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์