- คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Volume 23 Number 1 March 2005
  • เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมโครงการสำรวจสถานะและองค์ความรู้
  • Measuring the Short-Run Impact of Fuel Efficiency on U.S. Automobile Industry
  • Efficiency Measures and Regulation: Thai Electricity Generation
  • การใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการกระจายรายได้ของครัวเรือน: กรณีศึกษาจังหวัดลำปาง
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมโครงการสำรวจสถานะและองค์ความรู้
 มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด[Full Text] 
Measuring the Short-Run Impact of Fuel Efficiency on U.S. Automobile Industry
 Supawat Rungsuriyawiboon[Full Text] 
Efficiency Measures and Regulation: Thai Electricity Generation
 Puree Sirasoontorn[Full Text] 
การใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการกระจายรายได้ของครัวเรือน: กรณีศึกษาจังหวัดลำปาง
 วิวรรธน์ เก่งถนอมศักดิ์[Full Text] 

Previous Issue

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์