สิ่งพิมพ์ วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Volume 27 Number 2 June 2009
  • An Analysis of the Real Interest Rate and Monetary Policy under Regime Shifts
  • MNEs and the Global Integration of the Thai Clothing Industry : Policy Implications for SME Development
  • Firm Capability in the Corporate Governance Landscape : A Theoretical Examination and Conceptualization
  • การวิเคราะห์การตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือทางช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร
An Analysis of the Real Interest Rate and Monetary Policy under Regime Shifts
 Pym Manopimoke[Full Text] 
MNEs and the Global Integration of the Thai Clothing Industry : Policy Implications for SME Development
 Archanun Kohpaiboon[Full Text] 
Firm Capability in the Corporate Governance Landscape : A Theoretical Examination and Conceptualization
 Surasak Chaithanakij[Full Text] 
การวิเคราะห์การตัดสินใจเลือกซื้อหนังสือทางช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร
 นัฐพงษ์ เจริญอาภารัศมี[Full Text] 

Previous Issue

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์