- คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Volume 24 Number 1 March 2006
  • ราคาที่ดิน การเก็งกำไร และการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้
  • การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจไทย-จีน กรณีศึกษาข้อเท็จจริงปัญหาและโอกาสในการเชื่อมโยงการค้าไทย-สี่มณฑลตะวันตกเฉียงใต้ของจีน
  • Unit Root and cointegration testing under Structural Breaks: An Application to Thailand's Energy Demand
  • Financial Crisis theories Explaining the 1997 Thai Financial Crisis
ราคาที่ดิน การเก็งกำไร และการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้
 อารยะ ปรีชาเมตตา[Full Text] 
การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจไทย-จีน กรณีศึกษาข้อเท็จจริงปัญหาและโอกาสในการเชื่อมโยงการค้าไทย-สี่มณฑลตะวันตกเฉียงใต้ของจีน
 อักษรศรี พานิชสาส์น[Full Text] 
Unit Root and cointegration testing under Structural Breaks: An Application to Thailand's Energy Demand
 Suthep Buranakunaporn[Full Text] 
Financial Crisis theories Explaining the 1997 Thai Financial Crisis
 IL-Hyun Yoon[Full Text] 

Previous Issue

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์