- คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Volume 23 Number 3 September 2005
  • การคำนวณผลิตภัณฑ์จังหวัดจากข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน : กรณีศึกษาในสาขาเกษตรกรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • เหลียวหลังแลหน้าการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความสำเร็จ-อุปสรรค-และก้าวต่อไป
  • The Determinants of the Firms' Decision to Carry out of R&D Activities in Thai Manufacturing Sector
  • Stock Price Integration in the Malaysian Stock Market
การคำนวณผลิตภัณฑ์จังหวัดจากข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน : กรณีศึกษาในสาขาเกษตรกรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ศิยาณี ชัยพิริยะศักดิ์[Full Text] 
เหลียวหลังแลหน้าการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความสำเร็จ-อุปสรรค-และก้าวต่อไป
 ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์[Full Text] 
The Determinants of the Firms' Decision to Carry out of R&D Activities in Thai Manufacturing Sector
 Peera Charoenporn[Full Text] 
Stock Price Integration in the Malaysian Stock Market
 Chan Sok Gee , Mohd Zaini Abd Karim[Full Text] 

Previous Issue

© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์