ระดับบัณฑิตศึกษา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) : ข่าวโครงการ
*เตรียมตัวสอบคัดเลือก MBE อย่างไร? CLICK~ *
โครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) สำนักงานธุรการ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบประมวล
ประกาศระเบียบการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ของคณะเศรษฐศาสตร์ และคู่มือการใช้งานระบบต่างๆ ดังนี้
ประกาศปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นภาษาไทยในระบบทวิภาคของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ ดังนี้
TU-GET เป็นข้อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือประสงค์จะทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อทราบระดับความสามารถของตนเอง สนใจดูรายละเอียด CLICK~-ข้อมูลการสมัครสอบ TU-GET
นักศึกษาสามารถศึกษาข้อมูลการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (บริการเครือข่ายสำหรับนักศึกษา) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ ดังนี้
*ข้อมูล*รูปแบบการจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
สำนักทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดบริการ รับชำระเงินค่าใบรับรองทุกประเภท โดยใช้บัตรนักศึกษาสัมผัส ทั้งนี้นักศึกษาที่สามารถใช้บริการนี้ได้ ตั้งแต่รหัส 54xxxxxxxx เป็นต้นไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการสมัครสอบประมวลความรู้เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ของโครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จึงเห็นสมควรให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้
โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ขอแจ้งให้ทราบว่า นักศึกษาสามารถใช้บริการห้องพักสำหรับนักศึกษาได้ ดังนี้
สำนักทะเบียนมธ. เปิดระบบขึ้นทะเบียนออนไลน์แล้ว ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และไม่ต้องเสียเวลาการทำงาน เพื่อมาติดต่อมธ. ดังนี้
สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้พัฒนาโปรแกรมทดลองคำนวณผลการศึกษา เพื่อให้
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ม.ธรรมศาสตร์ ได้เปิดโครงการบริการให้คำปรึกษาทางสถิติเพื่อการวิจัยแก่อาจารย์เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่ทำวิจัย หรือ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ เพื่อเป็นการบริการทางวิชาการให้แก่ประชาคมธรรมศาสตร์และสังคม
(1) คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเขียนและจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(1) คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2560 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเขียนและจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพียงกรอกข้อมูลและอัพโหลดไฟล์บทคัดย่อผ่านแบบฟอร์มด้านล่าง บทคัดย่อของนักศึกษาจะได้รับการตรวจแก้จากผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ จากนั้นนักศึกษาจะได้รับบทคัดย่อที่ตรวจแก้แล้วทาง e-mail ภายใน 3 วันทำการ
นักศึกษาที่ต้องการขอลาเรียน สามารถดำเนินการผ่านระบบ Google Documents ดังนี้
ประกาศโครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ “กำหนดการทำการค้นคว้าอิสระ, วิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2562”สำหรับผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา (MBE) ในปีการศึกษา 2562 ดังมีรายละเอียดในเอกสารด้านล่างนี้
ตารางบรรยายโครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษา รหัส 61 และรหัส 62 (Update: 12/01/2563) Download ตา่รางบรรยายด้านล่างนี้
กำหนดการสอบประมวลความรู้เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ครั้งที่ 1 ถึง 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ดูกำหนดการในประกาศด้านล่างนี้
ด้วยโครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะดำเนินการจดทะเบียนลักษณะวิชาแบบออนไลน์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ผ่าน www.reg.tu.ac.th ระหว่างวันที่ 2-5 มิถุนายน 2562
ดาว์นโหลดประกาศรายชื่อคลิกที่นี่
โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ม.ธรรมศาสตร์ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบประมวล
© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์