ระดับบัณฑิตศึกษา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) : ข่าวโครงการ
*ข้อมูล*โปรแกรมทดลองคำนวณผลการศึกษา

สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้พัฒนาโปรแกรมทดลองคำนวณผลการศึกษา เพื่อให้

นักศึกษาคำนวณผลการศึกษาและทราบผลการศึกษาล่วงหน้าทำให้วางแผนการศึกษาหรือปรับตัวเรียนได้ตามหลักสูตรที่กำหนด และที่สำคัญนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาได้ใช้เป็นข้อมูลในการให้คำปรึกษาแนะนำและร่วมวางแผนการศึกษา ซึ่งส่งผลให้นักศึกษาเรียนจบการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด ผ่านทาง www.reg.tu.ac.th โดยวิธีการใช้แบบง่ายๆ ดังต่อไปนี้© 2557 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์